"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data, 7,5 hp

Engelskt namn: Geographic Information Systems 2 - Scientific Data

Denna kursplan gäller: 2022-12-05 och tillsvidare

Kurskod: 5GV084

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-12

Innehåll

Syftet med denna kurs är att förstå hur man använda geografiska informationssystem (GIS) för att spatialt analysera rasterdata, främst digitala höjdmodeller. Uppgifter baseras på hur man löser ekologiska och geovetenskapliga problem genom att t.ex. interpolera spatiala data, bestämma vattendrags position och avrinningsområden samt att hitta den kortaste vägen mellan punkter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs, för betyget G, ska studenten kunna:
1 använda programvaran ArcGIS för att bearbeta och analysera digitala höjddatamodeller,
2 utföra interpolering av punktdata samt skapa terrängytor,
3 skapa en lämplighetsmodell (suitability model) samt utföra en låg-kostnads analys (least-cost path analysis)
4 utföra enkla hydrologiska analyser med hjälp av höjdmodeller
5 sammanställa, tolka och presentera rumsliga data med kartor som effektivt kommunicerar data

Efter avslutad kurs, för betyget VG, ska studenten kunna:
6 självständigt lösa avancerade rumsliga problem inom geografiska informationsystem

Behörighetskrav

Univ: Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av övningar och laborationer via en plattform på Internet. Laborationer utgör obligatoriska inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker genom obligatoriska laborationsredogörelser. På laborationsredogörelserna och på hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.