Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön C, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender C

Denna kursplan gäller: 2012-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2KC002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: UCGS:s föreståndare, 2012-06-20

Innehåll

Kursen ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet - Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) - behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet  - Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) - behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet - Självständigt arbete (15 hp) - utgörs av ett självständigt skriftligt arbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- självständigt kunna urskilja, beskriva och diskutera samtida centrala vetenskapsteoretiska synsätt
- ha fördjupad kunskap om feministisk kunskapsteoretisk debatt av relevans för ämnet genusvetenskap
- ha fördjupad förståelse för några genusteoretiska och feministiska forskningsansatser
- kunna kritiskt diskutera och reflektera kring vetenskapliga studier inom genusforskningsfältet samt presentera sin diskussion muntligt och skriftligt

Moment 2: Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- uppnått fördjupad kunskap om några olika vetenskapliga arbetssätt med relevans för ämnet genusvetenskap
- utvecklat ett kritiskt reflexivt förhållningssätt till både kvalitativa och kvantitativa metoder och dess tillämpning för olika typer av forskningsproblem
- självständigt kunna planera genomförandet av en forskningsuppgift

Moment 3: Självständigt arbete (15 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- självständigt kunna avgränsa och formulera ett forskningsproblem
- kunna tillämpa en relevant metod inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet
- självständigt kunna genomföra och försvara en uppsats
- kunna granska, värdera och opponera på kurskamraters vetenskapliga arbeten

Efter genomförd kurs ska studenten utöver ovanstående
- självständigt och aktivt kunna bidra till seminariediskussioner
- kunna genomföra presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten både muntligt och skriftligt
- ha en god förmåga att kommunicera sina kunskaper inom ämnet, både inom och utanför akademiska sammanhang

Behörighetskrav

Univ: Makt och kön A och B, 60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och övningsuppgifter i olika vetenskapliga arbetssätt samt uppsatshandledning. Stor vikt läggs vid självständigt arbete. Den schemalagda undervisningen är i stora delar obligatorisk. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges. Handledning av uppsats ges i grupp, under den termin som kursen ges.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen löpande genom aktivt deltagande i seminarier samt genom tre PM på avhandlingar som läses. På moment 2 utgörs examinationen av aktivt deltagande i obligatoriska metodövningar med redovisningar samt genom ett PM inför det självständiga arbetet. Examinationen på moment 3 utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, presentation och försvar av arbetet vid seminarium, opposition på annans arbete samt aktivt deltagande i fortlöpande diskussioner av kurskamraters självständiga arbeten.

På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget väl godkänd krävs sammanlagt minst 22,5 hp med betyget väl godkänd på delmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Handledning för det självständiga arbetet görs, om inte särskilda skäl föreligger, endast inom kursens termin.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på C-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Moment 1

  "Att baka en katedral" : genusperspektiv i avhandlingsskrivande
  Eskilsson Lena, Kalman Hildur
  Umeå : Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet : 2007 : 31 s. :
  ISBN: 91-975658-2-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/3178066

  Hemmings Clare
  Invoking Affect: Cultural Theory and the Ontological Turn
  Taylor & Francis Online : 2005 :
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502380500365473?scroll=top&needAccess=true
  Läsanvisning: 548-567

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: kap 1-12

  Affecting feminism: Questions of feeling in feminist theory
  Pedwell Carolyn, Whithead Anne
  Sagepub : 2012 :
  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464700112442635
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 115-129

  Feminist methodology : challenges and choices.
  Ramazanoglu Caroline, Holland Janet
  London : SAGE Publications : 2002 : vii, 195 s. :
  ISBN: 0-7619-5123-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4 samt kapitel 5 och 7

  Scott Joan W.
  The Evidence of Experience
  Critical Inquiry , Vol. 17, No. 4 (Summer, 1991) : 1991 :
  Published by: The University of Chicago Press
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 773-797 https://www.jstor.org/stable/1343743?seq=1#metadata_info_tab_contents

