Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Feminist Theories and Intersectional Analysis

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 2KC003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Innehåll

Kursen fokuserar på klassiska och nutida debatter inom feministisk teori och utforskar de komplexa relationerna mellan genus, sexualitet, ras/etnicitet och klass. Genom kritisk läsning granskas centrala feministiska teorier för att se hur de ser på makt och subjektivitet, men också hur det är möjligt att teoretisera maktdimensioner så som heteronormativitet, rasism, (post)kolonialism och klass.

Kursen är indelad i två moment. Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet. Vi diskuterar olika intersektionella perspektiv och relaterar feministisk teori till kritiska teoretiska fält så som queerstudier och postkolonialism. Momentet avslutas med en diskussion av olika teoretiska perspektiv på intersektionalitet.

Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. Kursen tar sin utgångspunkt från centrala texter inom feministisk teori och använder kritisk textanalys som fokus och metod. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Feministisk teori och debatt (7,5 hp)
Efter kursen ska studenten
- självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till centrala delar av feministisk teori

- självständigt kunna förhålla sig till och problematisera olika förståelser av makt, politik och subjektivitet
- muntligt och skriftligt kunna presentera en självständig analys relaterad till centrala frågeställningar inom feministisk teori och intersektionella teorier..

Moment 2: Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp)
Efter kursen ska studenten
- ha fått en uppfattning av de olika teoretiska ståndpunkter som presenterats under kursen och förstå konsekvenserna i relation till intersektionell analys och kunna använda denna förståelse i empiriska analyser.
- Självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till betydelser av klass, etnicitet/ras och sexualitet i empiriska analyser
- kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer vid seminarier samt kunna leda en seminariediskussion.

Behörighetskrav

Univ:90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp.
Dessutom En A/5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De schemalagda seminarierna är obligatoriska. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en skriftlig komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen genom en skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examinationen i form av en skriftlig hemuppgift som även presenteras muntligt, i vilka en empirisk analys av etnicitet/ras, sexualitet och klass och dess relationer till kön görs.

För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande
Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. En kurs med samma namn (7,5 hp) gavs ht 2006 kan tillgodoräknas i denna kurs motsvarande 7,5 hp. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 35

Moment 1

Moment 1

Benhabib Seyla
"Feminism and Postmodernism" and "Subjectivity, Historiography, and Politics"
Ingår i:
Feminist contentions
New York : Routledge : 1995 : 176 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 17-34

Butler Judith
"Contingent Foundations" and "For a careful reading"
Ingår i:
Feminist contentions
New York : Routledge : 1995 : 176 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 35-58

”The intersectional turn in feminist theory. A dream of a common language?”
Carbin Maria, Edenheim Sara
European Journal of Women Studies. Vol. 20, nr. 3. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 233-248

Crenshaw Kimberlé Williams
Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of colour
Ingår i:
Critical race theory
New York : New Press : 1995 : 494 s. :
Obligatorisk

Foucault Michel
The subject and power
Ingår i: Critical Inquiry, vol. 8, No 4. s.777-795. 1982 :
Obligatorisk

Hekman Susan J.
The feminine subject
Cambridge : Polity : 2014. : 228 pages :
ISBN: 9780745687834 (hbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Irigaray Luce
This Sex Which is Not One
Ingår i:
The second wave
New York : Routledge : 1997 : 414 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 323-329

MacKinnon Catharine A
Sexuality
Ingår i:
The second wave
New York : Routledge : 1997 : 414 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 158-180

Mansfield Nick
Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moller Okin Susan
“Introduction. Justice and Gender”
Ingår i: Gender, Justice and the Family. Basic Books. S. 1-24. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 1-24

Norlander Kerstin
Empathetic reading. The art of reading a text in its own terms
Swedish Secreteriat for Gender Research : 2013 :
Gender Studies Education and Pedagogy
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 10-13

Staunæs Dorthe
Where have all the subjects gone? : bringing together the concepts of intersectionality and subjectification
Ingår i:
NORA
Stockholm : Taylor & Francis : 1993- :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 101-110 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08038740310002950?needAccess=true

Referenslitteratur moment 1

Moment 2

Moment 2

Abu-Lughod Lila
Do Muslim women really need saving? Anthopological reflections on Cultural relativism and its Others.
Ingår i: American Anthroplogist, 104(3) pp. 783-790. 2003. : 2003 :
http://org.uib.no/smi/seminars/Pensum/Abu-Lughod.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 783-790

Acker Joan
Feminists Theorizing Class - Issues and Arguments
Ingår i:
Introduction - The Feminist Problem with Class
Lanham, Mdb Rowman &Littlefield ,c 2006 : Rowman &Littlefield : 2006 : 219 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 15-44

Ahmed Sara
A phenomenology of whiteness
Umeå centrum för genusstudier (UCGS) : 2007 :
https://static1.squarespace.com/static/58ad660603596eec00ce71a3/t/58bec74415d5db1951fa9f15/1488897863830/Phenomenology+of+Whiteness.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 149-168

