"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gastronomi - inriktning gastronomi och värdskap, 15 hp

Engelskt namn: Gastronomy - Gastronomy and Hospitality

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2MR059

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler.

 1. Kreativa processer i måltidskontext, (Creative Processes in Meal Contexts) 6 hp
 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, (Applied Creative Processes in Meal Contexts) 9 hp

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext, 6 hp
En fördjupande modul i gastronomi, ur ett matlagnings- och måltidsperspektiv, där stort utrymme läggs på kreativitet samt genomförande av presentationer och gestaltningar. Modulen behandlar  normer som är grunden för den kreativa process och den gestaltning kursen har som mål.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext, 9 hp
Modulen utgör en utvecklingsprocess där studenterna samverkar i planering, genomförande och utvärdering av olika måltider. Studenten ges möjlighet att visa färdigheter i att analysera och reflektera om rummet, mötet samt värdera och reflektera över normer.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap och förståelse för normer i måltidskontext
 • Visa teoretiska kunskaper om kreativa processer

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att genomföra och framställa en kreativ process
 • Visa fördjupade kunskaper om rummets och mötets betydelse för måltidssammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att reflektera över kreativa processer i måltidskontext

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Visa färdigheter i användandet av normer vid skapandet av måltider
 • Visa fördjupad färdighet i användandet av rummet och mötet som teori, vid skapandet av måltider
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att utifrån det genomförda projektet värdera och reflektera över rummet, mötet och normer i måltidskontext

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 4 inriktning gastronomi och värdskap, 15 hp samt Vinkunskap och sommellerie, 15 hp med godkänt resultat på minst 12 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska laborationer. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska laborationer och ett obligatoriskt seminarium. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus. Viss undervisning och examination kan ske på engelska.

Examination

Modul 1. Kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom muntlig presentation och gestaltning i grupp där betyget U eller G sätts.

Modul 2. Tillämpning av kreativa processer i måltidskontext
Examineras genom individuellt PM. Examination sker även genom laborationsrapporter, gestaltning och seminarium i grupp där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 9 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Obligatorisk litteratur

  Universal methods of design [Elektronisk resurs] : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions
  Martin Bella., Hanington Bruce M.
  Beverly, MA : Rockport Publishers : 2012 : 1 online resource (207 p.) :
  ISBN: 9781610581998
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The perfect meal [electronic resource] : the multisensory science of food and dining
  Spence Charles, Piqueras-Fiszman Betina
  1 online resource. :
  Access to the Wiley online version restricted; authentication may be required
  ISBN: 9781118491003 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  3., rev. uppl. : Malmö : Arx : 2012 : 194 s. :
  ISBN: 978-91-87043-02-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Understanding the antecedents of consumers' attitudes towards doggy bags in restaurants: Concern about food waste, culture, norms and emotions
  Sirieix L, Lála J, Kocmanová K
  Journal of Retailing and Consumer Services : 2017 :
  Link
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 34, 153-158

  Kafai S
  Imagining Queer, Fat Food Futures
  Fat Studies : 2020 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 9(3), 201-203

  Incorporating the home into the restaurant kitchen: The case of Israeli female chefs
  Gvion L, Leedn N
  Food and Foodways : 2019 :
  Länk till artikel
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 24(4), 296-315

  Queering Hospitality: Roses Are Red. Gender Is Performative. Why Is Tourism so Heteronormative
  Christensen J.F, Munar A.M, Villesèche F, Eger C, Benali A
  Critical Tourism Studies Proceedings : 2019 :
  Länk till artikel
  Läsanvisning: 2019 (1), 3

  Ytterligare artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur

  The Routledge companion to creativity / edited by Tudor Rickards, Mark A. Runco, and Susan Moger [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9780203888841
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Obligatorisk litteratur

  OBLIGATORISK LITTERATUR

  Developing hospitality properties and facilities
  Ransley Josef, Ingram Hadyn
  2. ed. : Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann : 2004 : xxv, 321 s. :
  ISBN: 0-7506-5982-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Universal methods of design : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions
  Martin Bella, Hanington Bruce M.
  Beverly, MA : Rockport Publishers : 2012. : 207 p. :
  ISBN: 9781592537563
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klanten Robert
  Create : eating, design and future food
  Berlin : Gestalten : 2008 : 215, [1] s. :
  ISBN: 9783899552317
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The perfect meal [electronic resource] : the multisensory science of food and dining
  Spence Charles, Piqueras-Fiszman Betina
  1 online resource. :
  Access to the Wiley online version restricted; authentication may be required
  ISBN: 9781118491003 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eksell Jörgen
  Värdeskapande gästfrihet [Elektronisk resurs] : hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen
  Lund : Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet : 2013 : 278 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Sunstein C.R
  Social Norms and Social Roles.
  Columbia Law Review : 1996 :
  Obligatorisk

  REFERENSLITTERATUR

  The Routledge companion to creativity
  Rickards Tudor, Runco Mark A., Moger Susan
  London : Routledge : cop. 2009 : xiii, 382 s. :
  ISBN: 9780415773171
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid: 222-231 Finns tillgänglig på Cambro

  Food is culture
  Montanari Massimo, Sonnenfeld Albert
  New York : Columbia University Press : c2006. : xii, 149 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0617/2006022441.html
  ISBN: 0-231-13790-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ferran Adria and El Bulli : The Art, the Philosophy, the Gastronomy
  Jouary Jean Paul, Ferran Adria
  Andre Deutch, London : 2013 :
  Läsanvisning: ISBN: 978-0-233-00383-2

  Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789187043529
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare artiklar kan tillkomma