  Sedgwick, Kosofsky Eve
  Paranoid Reading and Reparative Reading, or, you’re so paranoid you probably think this essay is about you
  Ingår i:
  Touching feeling [Elektronisk resurs]
  Durham : Duke University Press : 2002. : 1 online resource (209 p.) :
  Obligatorisk

  Harding Sandra G.
  The feminist standpoint theory reader : intellectual and political controversies
  New York, N.Y. : Routledge : 2004 : 379 s. :
  ISBN: 0-415-94500-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Weedon Chris
  Feminist practice and poststructuralist theory
  2. ed. : Cambridge, MA : Blackwell Publishers : 1996 : 195 s. :
  ISBN: 0-631-19825-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Wetherell Margaret
  Affect and Discourse- What´s the Problem? From Affect as Excess to Affective/Discursive Practice
  Subjectivity 6, no 4 : 2013 :
  https://link.springer.com/article/10.1057%2Fsub.2013.13
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 349-368

  Referenslitteratur, moment 1

  Texterna från The Feminist Standpoint Theory Reader är förkortade versioner. Det går givetvis bra att läsa orginaltexterna i stället.

  Harding Sandra
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality?
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 382-391 :
  https://www.jstor.org/stable/3175279?seq=1#page_scan_tab_contents

  Hartsock Nancy C.M
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Truth or Justice?
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 367-374 :
  https://www.jstor.org/stable/3175277?seq=1#page_scan_tab_contents

  Hekman Susan
  Truth and Method: Feminist Standpoints Theory Revisted
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 341-365 :
  https://www.jstor.org/stable/3175275?seq=1#page_scan_tab_contents

  Hill, Collins Patricia
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Where's the Power?
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 375-381 :
  https://www.jstor.org/stable/3175278

  Smith Dorothy E
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 382-391 :
  https://www.jstor.org/stable/3175279?seq=1#page_scan_tab_contents
  Läsanvisning: https://www.jstor.org/stable/3175280?seq=1#metadata_info_tab_contents

  Moment 2

  Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt
  Booth Wayne C., Colomb Gregory G., Williams Joseph M., Nilsson Björn
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 288 s. :
  ISBN: 91-44-03227-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bowleg Lisa
  When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research
  Ingår i:
  Sex roles
  New York : Plenum Press : 1975- : Vol 59 (5-6) : sid. 312-325 :
  Obligatorisk

  Using thematic analysis in psychology
  Braun Virginia, Clarke Victoria
  Ingår i:
  Qualitative research in psychology [Elektronisk resurs]
  Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : Vol 3 (2) : sid. 77-101 :
  Obligatorisk

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/7197-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05004-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Gunnarsson Payne Jenny
  Systerskapets logiker : en etnologisk studie av feministiska fanzines
  Umeå : Institutionen för kultur och medier/Etnologi, Umeå universitet : 2006 : 200 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-856
  ISBN: 91-7264-120-7
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144746/FULLTEXT01.pdf

  Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
  Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
  2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
  ISBN: 91-44-00211-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s. 11-15, 75-88, 150-201s. 202-229, 290-317 (124 sidor)

  Diskurs
  Howarth David R., Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 172 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789147086030
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s.168-191

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Bergström Göran, Boréus Kristina
  3., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 536 s. :
  kompletterande material (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 978-91-44-07476-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Diskursanalys som teori och metod.
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s. 7-65.

  Moment 3

  Till uppsats-PM tillkommer särskilt anvisad referenslitteratur.

