Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön C, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender C

Denna kursplan gäller: 2020-09-21 till 2022-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2020-09-17

Innehåll

Kursen ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet - Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) - behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet  - Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) - behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet - Självständigt arbete (15 hp) - utgörs av ett självständigt skriftligt arbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- självständigt kunna urskilja, beskriva och diskutera samtida centrala vetenskapsteoretiska synsätt
- ha fördjupad kunskap om feministisk kunskapsteoretisk debatt av relevans för ämnet genusvetenskap
- ha fördjupad förståelse för några genusteoretiska och feministiska forskningsansatser
- kunna kritiskt diskutera och reflektera kring vetenskapliga studier inom genusforskningsfältet samt presentera sin diskussion muntligt och skriftligt

Moment 2: Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- uppnått fördjupad kunskap om några olika vetenskapliga arbetssätt med relevans för ämnet genusvetenskap
- utvecklat ett kritiskt reflexivt förhållningssätt till både kvalitativa och kvantitativa metoder och dess tillämpning för olika typer av forskningsproblem
- självständigt kunna planera genomförandet av en forskningsuppgift

Moment 3: Självständigt arbete (15 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- självständigt kunna avgränsa och formulera ett forskningsproblem
- kunna tillämpa en relevant metod inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet
- självständigt kunna genomföra och försvara en uppsats
- kunna granska, värdera och opponera på kurskamraters vetenskapliga arbeten

Efter genomförd kurs ska studenten utöver ovanstående
- självständigt och aktivt kunna bidra till seminariediskussioner
- kunna genomföra presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten både muntligt och skriftligt
- ha en god förmåga att kommunicera sina kunskaper inom ämnet, både inom och utanför akademiska sammanhang

Behörighetskrav

Univ: Genusvetenskap 60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och övningsuppgifter i olika vetenskapliga arbetssätt samt uppsatshandledning. Stor vikt läggs vid självständigt arbete. Den schemalagda undervisningen är i stora delar obligatorisk. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges. Handledning av uppsats ges i grupp, under den termin som kursen ges.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen löpande genom aktivt deltagande i seminarier samt genom tre PM på avhandlingar som läses. På moment 2 utgörs examinationen av aktivt deltagande i obligatoriska metodövningar med redovisningar samt genom ett PM inför det självständiga arbetet. Examinationen på moment 3 utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, presentation och försvar av arbetet vid seminarium, opposition på annans arbete samt aktivt deltagande i fortlöpande diskussioner av kurskamraters självständiga arbeten.

På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget väl godkänd krävs sammanlagt minst 22,5 hp med betyget väl godkänd på delmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Handledning för det självständiga arbetet görs, om inte särskilda skäl föreligger, endast inom kursens termin.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på C-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Moment 1

"Att baka en katedral" : genusperspektiv i avhandlingsskrivande
Eskilsson Lena, Kalman Hildur
Umeå : Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet : 2007 : 31 s. :
ISBN: 91-975658-2-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haraway Donna
Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
Ingår i:
Feminist studies.
New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
http://www.jstor.org/stable/3178066
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/3178066

Hemmings Clare
Invoking Affect: Cultural Theory and the Ontological Turn
Taylor & Francis Online : 2005 :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502380500365473?scroll=top&needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: 548-567

Mansfield Nick
Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: kap 1-12

Affecting feminism: Questions of feeling in feminist theory
Pedwell Carolyn, Whithead Anne
Sagepub : 2012 :
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464700112442635
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 115-129

Feminist methodology : challenges and choices.
Ramazanoglu Caroline, Holland Janet
London : SAGE Publications : 2002 : vii, 195 s. :
ISBN: 0-7619-5123-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-4 samt kapitel 5 och 7

Scott Joan W.
The Evidence of Experience
Critical Inquiry , Vol. 17, No. 4 (Summer, 1991) : 1991 :
Published by: The University of Chicago Press
Obligatorisk
Läsanvisning: 773-797 https://www.jstor.org/stable/1343743?seq=1#metadata_info_tab_contents

