Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genetik II, 7,5 hp

Engelskt namn: Genetics II

Denna kursplan gäller: 2016-11-28 och tillsvidare

Kurskod: 5MO099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-30

Innehåll

Kursen innehåller två delar:

1. Teoridel 5.5 hp: Kursen behandlar genetisk teori, metodik och analys. Kursens huvudområde är genetiska principer och de bakomliggande mekanismerna på molekylär nivå samt på cell-, organism- och populationsnivå. I teoridelen presenteras arvsmassans organisation och evolution, utvecklingsgenetiska principer, epigenetik, arv och miljö, human genetik och populationsgenetik. Efter varje teorimoment (i form av föreläsningar) genomförs en lärarledd diskussion som syftar till att knyta samman dessa delar i ett valt biologiskt sammanhang. I teoridelen ingår även räkneövningar där genetisk analys tränas. Kursen syftar till att ge studenterna en övergripande förståelse för arvsmassans organisation och hur genetiska förändringar på molekylär nivå kan påverka biologiska processer samt hur dessa förändringar påverkar organismen, populationen och i förlängningen även evolutionen. Kursen innehåller även problemlösning i form av genetisk analys samt träning i att läsa, förstå och presentera original artiklar inom området.

2. Laborationsdel 2.0 hp: Laborationskursen ger träning i genetisk försöksplanering och analys av data.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för generella principer och begrepp inom transmissionsgenetik.
  • visa kunskap om hur förändringar på molekylär nivå kan påverka biologiska processer samt hur dessa förändringar påverkar organismen, populationen och i förlängningen även evolutionen.
  • planera genetiska försök/experiment och analysera erhållna resultat
  • kritiskt granska och diskutera vetenskaplig genetiskt originallitteratur
  • visa färdighet i både muntlig och skriftlig vetenskaplig presentation.

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar följt av lärarledda obligatoriska diskussioner, laborationer, workshops, litteraturstudier samt diskussion av genetiska frågeställningar och vetenskaplig originallitteratur. Laborationer, workshops, diskussion av genetiska frågeställningar och vetenskaplig originallitteratur, samt lärarledda diskussioner efter de olika teorimomenten är obligatoriska. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.
 

Examination

Teorimomentet avslutas med skriftlig salstentamen på vilken ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På övriga obligatoriska moment ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att uppnå betyget godkänd på dessa delar krävs att studenten muntligen redovisar eller lämnar in individuella skriftliga rapporter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra ≥ 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra ≥ 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.