Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genus och rätt, 7,5 hp

Engelskt namn: Gender and Law

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2JU158

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-12

Innehåll

Kursen behandlar den komplexa relationen mellan genus och rätt. Med utgångspunkt i feministisk rättsteori diskuteras om och när rätten kan användas som ett verktyg för att åstadkomma likabehandling och jämställdhet. Detta görs genom att diskutera frågor som varför genusneutral lagstiftning kan få genusspecifika konsekvenser. Kursen diskuterar också vilka konsekvenser detta kan få för dem som försöker använda rätten och lagstiftningen för att argumentera för sina rättigheter till likabehandling. Dessa frågor kommer att diskuteras tematiskt, med exempel från områden som våld i nära relationer och mänskliga rättigheter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha förmåga att:   

-förstå och förklara, på en grundläggande nivå, teoretiska förhållningssätt till relationerna mellan rätt och genus,
-förstå hur rätten kan användas för att försöka lösa samhällsproblem
-kritiskt analysera hur rätten används för att försöka lösa samhällsproblem

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska och helt via en lärplattform. På lärplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständighet och aktivt lärande.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom följande två punkter:

1. Fullgörande av obligatoriska uppgifter under kursens gång
2. Författande av individuell skrivuppgift.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U) och Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på betyget för punkt 2 och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 39

  Kurslitteratur

  Observera att boken även finns som online-resurs via Umeå universitetsbibliotek

  Feminist legal theory : a primer
  Levit Nancy, Verchick Robert R. M., Minow Marta
  2. ed. : New York : New York University Press : 2016 : xiii, 285 s. :
  ISBN: 9781479882809
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  Kurslitteratur

  Observera att boken även finns som online-resurs via Umeå universitetsbibliotek

  Feminist legal theory : a primer
  Levit Nancy, Verchick Robert R. M., Minow Marta
  2. ed. : New York : New York University Press : 2016 : xiii, 285 s. :
  ISBN: 9781479882809
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album