Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geomorfologi och jordartsgeologi, 15 hp

Engelskt namn: Geomorphology and Quaternary Geology

Denna kursplan gäller: 2011-03-28 och tillsvidare

Kurskod: 5GV042

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-18

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-03-10

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom geomorfologi och jordartsgeologi. En viktig del är att tillämpa teoretisk kunskap i ämnet för att tolka den preglaciala, glaciala och postglaciala utveckling i olika landskap. Kursen består av två moment: Moment 1. Geomorfologi, 7,5 poäng Momentet behandlar preglacial landskapsutveckling i olika tidsperspektiv och under olika geologiska och klimatologiska förhållanden. En stor del av momentet utgörs av glacialgeologi omfattande processer och resulterande jordarter och ytformer i glacial, glaciofluvial, glaciolakustrin/marin miljö. Vidare behandlas postglaciala processer i marin, fluvial, eolisk och periglacial miljö och därtill hörande jordarter och ytformer. En viktig del är att ge inblick i aktuell forskning och ge träning i att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet. Moment 2. Exkursioner och fältövning, 7,5 poäng Momentet består av exkursioner och fältbaserade övningar. En stor del utgörs av en geomorfologisk kartering omfattande litteratur- och kartstudier, flygbildtolkning, fältarbete och rapportskrivning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • redogöra för preglacial landskapsutvecklingen under olika förhållanden. • redogöra för glacialgeologiska processer och resulterande jordarter och landformer samt tillämpa kunskapen för att tolka ett glacialt landskap. • redogöra för processer i olika postglaciala miljöer och resulterande jordarter och landformer samt tillämpa kunskapen för att tolka ett postglacialt landskap. • med en hög grad av självständighet planera, genomföra och skriftligt rapportera en geomorfologisk kartering omfattande en tolkning av områdets glaciala och postglaciala utveckling.

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, fältkarteringar, rapportskrivning och exkursioner, varav en längre exkursion. Fältkarteringar, rapportskrivning och exkursioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av fältkarteringar. På en skriftlig tentamen samt på hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På fältkarteringen ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)

Övriga föreskrifter

Till kursplanen hör ett kursplanetillägg, tillstyrkt av kursplanegruppen vid EMG 2011-02-25

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 13

Obligatorisk litteratur

Glacial geology : ice sheets and landforms
Bennett Matthew R., Glasser Neil F.
2nd ed. : Chichester, UK ;a Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell : 2009. : vii, 385 p. :
ISBN: 978-0-470-51690-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hättestrand Clas
The glacial geomorphology of central and northern Sweden
Uppsala : Geological Survey of Sweden (Sveriges geologiska undersökning) (SGU) : 1998 : 47 s. :
ISBN: 91-7158-551-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Flygbildsteknik och fjärranalys
Jönköping : Skogsstryrelsen : 1993 : 426 :
ISBN: 91-88462-04-8
Se bibliotekets söktjänst

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Berg och jord
Wastenson Leif, Fredén Curt
2. utg. : [Vällingby] : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Stockholm :b Kartbutiken [distributör] : 1998 : 208 s. :
http://www.sna.se/webbatlas/z SNA webbatlas
ISBN: 91-87760-44-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst