Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi vid nedsättning i andnings- och cirkulationssystemen, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy in respiratory and cardiac disorders

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT311

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-02-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-02-09

Innehåll

Teoretisk ämneskunskap gällande patofysiologi vid nedsättning i respiratoriska och cirkulatoriska system studeras ingående. Grundläggande teorier om rehabilitering behandlas med huvudfokus på tillämpning inom de aktuella målgrupperna. Cancer, farmakologi, ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), journalföring, anamnestagning och interprofessionell samverkan studeras på en grundläggande nivå. Praktisk färdighetsträning i fysioterapeutiska metoder för anamnestagning, undersökning, funktionsbedömning och planering av behandlande och rehabiliterande insatser, såväl fysiskt som digitalt, för personer med nedsättning i respiratoriska och cirkulatoriska systemen ingår.

Förväntade studieresultat

Kursens mål är att studenterna efter genomgången kurs skall ha kunskap om fysioterapeutens roll inom prevention och rehabilitering, om anamnestagning samt generell och specifik undersökningsteknik vid analys av funktionsproblem i andnings- och cirkulationssystemen inklusive cancer. Efter fastställande av funktionsdiagnos skall studenten även kunna utföra adekvat behandling samt kunna sammanställa lämpligt träningsprogram i funktionsökande/rehabiliterande syfte. Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse:
(1) För patienter med nedsättning i andnings- och cirkulationssystemen kunna förstå och redogöra för mekanismer och konsekvenser av sjukdomen samt preventiva, behandlande och rehabiliterande insatser liksom för relevanta behandlingsriktlinjer.
(2) Översiktligt kunna redogöra för fysioterapiprocessen, interprofessionell samverkan, grundläggande farmakologiska metoder och ICF.
(3) Översiktligt kunna redogöra för basal patologi och konsekvenser vid cancer.

Färdigheter och förmåga:
(4) Översiktigt kunna reodgöra för utvalda intermedicinska tillstånd samt på dessa planera anpassad fysisk aktivitet inklusive tillämpning av motiverande samtal
(5) För patienter med nedsättningar i andnings- och cirkulationssystemet kunna tillämpa kunskaper om anatomi, fysiologi och patologi vid anamnestagning, undersökning, behandling, rehabilitering och journalföring.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
(6) För patienter med nedsättningar i andnings- och cirkulationssystemet kunna
analysera rehabiliteringsbehov utifrån ICF och föreslå preventiva och behandlande åtgärder utifrån medicinska, psykologiska och sociala aspekter, såväl vid fysiskt som digitalt möte, som en del i ett interprofessionellt teamarbete.

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1 på Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Lärande i kursen sker genom självständigt arbete, träning tillsammans med studiekamrater, grupparbeten samt föreläsningar och lektioner där teori, instuderingsfrågor, demonstrationer och praktiska övningar integreras. Inom dessa undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning. Studenten kommer även att, med hjälp av patientfall, få förbereda och genomföra anamnestagning och göra funktionsbedömningar samt utifrån aktuella teorier, individens funktion och motivation utforma och motivera behandlande och rehabiliterande insatser.

Examination

Mål 1-3 examineras individuellt i form av skriftlig examination.

Mål 4 examineras genom skriftlig inlämningsuppgift och seminarium. Bedömningen sker individuellt. Med aktivt deltagande vid seminarier menas muntliga inlägg.

Mål 5-6 examineras genom aktivt deltagande vid laborationer, skriftlig inlämningsuppgift och seminarium. Bedömningen sker individuellt. Med aktivt deltagande vid laborationer menas praktiskt genomförande. Med aktivt deltagande vid seminarier menas muntliga inlägg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.