 • Giltig från: 2012 vecka 34

  Moment 1

  Alnebratt Kerstin
  Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2009 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-7346-670-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Ambjörnsson Fanny
  I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
  Stockholm : Ordfront : 2004 : 361 s. :
  ISBN: 91-7037-027-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Björk Gunnela
  Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950
  Lund : Arkiv : 1999 : 331, [4] s. :
  ISBN: 91-7924-129-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Carbin Maria
  Mellan tystnad och tal : flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Studies in politics. (valda delar)
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen : 2010 : 209 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-38375u urn:nbn:se:su:diva-38375
  ISBN: 978-91-7447-037-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Fjelkestam Kristina
  Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer : modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2002 : 247, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-552-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Gustafsson Anette
  Könsmakt och könsbaserade intressen : om könspolitisk representation i svensk kommunalpolitik
  Göteborg : Förvaltningshögskolan : 2008 : 262 s. :
  ISBN: 978-91-628-7442-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/3178066

  Harding Sandra
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality?
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar. http://www.jstor.org/stable/i358935

  Harding Sandra G.
  The science question in feminism
  Milton Keynes : Open University Press : 1986 : 271 s. :
  ISBN: 0-335-15360-7 (inb.) ; £20.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hartsock Nancy C. M.
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Truth or Justice?
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 367-374 http://www.jstor.org/stable/i358935

  Hekman Susan
  Truth and Method: Feminist Standpoints Theory Revisted
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 382-391 http://www.jstor.org/stable/i358935

  Hill Collins Patricia
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Where's the Power?
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 375-881 http://www.jstor.org/stable/i358935

  Lundström Catrin
  Svenska latinas : ras, klass och kön i svenskhetens geografi
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2007 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-7061-043-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1, 4, 5, 8, 9, 12

  Mattsson Tina
  I viljan att göra det normala : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården
  Malmö : Égalité : 2005 : 277 s. :
  ISBN: 91-975231-3-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *)

  Nyberg Anita
  Tekniken - kvinnornas befriare? : hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980-talet
  1. uppl. : Linköping : Tema : 1989 : [12], 376, [3] s. :
  ISBN: 91-7870-534-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Linköping studies in Art and science; 45). *)

  Smith Dorothy E.
  Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted"
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 392-398 http://www.jstor.org/stable/i358935

  Walby Sylvia
  Against Epistemological Chasms : The Science Question in Feminism Revisited
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 26 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 485-509 http://www.jstor.org/stable/3175450

  *) Tre av dessa avhandlingar är obligatoriska enligt lärares instruktioner.

  Referenslitteratur, moment 1

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Introduction, kap 2, 3, 6, 7, 10, 11.

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2

  Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt.
  Booth Wayne C., Colomb Gregory G., Williams Joseph M., Nilsson Björn
  Lund : Studentlitteratur, 2004 (Lund : 288 s. :
  ISBN: 91-44-03227-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Dahmström Karin
  Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
  4., [utök. och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 411 s. :
  ISBN: 91-44-04352-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/7197-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05004-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kap 11, s. 271-295

  Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
  Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
  2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
  ISBN: 91-44-00211-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärares anvisningar.

  Nilsson Bo
  Kön som förutsättning och resultat
  Ingår i:
  Perspektiv på intervjuer [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Samdok : 79 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 15-28

  Thomsson Heléne
  Reflexiva intervjuer
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 170 s. :
  ISBN: 91-44-01674-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Törnqvist Maria
  Könspolitik på gränsen : debatterna om varannan damernas och Thamprofessurerna
  Lund : Arkiv : 2006 : 294, [1] s. :
  urn:nbn:se:su:diva-1258
  ISBN: 91-7924-205-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Weichselbaumer D.
  Sexual Orientation Discrimination in Hiring.
  Ingår i:
  Labour economics
  Amsterdam : North-Holland : 1993- : sid. 629-642 :
  Obligatorisk

  Diskursanalys som teori och metod.
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s. 7-65.

  Wreder Malin
  Ovanliga analyser av vanliga material - Vad diskursteorin kan göra med enkäter.
  Ingår i:
  Diskursanalys i praktiken
  Malmö : Liber : 2007 : 224 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.29-51

  Ev. tillkommer kortare text.

  Moment 3

  Till uppsats-PM tillkommer särskilt anvisad referenslitteratur.