Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geomorfologi och jordartsgeologi, 15 hp

Engelskt namn: Geomorphology and Quaternary Geology

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5GV201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-25

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom geomorfologi och jordartsgeologi. En viktig del är att tillämpa teoretisk kunskap i ämnet för att tolka divserse geomorfologiska processer och hur de har format tidigare och moderna landskapet i Sverige och runt om i världen.  
Kursen består av två moduler:

Modul 1. Geomorfologi teori, 7,5 poäng
Modulen behandlar teoretisk kunskap av en flertal olika geomorfologiska processer, inklusive processer i glaciala, periglaciala, sluttnings, fluviala, eoliska och kust områden, samt ekogeomorfologiska processer i olika områden. En viktig del är att ge inblick i aktuell forskning och ge träning i att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under modulen kommer att befästas och exemplifieras under praktiska övningar med hjälp av t.ex. GIS, fjärranalys eller övningar med kalkyler.

Modul 2. Exkursioner och projektarbete, 7,5 poäng
Modulen består av exkursioner och fältbaserade övningar. En stor del utgörs av ett projektartbete omfattande litteraturstudier, GIS eller fjärranalys, fältarbete och rapportskrivning för att undersöka en geomorfologisk process.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Modul 1:
FSR 1: Identifiera och beskriva landformer kopplad till flera olika geomorfologiska processer; t.ex. sluttningar, glaciärer, permafrost, eoliska, kust- och fluviala processer
FSR 2: Redogöra och beskriva geomorfologiska processer som bildar olika landformer i Sverige och runt om i världen; t.ex. sluttningar, glaciärer, permafrost, eoliska, kust- och fluviala processer
FSR 3: Redogöra för landskapsutvecklingen under olika förhållanden (t.ex. klimat, tektonik, glaciär påverkan, mänsklig påverkan) och vilka geomorfologiska processer som är verksamma
FSR 4: Tillämpa teoretisk kunskap för att kritiskt granska och analysera vetenskapliga studier inom geomorfologi och jordartsgeologi
FSR 5: Tillämpa teoretisk kunskap för att analysera data om geomorfologiska processer och landformer genom praktiska övningar  
Modul 2.
FSR 6: Tillämpa teoretisk kunskap för att tolka nutida och tidigare geomorfologiska processer i fält
FSR 7: Med en hög grad av självständighet planera, genomföra och skriftligt rapportera en studie omfattande geomorfologiska processer. 

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1
FSR 8. värdera olika faktorers och processers betydelse i olika miljöer.
FSR 9. redogöra för mer komplexa orsakssamband

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar med GIS, fjärranalys och uträkningar, fältexkursioner, projektarbete, inkl. fältarbete ochrapportskrivning. Övningarna, fältarbete, rapportskrivning och exkursioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarium, godkända övningar, aktivt deltagande i exkursioner genom muntlig eller skriftlig redovisning av fältarbete, och ett godkänt projektarbete. På seminarium och övningar sätts betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På en skriftlig tentamen samt på hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På projektarbetet ges betygen Underkänd (U), eller Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen hör ett kursplanetillägg, tillstyrkt av kursplanegruppen vid EMG 2011-02-25

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Obligatorisk litteratur

Key concepts in geomorphology
Bierman Paul R., Montgomery David R.
New York, NY : W.H. Freeman and Company Publishers : [2014] : xiv, 494, T1, I21 pages :
http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1410/2013934736-t.html
ISBN: 9781429238601
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur