Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genus, nation och migration, 7,5 hp

Engelskt namn: Gender, nation and migration

Denna kursplan gäller: 2021-10-04 och tillsvidare

Kurskod: 2KC026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2021-11-30

Innehåll

I följande kurs utforskas ett urval teoretiska verk och enskilda studier av hur diskurser och praktiker kring nation och migration är präglade av genus och (post)kolonialitet.
I linje med en lång tradition inom genusstudier kommer kursen att fokusera på geopolitiska, nationella/nationalistiska diskurser om:
1) gränser, migration och medborgarskap
2) genus, sexualitet och subjektivitet
Inom ramen för denna kurs kommer ett särskilt fokus läggas på feministiska perspektiv på gränser och intersektionerna rasifiering, nation och reproduktion. Dessa teman kommer att studeras genom texter, föreläsningar, seminarier och individuella skrivuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter att ha fullföljt denna kurs förväntas studenterna ha förmåga att:

Kunskap och förståelse:
  • förstå och förklara feministiska perspektiv på nation och migration
  • förstå och förklara olika teoretiska positioner som presenterats under kursen
Färdigheter och förmåga:
  • kunna identifiera, beskriva och relatera kritiskt till intersektionerna nation, genus och migration
  • självständigt applicera relevanta teorier på empiriska eller teoretiska problem inom fältet
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • muntligt och skriftligt kunna självständigt analysera centrala frågor om nation, gränser och migration med stöd i feministisk teori

Behörighetskrav

Univ 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete; alternativt minst 120 hp. Dessutom En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen fokuserar på aktivt lärande, det vill säga att praktiskt omsätta kunskap och att kritiskt reflektera över kunskap. Studenternas lärande kommer främjas på en rad sätt, såsom via att ta del av föreläsningar i olika format, gruppdiskussioner, en individuellt utformad text samt granskning av andras texter. Studierna karaktäriseras av en hög nivå av självständighet, aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion, såväl individuellt som i grupper. För att få godkänt på kursen ska studenter ha genomfört seminarieuppgifter (däribland granskning av andras texter), och ha genomfört en individuellt utformad examinerande text (vilken svarar mot kursens lärande mål).

Examination

Studierna karaktäriseras av en hög nivå av självständighet, aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion, såväl individuellt som i grupper. 

Examination utförs genom att fullfölja två delar:
1) Obligatoriska inslag under kursen, däribland aktivt deltagande vid seminarier.
2) Individuellt skrivna uppgifter. Försvar av egen text och granskning av andras texter.
För del 1 är skalan Underkänd eller Godkänd. För del 2, såväl som för hela kursen, är skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under två år efter studentens registrering på kursen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kursmoment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Övriga föreskrifter

Studenter har rätt att ansökan om tillgodoräknande utifrån tidigare studier eller erfarenheter som kan ge högskolepoäng. För mer information, se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 40

Editorial: Why No Borders?
Anderson Bridget, Sharma Nandita, Wright Cynthia
Ingår i:
Refuge [Elektronisk resurs]
[Toronto] : Operation Lifeline : 1981]- : 26 : sid. 5-18 :
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/32074/29320
Obligatorisk

Anzaldúa Gloria
Borderlands : the new mestiza = la frontera
Fourth edition, 25th anniversary. : San Francisco : Aunt Lute Books : c2012 : 300 p. :
ISBN: 978-1-879960-85-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (intro alt artikel) s. 3-13 och 23-45

The Jewish writings
Arendt Hannah, Kohn Jerome, Feldman Ron H.
1. pbk. ed. : New York : Schocken Books : cop. 2007 : lxxvi, 559 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0709/2006044380-t.html
ISBN: 9780805211948
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ‘We Refugees' s.264-274

Luibhéid Eithne
'Introduction: Queering Migration and Citizenship'
Ingår i:
Queer migrations
Minneapolis : University of Minnesota Press : 2005 : xlvi, 199 p. : sid. 10-47 :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=316705&pq-origsite=primo
Obligatorisk

Mbembe Achille
Necropolitics
Ingår i:
Public culture [Elektronisk resurs]
1999- : 15 : sid. 11-40 :
Obligatorisk

Nagel Joane
Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations
Ingår i:
Ethnic and racial studies [Elektronisk resurs].
[London] : Routledge : 1992- : 21 : sid. 242-151 :
Obligatorisk

Puar Jasbir. K
Introduction: homonationalism and biopolitics
Ingår i:
Terrorist assemblages
Durham : Duke University Press : 2007. : 1 online resource (xxviii, 335 pages) :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 1-36

Sager Maja
Constructions of deportability in Sweden. : refused asylum seekers' experiences in relation to gender, family life, and reproduction
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/08038740.2015.1093021

Villegas Paloma E
Interlocking migrant illegalization with other markers of social location: : The experiences of Mexican migrants moving and working in Toronto
Ingår i:
Women's studies international forum
Oxford : Pergamon P. : 1982- : 48 : sid. 185–193 :
https://www-sciencedirect-com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0277539514000818
Obligatorisk

White Melissa Autumn
Documenting the undocumented: : Toward a queer politics of no borders
Ingår i:
Sexualities[Elektronisk resurs]
London : Sage : 1999- : 17 : sid. 976–997 :
https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1177/1363460714552263
Obligatorisk

Wikström Hanna
Gender, Culture and Epistemic Injustice: : The Institutional Logic in Assessment of Asylum Applications in Sweden
Ingår i:
Nordic journal of migration research [Elektronisk resurs]
2011- : sid. 210–218 :
http://archive.sciendo.com/NJMR/njmr.2014.4.issue-4/njmr-2014-0024/njmr-2014-0024.pdf
Obligatorisk

Theorizing Gender and Nation
Ingår i:
Gender & nation [Elektronisk resurs]
London : SAGE : 1997 : 1 online resource (x, 157 p.). : sid. 1-25 :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/reader.action?docID=1474792&ppg=12
Obligatorisk
Läsanvisning: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=1474792

Nationalism, religion, and abortion policy in four Catholic societies: Nationalism, religion, and abortion policy
Kozlowska Iga, Béland Daniel, Lecours André
Ingår i:
Nations and nationalism [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell Publishers : 2001- : 22 : sid. 824-844 :
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.ub.umu.se/doi/pdfdirect/10.1111/nana.12157
Obligatorisk

Ytterligare kortare texter kan tillkomma.

Referenslitteratur

The deportation regime : sovereignty, space, and the freedom of movement
De Genova Nicholas, Peutz Nathalie Mae
Durham, [N.C.] : Duke University Press : 2010. : x, 507 p. :
ISBN: 0-8223-4576-5
Se bibliotekskatalogen Album

Shakhsari Sima
ArticleThe queer time of death:Temporality, geopolitics,and refugee rights
Sage Publications :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1363460714552261