"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografididaktik 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Geography Didactics 2

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 och tillsvidare

Kurskod: 6KG008

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-03

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i och breddar tidigare kunskaper från kursen Geografididaktik 1 och behandlar ämnesdidaktiska frågor där särskild vikt läggs på transformering av ämnesteoretiska kunskaper till skolämnet geografi och planering av ett undervisningsmoment, där även metodik ingår.  Ämnets centrala mål och plats i skolan belyses och vilken betydelse geografiämnet har för att förstå hållbar utveckling. Hur ämneskunskaper kan transformeras till skolkunskaper bearbetas i diskussioner och genom olika former av praktisk tillämpning. Såväl urvals- som metod- och bedömningsfrågor behandlas i relation till det ämnesteoretiska innehållet från föregående kurser.
De studerande planerar ett undervisningsmoment både övergripande och med en detaljerad lektionsplanering. Under kursens gång planerar och genomför de studerande också fältstudier/delar av en exkursion.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1 förstå och diskutera centrala geografiska begrepp i relation till gällande styrdokument, och geografiämnets betydelse för att förstå   hållbar utveckling och undervisning om hållbar utveckling i skolan,
2 redogöra för ämnesdidaktisk forskning med relevans för geografiundervisning,
Färdighet och förmåga
3 transformera och strukturera de teoretiska ämneskunskaper (från föregående kursers innehåll) för att planera ett undervisningsmoment i skolämnet geografi,
4 formulera relevanta frågor, uppgifter, examinationer, samt applicera läroplanens kunskapskrav i undervisningsmaterialet om en aktuell geografisk fråga i relation till hållbar utveckling,
5 visa didaktisk förmåga avseende momentplanering och analys av geografiundervisning,
6 planera och genomföra en fältstudie/exkursion, samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 problematisera och kritiskt granska olika ämnesdidaktiska strategier och deras konsekvenser för geografiundervisning.
 

Behörighetskrav

Geografididaktik 1, 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar där kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur och föreläsningar tillämpas i seminarier och grupp- och enskilda övningar på ett sätt som stöder de studerandes lärande och professionsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
två skriftliga inlämningsuppgifter,
en skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas,
en muntlig redovisning (fältstudie/exkursion),
en skriftlig inlämningsuppgift (fältstudie/exkursion),
en muntlig presentation (momentplanering), samt
en skriftlig rapport (momentplanering).
Vid examinerande seminarier eller gruppövningar ges omdömen utifrån skalan Underkänd (U) och Godkänd (G). På den muntliga redovisningen och skriftliga inlämningsuppgiften som behandlar fältstudie/exkursion ges omdömet utifrån skalan Underkänd (U) och Godkänd (G). På den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten ges omdömet Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För att bli godkänd på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För att erhålla betyget VG på kursen krävs att alla examinationer är godkända och att den muntliga presentationen och skriftliga rapporten fått omdömet VG. Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen.
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
Tentamen baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDEN
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 40

  Geografididaktik kompendium 2 Ämnesdidaktiska forskningsartiklar Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

  Skolverkets ämnesplaner,kurser examensmål geografi
  Institutionen för geografi och ekonomisk historia :
  Skolverket

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Östman Peter
  Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
  ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik : för lärare 4-9
  Dessen Jankell Annalotta, Örbring David
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789151102719
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik kompendium 2 Ämnesdidaktiska forskningsartiklar Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

 • Giltig från: 2018 vecka 41

  Geografididaktik kompendium 2 Ämnesdidaktiska forskningsartiklar Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

  Skolverkets ämnesplaner,kurser examensmål geografi
  Institutionen för geografi och ekonomisk historia :
  Skolverket

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Östman Peter
  Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
  ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik kompendium 2 Ämnesdidaktiska forskningsartiklar Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

 • Giltig från: 2018 vecka 40

  Geografididaktik kompendium 2 Ämnesdidaktiska forskningsartiklar Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

  Skolverkets ämnesplaner,kurser examensmål geografi
  Institutionen för geografi och ekonomisk historia :
  Skolverket

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik kompendium 2 Ämnesdidaktiska forskningsartiklar Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma