Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi: Rehabilitering och habilitering, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Rehabilitation and child rehabilitation

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT303

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen handlar om fysioterapi och fysioterapeutens roll i ett multiprofessionellt team vid rehabilitering i ett livsperspektiv för personer inom neurologi, habilitering, geriatrik och psykiatri. Utifrån analys av funktionstillstånd och funktionshinder hos personer i olika åldersgrupper planeras genomförande och utvärdering av fysioterapeutiska insatser som en del i teamarbetet. Även förebyggande insatser på individ- och gruppnivå ingår.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • redogöra för utveckling och förändring av motorisk kontroll under livets olika cykler
 • förstå och analysera rehabiliteringsbehov vid långvariga, medfödda eller förvärvade funktionshinder utifrån medicinska, psykologiska och sociala aspekter;
 • förstå hur ett multiprofessionellt team arbetar och översiktligt kunna redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation samt för lagar och förordningar som är viktiga vid rehabilitering och för personer med långvarig funktionsnedsättning;
 • förstå, analysera och värdera fysioterapeutiska analys- och utvärderingsmetoder samt åtgärder för de aktuella målgrupperna utifrån rådande teorier inom området och med beaktande av etiska aspekter;
 • genomföra en strukturerad bedömning och föreslå samt diskutera lämpligt åtgärdsprogram som en del i ett multiprofessionellt teamarbete;
 • förstå hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar ett åtgärdsprograms utformning och kunna anpassa program;
 • redogöra för faktorer som påverkar att vi åldras på olika sätt samt förstå vilka konsekvenser åldrandet kan få funktionellt, psykologiskt och socialt;
 • redogöra för betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga funktionshinder och ohälsa för äldre samt utarbeta och presentera fallförebyggande program för olika målgrupper (äldre, vårdpersonal, politiker/beslutsfattare).

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser motsvarande samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1, 2 och 3 enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Lärande sker med stöd av studerandeaktiv pedagogik, föreläsningar, fältstudie, seminarier och praktisk tillämpning.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga individuell tentamina och i form av seminarier och praktiska moment.

Som betyg används en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och underkänd.
I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2021-06-06
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under HT21 och ett tillfälle VT22. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom VT22. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 11

  Borg Jörgen
  Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
  ISBN: 9789144101965
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Neurologi
  Fagius Jan , Aquilonius (red) Sten-Magnus
  Liber : 2006 :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/saknas.jpg
  ISBN: 91-47-05313-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
  [3., rev. uppl.] : 2016 : 656 s. :
  ISBN: 9789198171129
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hedin Anders
  Presentationsteknik : en handbok i framgång
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 86 s. :
  ISBN: 9789144079585
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rydwik Elisabeth
  Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 9789144073125
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning
  Rösblad Birgit, Beckung Eva, Brogren Carlberg Eva
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 303 s. :
  ISBN: 9789144070681
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Motor control : translating research into clinical practice
  Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie H.
  Fifth edition. : 2016 : xiv, 660 pages :
  ISBN: 9781496302632
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Socialstyrelsen
  Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa : svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
  Stockholm : Socialstyr. : 2003 : 273 s. :
  ISBN: 91-7201-755-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2015 vecka 48

  Sjukgymnastik för barn och ungdom : teori och tillämpning
  Beckung E, Brogren Eva, Rösblad Birgit
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-02111-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Borg Jörgen
  Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
  ISBN: 9789144101965
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Neurologi
  Fagius Jan , Aquilonius (red) Sten-Magnus
  Liber : 2006 :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/saknas.jpg
  ISBN: 91-47-05313-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hedin Anders
  Presentationsteknik : en handbok i framgång
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 80 s. :
  ISBN: 978-91-44-03085-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Motor control : translating research into clinical practice
  Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie H.
  3. ed. : Baltimore, Md : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2007 : 612 s. :
  ISBN: 0-7817-6691-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Statens Folkhälsoinstitut
  FYSS 2008 : Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
  2. uppl. : Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2008 : 613 s. :
  www.fyss.se
  ISBN: 978-91-7257-543-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2014 vecka 35

  Sjukgymnastik för barn och ungdom : teori och tillämpning
  Beckung E, Brogren Eva, Rösblad Birgit
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-02111-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Neurologi
  Fagius Jan , Aquilonius (red) Sten-Magnus
  Liber : 2006 :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/saknas.jpg
  ISBN: 91-47-05313-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hedin Anders
  Presentationsteknik : en handbok i framgång
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 80 s. :
  ISBN: 978-91-44-03085-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Motor control : translating research into clinical practice
  Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie H.
  3. ed. : Baltimore, Md : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2007 : 612 s. :
  ISBN: 0-7817-6691-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Statens Folkhälsoinstitut
  FYSS 2008 : Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
  2. uppl. : Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2008 : 613 s. :
  www.fyss.se
  ISBN: 978-91-7257-543-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.