Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografiska informationssystem, 15 hp

Engelskt namn: Geographical information system

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5GV066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-25

Innehåll

Kursen ger kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS), främst med tillämpningar inom miljöområdet.

Kursen inleds med övningar där studenterna lär sig huvudfunktioner i programvaran ArcGIS. Dessa är tillverkning av tematiska kartor, användning av vektor- och rasterfiler, urval i attributtabeller, revideringar av kartfiler och attributtabeller, digitalisering av nya vektorfiler, rumslig analys av olika kartskikt och skapande av digitala terrängmodeller. Dessutom behandlas olika typer av filformat som används inom GIS. Under kursen tränas studenterna i hur olika typer av koordinatsystem används och definieras i GIS-programmet. Under kursen behandlas datafångst från befintliga digitala databaser, kartor och orthofoton samt GPS. Digitala data från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriverket (LM) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ingår som kursmaterial. Konvertering mellan olika filformat behandlas i ArcToolbox.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 visa förståelse och beskriva uppbyggnaden av geografiska informationssystem för datorer
2 använda geografiska informationssystem för att tillverka kartor med tillhörande attributdata
3 bearbeta rumsliga data
4 hämta in digitala data från olika källor och använda i geografiska informationssystem
5 sammanställa, analysera och presentera rumsliga data

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap.
En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och projektarbeten. Laborationer och projektarbeten är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer och projektarbeten. På skriftlig tentamen och laborationer sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På projektarbeten ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Referenslitteratur

  Getting to know ArcGIS Pro 2.6
  Law Michael, Collins Amy
  Third edition : Redlands, California : Esri Press : [2020] : x, 413 pages :
  ISBN: 9781589486355
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatorisk kurslitteratur

  Chang
  Introduction to geographic information systems
  Mcgraw Hill Higher Education : 2018 :
  ISBN: 9781260092585
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 36

  Kurslitteraturen består av EN av nedanstående böcker

  Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar
  Harrie Lars, Arnberg Wolter
  4. omarb. uppl. : Stockholm : Formas : 2008 : 299 s. :
  ISBN: 978-91-540-6015-3 (korr.)z 978954060153
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är ett alternativ till den engelska litteraturen

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är ett alternativ till den svenska litteraturen