Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Gastronomi - inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp

Engelskt namn: Gastronomy - Gastronomy and Creative Cooking

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler.
  1.  Kreativa processer i måltidskontext, (Creative Processes in Meal Contexts) 6 hp
  2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, (Applied Creative Processes in Meal Contexts) 9 hp
Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext, 6 hp
En fördjupande modul i gastronomi, ur ett matlagnings- och måltidsperspektiv, där stort utrymme läggs på kreativitet samt genomförande av presentationer och gestaltningar. Modulen behandlar normer som är grunden för den kreativa process och den gestaltning som kursen har som mål.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, 9 hp
Modulen utgör en utvecklingsprocess där studenterna samverkar i planering, genomförande och utvärdering av olika måltider. Studenten ges möjlighet att visa färdigheter i att analysera och reflektera om rummet, mötet samt värdera och reflektera över normer.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • Visa kunskap och förståelse för normer i måltidskontext
  • Visa teoretiska kunskaper om kreativa processer
Färdighet och förmåga
  • Visa förmåga att genomföra och framställa en kreativ process
  • Visa fördjupade kunskaper om rummets och mötets betydelse för måltidssammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att reflektera över kreativa processer i måltidskontext

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
  • Visa färdigheter i användandet av normer vid skapandet av måltider
  • Visa fördjupad färdighet i användandet av rummet och mötet som teori, vid skapandet av måltider
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att utifrån det genomförda projektet värdera och reflektera över rummet, mötet och normer i måltidskontext

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 4 inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp samt Vinkunskap och matlagning, 15 hp med godkänt resultat på minst 12 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska laborationer. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska laborationer och ett obligatoriskt seminarium. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Examination

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom muntlig presentation och gestaltning i grupp där betyget U eller G sätts.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom laborationsrapporter, gestaltning och seminarium i grupp där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 9 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.