Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geomorfologi och jordartsgeologi, 15 hp

Engelskt namn: Geomorphology and Quaternary Geology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5GV093

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom geomorfologi och jordartsgeologi. En viktig del är att tillämpa teoretisk kunskap i ämnet för att tolka den preglaciala, glaciala och postglaciala utveckling i olika landskap. Kursen består av två moduler:

Modul 1. Geomorfologi, 7,5 poäng
Modulen behandlar preglacial landskapsutveckling i olika tidsperspektiv och under olika geologiska och klimatologiska förhållanden. En stor del av momentet utgörs av glacialgeologi omfattande processer och resulterande jordarter och ytformer i glacial, glaciofluvial, glaciolakustrin/marin miljö. Vidare behandlas postglaciala processer i marin, fluvial, eolisk och periglacial miljö och därtill hörande jordarter och ytformer. En viktig del är att ge inblick i aktuell forskning och ge träning i att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet.

Modul 2. Exkursioner och fältövning, 7,5 poäng
Modulen består av exkursioner och fältbaserade övningar. En stor del utgörs av en geomorfologisk kartering omfattande litteratur- och kartstudier, flygbildtolkning, fältarbete och rapportskrivning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

Modul 1
1. redogöra för preglacial landskapsutvecklingen under olika förhållanden.
2. redogöra för glacialgeologiska processer och resulterande jordarter och landformer samt tillämpa kunskapen för att tolka ett glacialt landskap.
3. redogöra för processer i olika postglaciala miljöer och resulterande jordarter och landformer samt tillämpa kunskapen för att tolka ett postglacialt landskap.

Modul 2
4. med en hög grad av självständighet planera, genomföra och skriftligt rapportera en geomorfologisk kartering omfattande en tolkning av områdets glaciala och postglaciala utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1.

5. värdera olika faktorers och processers betydelse i olika miljöer.
6. redogöra för mer komplexa orsakssamband

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap,
alternativt 5GV092 geovetenskap, 1AR052 Arkeologi A1, AR053 Arkeologi B1, 1AR040 Fältkurs men miljöarkeologi samt 1AR057 Arkeologi och GIS

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, fältkarteringar, rapportskrivning och exkursioner,
varav en längre exkursion. Fältkarteringar, rapportskrivning och exkursioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig
redovisning av fältkarteringar. På en skriftlig tentamen samt på hela kursen sätts något av
betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På fältkarteringen ges
betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat
prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska
moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten
vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö
och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.