Whose counting? ; Who counts (or doesn't count) what as feminist theory? ; What counts as feminist theory?
Ahmed Sara, Winter Bronwyn, Ermarth Elisabeth
Ingår i:
Feminist theory.
London : Sage : 2000- :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 97-103 & 1-76

Andersson Bridget
A Very Private Business : Exploring the Demand for Migrant Domestic Workers
Ingår i:
The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]
London : Sage : 1999- : 14 : sid. 247-264 :
http://ejw.sagepub.com/content/14/3/247.short?rss=1&ssource=mfc
Obligatorisk

Connell Raewyn
Transsexual women and feminist thought: Toward new understanding and new politics
The University of Chicago Press : 2012 :
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/664478.pdf?refreqid=excelsior%3Ad7b6c6b72a1704aa81b9e9d90e65cd9b
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.857-881

Frankenberg Ruth
White women, race matters : the social construction of whiteness
Minneapolis : University of Minnesota Press : cop. 1993 : 289 s. :
ISBN: 0-8166-2257-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: pp. 1-7 and 43-101

Gender, place and culture : a journal of feminist geography
Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
http://search.epnet.comz Prenumeration krävs
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 178-194

Hartmann Heidi
The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism. Towards a more progressive union
Ingår i:
The second wave
New York : Routledge : 1997 : 414 s. : sid. 97-122 :
Obligatorisk

Heyes Cressida J
Feminist Solidarity after Queer Theory: The Case of Transgender
The University of Chicago Press : 2003 :
https://www.jstor.org/stable/10.1086/343132?seq=1#metadata_info_tab_contents
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1093-1120

Koskela Hille
Urban space in plural: elastic, tamed, suppressed.
Ingår i:
A companion to feminist geography
Malden, MA : Blackwell Pub. : 2005 : 617 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 257-270. Finns även som elektronisk resurs.

Koyama Emi
Whose feminism is it anyway? : The unspoken racism of the trans inclusion debate
Ingår i:
The transgender studies reader
London : Routledge : 2006 : 752 p. : sid. pp.698-705 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.698-705

Listerborn Carina
Geographies of the veil: violent encounters in urban public spaces in Malmö, Sweden.
Ingår i: Social & Cultural Geography, 16(1), 95-115. : 2015 :
Obligatorisk

Massey Doreen
Space, place and gender.
Oxford : Polity Press : 1994 : 280 s. : tab. :
ISBN: 0-7456-1236-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mouffe Chantal
Feminism citizenship and radical democratic politics
Ingår i:
Feminists theorize the political [Elektronisk resurs]
New York : Routledge : 1992 : 1 online resource (xvii, 485 pages) : sid. 369-384 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 369-384

Puar Jasbir Kaur
"Circuits of queer mobility. Tourism, travel and globalisation"
Ingår i:
GLQ
Yverdon : Gordon and Breach : 1993- : 8 : sid. 101-137 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_lesbian_and_gay_studies 8

Raymond J.G
The Politics of Transgender
Sage Publications : 1994 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959353594044024
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.628-633

Rubin Gayle
Thinking sex
Ingår i:
The Lesbian and gay studies reader
New York : Routledge : 1993 : 666 s. : sid. 3-44 :
Obligatorisk

Skeggs Beverly
"Introduction and Ambivalent Femininities"
Ingår i:
Formations of class and gender
London : Sage : 1997 : 192 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 1-16 och 98-118

Spade Dean
Mutilating Gender
Ingår i:
The transgender studies reader
London : Routledge : 2006 : 752 p. : sid. 315-332 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 315-332

Spivak Gayatri Chakravorty
Questions of multi-culturalism
Ingår i:
The post-colonial critic
New York : Routledge : 1990 : viii, 168 s. : sid. 59-66 :
Obligatorisk

Talpade Mohanty Chandra
Under western eyes revisited. Feminist solidarity through anticapitalist struggles
Signs. Vol. 28/no 2. 2002. s. 499-535. :
http://www2.hawaii.edu/~dasgupta/Mohantysigns.pdf
Obligatorisk

Twine France Winddance
Brown skinned white girls : class, culture and the construction of white identity in suburban communities
Ingår i:
Gender, place and culture
Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- : sid. pp. 205-225. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.205-224

Valentine Gill
Theorizing and Researching Intersectionality : A Challenge for Feminist Geography
Ingår i:
Professional geographer
Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9272.2007.00587.x/abstract
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 10-21

Weeks Kathi
The future is now. : Utopian demands and the temporalities of hope
Ingår i:
The problem with work
Durham : Duke University Press : 2011. : 287 s. : sid. pp 175-226 :
Läsanvisning: pp. 175-226

Intersectionality as multi-level analysis: Dealing with social inequality.
Winker Gabriele, Degele Nina
European Journal of Women's Studies, 18(1), 51-66. 2011 :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Referenslitteratur moment 2

Puwar Nirmal
Space invaders : race, gender and bodies out of place
Oxford : Berg : 2004 : ix, 187 s. :
ISBN: 9781859736593
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur