"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger, 7,5 hp

Engelskt namn: Physical activity and health for KRAFT-strategists

Denna kursplan gäller: 2016-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 3EM029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för hållbar hälsa

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2018-02-06

Innehåll

Kursen riktar sig mot legitimerade yrkesprofessioner inom vården och belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd. Innehållet anpassas till arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Inom ramen för kursen behandlas sjukdomsvinster av fysisk aktivitet för olika diagnoser och olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet analyseras närmre. Vidare erhålls grundläggande kunskaper inom träningsfysiologi samt utvärdering av lämpliga och individanpassade träningsmetoder. Kursen behandlar även motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Tillsammans med kunskap kring individanpassade träningsmetoder, förståelse för sjukdomstillstånd och träningseffekter, betydelsen av progression och individuell motivation, skapas ett helhetsperspektiv för långsiktigt hälsoarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

  • Redogöra för begreppet fysisk aktivitet och dess betydelse för folkhälsan, samt beskriva fysiologiska aspekter på träning såsom olika delkapaciteter och inaktivitet.
  • Förklara hur fysisk aktivitet och träning påverkar individer fysiologiskt utifrån ett sjukdoms-, ålders- och könsperspektiv.
  • Identifiera lämpliga tränings- och testmetoder inom ramen för individuell rådgivning och förskrivning av fysisk aktivitet
  • Redogöra för fysisk aktivitet på recept som arbetsmetodik, beskriva hur FaR kan implementeras lokalt, regionalt och nationellt samt förstå betydelsen av olika professioners roll i arbetet med fysisk aktivitet i behandling och prevention av sjukdom. 

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

  • Identifiera och motivera individers behov av fysisk aktivitet och träning mot bakgrund av olika sjukdomstillstånd
  • Använda motiverande samtalsteknik i samband med rådgivning av fysisk aktivitet
  • Förskriva fysisk aktivitet på recept enligt FaR arbetsmetodik 

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • Utvärdera den ordinerade fysiska aktiviteten i relation till sjukdomsprevention
  • Bedöma den vetenskapliga bakgrunden till aktuella rekommendationer om fysisk aktivitet 

Behörighetskrav

Avklarade studier om minst 30 högskolepoäng inom utbildningsprogram mot legitimerande vårdyrken, såsom fysioterapeut, sjuksköterska, dietist, läkare, arbetsterapeut, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen sker helt på distans via en virtuell lärmiljö för distribution av kursmaterial, föreläsningar, uppgifter samt diskussioner och handledning. Vid behov kan enstaka uppgifter förläggas vid campus. Kursen kräver tillgång till Internetuppkopplad dator. Upprop sker på kursplattformen.

Examination

Examination sker fortlöpande med nätbaserade frågor samt individuella inlämningsuppgifter i anslutning respektive kurskapitel. Vid behov kan examinationen av den individuella uppgiften i testning av fysisk aktivitet förläggas vid campus och genomföras med andra studenter. Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattad bedömning av resultatet på de olika utbildningsmomenten samt inlämnade individuella uppgifter. Väl Godkänd på kursen kräver att studenten uppnått betyget Väl Godkänd på de nätbaserade frågorna samt den individuella uppgiften i testning av fysisk aktivitet.

Övriga föreskrifter

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklades med finansiering från Europeiska socialfonden mellan 2015–2017. Student som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-strateg, vilken är legitimerad vårdpersonal som tillsammans med patienten tar det strategiska beslutet vid ordinering, utformning och planering av fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och behandling.

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.