"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gastronomi - inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp

Engelskt namn: Gastronomy - Gastronomy and Creative Cooking

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2MR058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler.

  1.  Kreativa processer i måltidskontext, (Creative Processes in Meal Contexts) 6 hp
  2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, (Applied Creative Processes in Meal Contexts) 9 hp

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext, 6 hp
En fördjupande modul i gastronomi, ur ett matlagnings- och måltidsperspektiv, där stort utrymme läggs på kreativitet samt genomförande av presentationer och gestaltningar. Modulen behandlar normer som är grunden för den kreativa process och den gestaltning som kursen har som mål.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, 9 hp
Modulen utgör en utvecklingsprocess där studenterna samverkar i planering, genomförande och utvärdering av olika måltider. Studenten ges möjlighet att visa färdigheter i att analysera och reflektera om rummet, mötet samt värdera och reflektera över normer.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Visa grundläggande kunskap och förståelse för normer i måltidskontext
  • Visa grundläggande teoretiska kunskaper om kreativa processer

Färdighet och förmåga

  • Visa grundläggande förmåga att genomföra och framställa en kreativ process
  • Visa fördjupade kunskaper om rummets och mötets betydelse för måltidssammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa grundläggande förmåga att reflektera över användandet av kreativa processer i måltidskontext

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
För godkänt moment ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

  •  Visa grundläggande färdigheter i användandet av normer vid skapandet av måltider
  • Visa fördjupad färdighet i användandet av rummet och mötet som teori, vid skapandet av måltider

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa grundläggande förmåga att utifrån det genomförda projektet värdera och reflektera över rummet, mötet och normer i måltidskontext

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 4 inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp samt Vinkunskap och matlagning, 15 hp med godkänt resultat på minst 12 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska laborationer. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska laborationer och ett obligatoriskt seminarium. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Examination

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom muntlig presentation och gestaltning i grupp där betyget U eller G sätts.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom laborationsrapporter, gestaltning och seminarium i grupp där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 9 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Obligatorisk litteratur

OBLIGATORISK LITTERATUR

Developing hospitality properties and facilities
Ransley Josef, Ingram Hadyn
2. ed. : Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann : 2004 : xxv, 321 s. :
ISBN: 0-7506-5982-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Universal methods of design : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions
Martin Bella, Hanington Bruce M.
Beverly, MA : Rockport Publishers : 2012. : 207 p. :
ISBN: 9781592537563
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Klanten Robert
Create : eating, design and future food
Berlin : Gestalten : 2008 : 215, [1] s. :
ISBN: 9783899552317
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The perfect meal [electronic resource] : the multisensory science of food and dining
Spence Charles, Piqueras-Fiszman Betina
1 online resource. :
Access to the Wiley online version restricted; authentication may be required
ISBN: 9781118491003 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Eksell J
Värdeskapande gästfrihet. Hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen
Lund University : 2013 :
Obligatorisk

Sunstein C.R
Social Norms and Social Roles.
Columbia Law Review : 1996 :
Obligatorisk

REFERENSLITTERATUR

The Routledge companion to creativity
Rickards Tudor, Runco Mark A., Moger Susan
London : Routledge : cop. 2009 : xiii, 382 s. :
ISBN: 9780415773171
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Sid: 222-231 Finns tillgängligt på Cambro

Food is culture
Montanari Massimo, Sonnenfeld Albert
New York : Columbia University Press : c2006. : xii, 149 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0617/2006022441.html
ISBN: 0-231-13790-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Ferran Adria and El Bulli : The Art, the Philosophy, the Gastronomy
Jouary Jean Paul, Ferran Adria
Andre Deutch, London : 2013 :
Läsanvisning: ISBN: 978-0-233-00383-2

Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
Michanek Jonas, Breiler Andréas
4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
ISBN: 9789187043529
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare artiklar kan tillkomma

Ytterligare artiklar kan tillkomma