Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Fysioterapi: Grundläggande funktionsanalys och vetenskaplig metod, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Basic analysis of body function and scientific methods

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT102

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser. Delkurs A (10 hp) innefattar grundläggande teori och praktisk tillämpning av funktionsundersökning. I delkurs A ingår också basal teori och praktisk tillämpning av klassisk massage. I delkurs A introduceras och används en ergonomisk riktig arbetsställning. Delkurs B (2 hp) behandlar grunder i biomekanik med praktiska tillämpningar och räkneexempel som används för enklare ergonomiska analyser och dosering av styrketräning. Delkurs C (3 hp) omfattar vetenskaplig teori och metod. I delkurs C ingår även databassök samt systematisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • visa praktisk färdighet och teoretisk kunskap vid tillämpning av grunderna i undersökningsmetodik för; inspektion i vila och rörelse, funktioner i leder och skelett, palpation, muskelfunktion samt neurologi
  • tillämpa grunderna inom biomekanik såsom beräkning av inre och yttre vridmoment samt ledbelastning under statiska situationer
  • visa praktisk färdighet i klassisk massage, återge medicinska effekter samt veta indikationer och kontraindikationer
  • söka litteratur i olika databaser och systematiskt granska en vetenskaplig artikel
  • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till fysioterapeutisk funktionsundersökning.

Behörighetskrav

Univ: Människokroppens struktur och funktion samt fysioterapi, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, praktiska tillämpningar, seminarier och resurstillfällen. Under kursen läggs stor vikt vid ett studerandeaktivt arbetssätt med krav på egen praktisk träning. Obligatorisk närvaro krävs vid seminarier för vetenskaplig teori och metod.

Examination

Kursen examineras genom: praktisk och skriftlig tentamen i fysioterapeutisk funktionsundersökning och klassisk massage, skriftlig tentamen i biomekanik, aktivt deltagande i samtliga seminarier i vetenskaplig teori och metod. Frånvaro medför individuell skriftlig uppgift.
Som betyg används en 3-gradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kraven för godkänd, betyget väl godkänd på skriftliga tentamina i funktionsundersökning, massage (delkurs A) och biomekanik (delkurs B).
I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre underkända prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan har upphört gälla 2020-11-01
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT21 och ett tillfälle HT21. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 21. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap. 10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 30

Clarkson Hazel M.
Musculoskeletal assessment : joint motion and muscle testing
3. ed., International ed. : Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2013 : x, 532 s. :
ISBN: 978-1-4511-7571-4 (spiralh.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Grundläggande ortopedisk medicin.p Knä, underben, fot
Ersson Bernt, Ersson Bernt, Söderström Michael, Östberg Sven
Sollentuna : Orion-Farmos läkemedel : 1995 : 144 s. :
ISBN: 91-972271-3-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Grundläggande ortopedisk medicin. |p Axel, nacke, thorax
Ersson Bernt, Ersson Bernt |, Söderström Michael |
2. uppl. : Sollentuna : Orion-Farmos läkemedel : 1995 ; | : 324 s. :
ISBN: (Inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Grundläggande ortopedisk medicin. |p Ländrygg, bäcken, höft
Ersson Bernt, Ersson Bernt |, Söderström Michael |
Sollentuna : Orion-Farmos läkemedel : 1992 ; | : 186 s. :
ISBN: 91-970727-7-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillämpad biomekanik
Heijne Wiktorin Christina von, Nordin Margareta
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 292 s. :
ISBN: 978-91-44-05713-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Physical examination of the spine and extremities
Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
Englewood Cliffs : Prentice/Hall Int. : cop 1976 : xi, 276 s. :
ISBN: 0-8385-7845-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Massage för idrott, prestation och hälsa
Lindholm Thomas, Lindholm Thomas
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2010 : 171 s. :
ISBN: 978-91-85433-86-5 (spiralh.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst