Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa samt vetenskaplig metod, 22,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy in musculoskeletal disorders and mental health/psychiatry including research methods

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3FT312

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-02-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

Kursen är indelad i tre moduler: Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär, Fysioterapi vid psykisk ohälsa och Vetenskaplig metod. I modul 1 och 2 ligger betoning på tillämpning av ett evidensbaserat kliniskt resonemang vid muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa. Fysioterapiprocessen och WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) används som grund för det kliniska resonemanget. Vidare tillämpas ett biopsykosocialt perspektiv samt hälsofrämjande och professionellt förhållningssätt vid bedömning, bemötande och behandling. I kursen tränas förmågan att använda normmedvetna perspektiv i relation till fysioterapi och rehabilitering avseende exempelvis problematik, ålder, kön/genus, etnicitet. Modul 3 innehåller vetenskaplig metod. Kursen inbegriper även moment där professionell utveckling inom fysioterapi är i fokus. Inom alla undervisningsmoment stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och en kritisk reflekterande hållning.

Modul 1 Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär 14 hp:
I modulen ingår medicinska grunder i ortopedi, reumatologi/inflammatoriska sjukdomar och immunologi. Därefter följer fysioterapeutisk analys, förebyggande och behandlande åtgärder inom dessa områden. Undervisningen utgår från studenternas förkunskaper inom funktionell anatomi, fysiologi, biomekanik, motorisk kontroll samt beteendevetenskap. Vidare introduceras patoanatomi/patofysiologi inklusive undersöknings- och behandlingstekniker för skador/sjukdomar och besvär. Symptom och tecken på smärta av olika karaktär diskuteras ur ett neurofysiologiskt perspektiv. Bilddiagnostiska (ultraljud, slätröntgen, magnetresonanstomografi) och farmakologiska metoders användningsområden för patienter med muskuloskeletala besvär presenteras i samband med respektive medicinskt område. Praktisk färdighetsträning i anamnestagning, kliniskt resonemang, formulering av funktionsdiagnos, undersökning samt behandling av muskuloskeletala besvär och dokumentation utgör en stor del av modulen.

Modul 2 Fysioterapi vid psykisk ohälsa 4 hp:
I modulen ingår grunder i psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, sjukdomslära och farmakologi samt tillhörande fysioterapeutisk bedömning och behandling med tillämpning inom psykiatri, primärvård och andra verksamhetsområden. Undervisningen utgår från studenternas kunskaper inom beteendevetenskap, inlärningspsykologi, psykosomatik, kris, kommunikation och samtalsmetodik, fysiologi och motorisk kontroll. Sjukdoms- och besvärspecifik anamnestagning samt undersökning och behandling av nedsatt funktion ingår. Praktisk färdighetsträning och kliniskt resonemang innefattar psykoedukation, medveten närvaro, kroppsmedvetande, rörelsekvalitet, rörelsebeteende och kroppsupplevelser. Vidare innefattas beteendeaktivering och anpassad fysisk aktivitet. Indikationer och kontraindikationer för fysioterapeutiska åtgärder introduceras, samt hur fysioterapeuten kan samarbeta med andra professioner för att främja hälsa.

Modul 3 Vetenskaplig metod 4.5 hp:
I modulen ingår grunderna för vetenskaplig teori och hur ett vetenskapligt arbete planeras, genomförs och rapporteras. Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper inom vetenskaplig teori och vetenskaplig metod. Olika studiedesigner och metoder för både kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys presenteras och praktiseras. Forskningsetiska principer och riktlinjer belyses.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär 14 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1.   Beskriva akuta och kroniska tillstånd inom ortopedi, reumatologi och immunologi samt kunna redogöra för faktorer som har betydelse för uppkomst, läkningsprocesser, rehabilitering och prognos.
2.   Redogöra för grundläggande mätteoretiska begrepp avseende diagnostik och screening (inkl. bilddiagnostiska metoder) som används vid muskuloskeletala besvär och vid misstanke om allvarlig sjukdom.

Färdigheter och förmåga:
3.   Välja och tillämpa relevanta undersökningstekniker av led-, muskel- och nervfunktion vid undersökning av muskuloskeletala besvär.
4.   Ställa en adekvat fysioterapeutisk funktionsdiagnos vid muskuloskeletala besvär utifrån ett kliniskt resonemang. Detta innefattar att ta en anamnes, kunna strukturera och genomföra en fysisk undersökning. I anamnesen inbegrips diagnostiskt triage, uppmärksammandet av röda flaggor och frågor/tolkning av patientens upplevelse av smärta/nedsatt funktion.
5.   Kunna utforma och genomföra en individanpassad och evidensbaserad behandling vid olika muskuloskeletala besvär.
6.   Strukturera journalanteckningar enligt gällande riktlinjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7.   Reflektera över eget professionellt förhållningssätt under anamnestagning.
8.   Identifiera och sammanfatta en individs muskuloskeletala besvär avseende problem och resurser samt planera, genomföra och utvärdera preventiva och rehabiliterande insatser utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och ICF.

Modul 2 Fysioterapi vid psykisk ohälsa 4 hp:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1.   Beskriva diagnostik och behandling vid psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, samt känna till handlingsplaner för suicidprevention.
2.   Redogöra för fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder med hänvisning till forskning, nationella riktlinjer och beprövad klinisk erfarenhet.

Färdigheter och förmåga:
3.   Identifiera, bedöma och bemöta symtom på psykisk ohälsa och dess kroppsliga uttryck, samt ställa en fysioterapeutisk funktionsdiagnos utifrån ett kliniskt resonemang. Detta innefattar anamnes, undersökning, förhållningssätt och fysioterapeutiska behandlingsåtgärder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
4.   Identifiera uttryck för och symtom på psykisk och psykosomatisk ohälsa utifrån ett professionellt och personorienterat förhållningssätt, samt förstå fysioterapins möjligheter och begränsningar i rehabiliteringsprocessen.
5.   Reflektera över interprofessionellt samarbete i relation till biopsykosociala perspektiv och främjande av psykisk och muskuloskeletal hälsa.

Modul 3 Vetenskaplig metod 4.5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1.   Sammanfatta grundläggande vetenskaplig teori.
2.   Förklara forskningsprocessen, studiedesign samt ange datainsamlings- och analysmetoder inom kvalitativ och kvantitativ forskning.

Färdigheter och förmåga:
3.   Praktiskt tillämpa kunskap i vetenskaplig metod genom analys av ett kvalitativt och kvantitativt datamaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
4.   Diskutera och reflektera över metodval, analyser, resultat, tillförlitlighet och trovärdighet i vetenskapliga studier.
5.   Beskriva och diskutera forskningsetiska principer och riktlinjer.

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1 vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier. Inspelade föreläsningar och annat material som stöd för lärandet kan förekomma. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Modul 1 Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär 14 hp
Mål 1-2 examineras individuell genom skriftlig tentamen.
Mål 3 examineras individuellt genom praktiskt prov.
Mål 4 examineras i grupp, med individuell bedömning, genom en muntlig och praktisk tentamen.
Mål 5 examineras i grupp, med individuell bedömning, genom en muntlig och praktisk tentamen samt med aktivt deltagande vid praktiskt moment i vattenträning.
Mål 6-7 examineras genom individuell skriftlig reflektion.
Mål 8 examineras i grupp, med individuell bedömning, genom muntligt och praktiskt seminarium.

Modul 2 Fysioterapi vid psykisk ohälsa 4 hp
Mål 1-2 examineras genom individuell skriftlig tentamen
Mål 3-4 examineras genom muntligt och praktiskt seminarium där bedömningen är individuell i grupp.
Mål 5 examineras genom individuell skriftlig reflektion.

Modul 3 Vetenskaplig metod 4.5 hp
Mål 1-2 och 4 examineras genom individuell skriftlig tentamen.
Mål 3 examineras genom individuell skriftlig tentamen (kvantitativ metod) samt genom aktivt deltagande vid workshop och grupparbete vilket bedöms individuellt genom skriftlig hemuppgift (kvalitativ metod).
Mål 5 examineras i grupp, med individuell bedömning, genom aktivt muntligt deltagande vid seminarium där studenten skall bidra till diskussion med egna reflektioner

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Modul 1

Reumatologi
Klareskog Lars, Saxne Tore, Enman Yvonne
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2011 : 423 s. :
ISBN: 978-91-44-05532-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ortopedi i primärvård
Lindén Bjarne C., Hagstedt Bengt, Khalid Mohammad
5., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
ISBN: 978-91-44-06917-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Clarkson Hazel M.
Musculoskeletal assessment : joint range of motion, muscle testing, and function
Fourth edition. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781975152406
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Dohrn Ing-Mari, Jansson Eva, Börjesson Mats, Hagströmer Maria
[4., rev. uppl.] : Stockholm : Läkartidningen förlag AB : [2021] : 500 s. :
ISBN: 9789198509823
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Musculoskeletal examination and assessment : a handbook for therapists
Petty Nicola J., Ryder Dionne
Fifth edition. : Edinburgh : Elsevier : [2018] : xii, 472 pages :
ISBN: 9780702067174
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ländryggssmärta och bålkontroll : från teori till praktik
Rasmussen Barr Eva, Eriksson Crommert Martin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 195 s. :
ISBN: 9789144083827
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Modul 2

Herlofson Jörgen
MiniPsykiatri
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 277 s. :
ISBN: 9789127135796
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Basal kroppskännedom : den levda kroppen
Lundvik Gyllensten Amanda, Skoglund Kent, Wulf Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 163 s. :
ISBN: 9789144086637
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
Andra utgåvan : Natur & Kultur : 2021 : 327 sidor :
ISBN: 9789127824546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Modul 3

Björk Jonas
Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
ISBN: 91-47-10343-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell, Lubinsky Jay, Domholdt Elizabeth
4. ed. : Philadelphia, Pa. : Saunders : 2011 : vii, 503 s. :
ISBN: 978-1-4377-0840-0 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hermerén Göran
God forskningssed
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-189-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: www.vr.se