Sedgwick, Kosofsky Eve
Paranoid Reading and Reparative Reading, or, you’re so paranoid you probably think this essay is about you
Ingår i:
Touching feeling [Elektronisk resurs]
Durham : Duke University Press : 2002. : 1 online resource (209 p.) :
Obligatorisk

Harding Sandra G.
The feminist standpoint theory reader : intellectual and political controversies
New York, N.Y. : Routledge : 2004 : 379 s. :
ISBN: 0-415-94500-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
ISBN: 978-91-47-08651-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Weedon Chris
Feminist practice and poststructuralist theory
2. ed. : Cambridge, MA : Blackwell Publishers : 1996 : 195 s. :
ISBN: 0-631-19825-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wetherell Margaret
Affect and Discourse- What´s the Problem? From Affect as Excess to Affective/Discursive Practice
Subjectivity 6, no 4 : 2013 :
https://link.springer.com/article/10.1057%2Fsub.2013.13
Obligatorisk
Läsanvisning: 349-368

Referenslitteratur, moment 1

Texterna från The Feminist Standpoint Theory Reader är förkortade versioner. Det går givetvis bra att läsa orginaltexterna i stället.

Harding Sandra
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality?
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 382-391 :
https://www.jstor.org/stable/3175279?seq=1#page_scan_tab_contents

Hartsock Nancy C.M
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Truth or Justice?
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 367-374 :
https://www.jstor.org/stable/3175277?seq=1#page_scan_tab_contents

Hekman Susan
Truth and Method: Feminist Standpoints Theory Revisted
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 341-365 :
https://www.jstor.org/stable/3175275?seq=1#page_scan_tab_contents

Hill, Collins Patricia
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Where's the Power?
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 375-381 :
https://www.jstor.org/stable/3175278

Smith Dorothy E
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 382-391 :
https://www.jstor.org/stable/3175279?seq=1#page_scan_tab_contents
Läsanvisning: https://www.jstor.org/stable/3175280?seq=1#metadata_info_tab_contents

Moment 2

Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt
Booth Wayne C., Colomb Gregory G., Williams Joseph M., Nilsson Björn
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 288 s. :
ISBN: 91-44-03227-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bowleg Lisa
When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research
Ingår i:
Sex roles
New York : Plenum Press : 1975- : Vol 59 (5-6) : sid. 312-325 :
Obligatorisk

Denscombe Martyn
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/7197-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05004-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Writing ethnographic fieldnotes
Emerson Robert M., Fretz Rachel I., Shaw Linda L.
2nd ed. : Chicago : University of Chicago Press : 2011 : xxiii, 289 p. :
ISBN: 9780226206837 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research
Guillemin Marilys, Gillam Lynn
ResearchGate : 2004 :
https://www.researchgate.net/publication/235930722_Ethics_Reflexivity_and_Ethically_Important_Moments_in_Research
Obligatorisk
Läsanvisning: s.261-280

Gunnarsson Payne Jenny
Systerskapets logiker : en etnologisk studie av feministiska fanzines
Umeå : Institutionen för kultur och medier/Etnologi, Umeå universitet : 2006 : 200 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-856
ISBN: 91-7264-120-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144746/FULLTEXT01.pdf

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 91-44-00211-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 11-15, 75-88, 150-201s. 202-229, 290-317 (124 sidor)

Diskurs
Howarth David R., Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 172 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9789147086030
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.168-191

Preissle Judith
Feminsit reserch ethics
SAGE :
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=E0B7C777BCF8BA26573D58D9C0EC974E?doi=10.1.1.463.2877&rep=rep1&type=pdf
Obligatorisk

Riessman Catherine Kohler
Narrative methods for the human sciences
London : SAGE : 2008 : x, 251 s.b ill. :
ISBN: 0-7619-2998-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
Bergström Göran, Boréus Kristina
3., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 536 s. :
kompletterande material (aktiveringskod krävs)
ISBN: 978-91-44-07476-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod.
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 7-65.

Moment 3

Till uppsats-PM tillkommer särskilt anvisad referenslitteratur.