Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gastronomi - inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp

Engelskt namn: Gastronomy - Gastronomy and Creative Cooking

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler.
  1.  Kreativa processer i måltidskontext, (Creative Processes in Meal Contexts) 6 hp
  2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, (Applied Creative Processes in Meal Contexts) 9 hp
Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext, 6 hp
En fördjupande modul i gastronomi, ur ett matlagnings- och måltidsperspektiv, där stort utrymme läggs på kreativitet samt genomförande av presentationer och gestaltningar. Modulen behandlar normer som är grunden för den kreativa process och den gestaltning som kursen har som mål.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, 9 hp
Modulen utgör en utvecklingsprocess där studenterna samverkar i planering, genomförande och utvärdering av olika måltider. Studenten ges möjlighet att visa färdigheter i att analysera och reflektera om rummet, mötet samt värdera och reflektera över normer.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • Visa kunskap och förståelse för normer i måltidskontext
  • Visa teoretiska kunskaper om kreativa processer
Färdighet och förmåga
  • Visa förmåga att genomföra och framställa en kreativ process
  • Visa fördjupade kunskaper om rummets och mötets betydelse för måltidssammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att reflektera över kreativa processer i måltidskontext

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
  • Visa färdigheter i användandet av normer vid skapandet av måltider
  • Visa fördjupad färdighet i användandet av rummet och mötet som teori, vid skapandet av måltider
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att utifrån det genomförda projektet värdera och reflektera över rummet, mötet och normer i måltidskontext

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 4 inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp samt Vinkunskap och matlagning, 15 hp med godkänt resultat på minst 12 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska laborationer. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska laborationer och ett obligatoriskt seminarium. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Examination

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom muntlig presentation och gestaltning i grupp där betyget U eller G sätts.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom laborationsrapporter, gestaltning och seminarium i grupp där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 9 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Obligatorisk litteratur

Universal methods of design [Elektronisk resurs] : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions
Martin Bella., Hanington Bruce M.
Beverly, MA : Rockport Publishers : 2012 : 1 online resource (207 p.) :
ISBN: 9781610581998
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

The perfect meal [electronic resource] : the multisensory science of food and dining
Spence Charles, Piqueras-Fiszman Betina
1 online resource. :
Access to the Wiley online version restricted; authentication may be required
ISBN: 9781118491003 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
Michanek Jonas, Breiler Andréas
3., rev. uppl. : Malmö : Arx : 2012 : 194 s. :
ISBN: 978-91-87043-02-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Understanding the antecedents of consumers' attitudes towards doggy bags in restaurants: Concern about food waste, culture, norms and emotions
Sirieix L, Lála J, Kocmanová K
Journal of Retailing and Consumer Services : 2017 :
Link
Obligatorisk
Läsanvisning: 34, 153-158

Kafai S
Imagining Queer, Fat Food Futures
Fat Studies : 2020 :
Länk
Obligatorisk
Läsanvisning: 9(3), 201-203.

Incorporating the home into the restaurant kitchen: The case of Israeli female chefs
Gvion L, Leedn N
Food and Foodways : 2019 :
Länk till artikel
Obligatorisk
Läsanvisning: 27(4), 296-315

Queering Hospitality: Roses Are Red. Gender Is Performative. Why Is Tourism so Heteronormative
Christensen J.F, Munar A.M, Villesèche F, Eger C, Benali A
Critical Tourism Studies Proceedings : 2019 :
Länk till artikel
Obligatorisk
Läsanvisning: 2019(1), 3

Ytterligare artiklar kan tillkomma

Referenslitteratur

The Routledge companion to creativity / edited by Tudor Rickards, Mark A. Runco, and Susan Moger [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9780203888841
Se bibliotekets söktjänst