Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geovetenskaplig studiepraktik, 15 hp

Engelskt namn: Practical Training in Earth Science

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 och tillsvidare

Kurskod: 5GV010

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Innehåll

Under kursen tillämpar studenten sina teoretiska kunskaper inom ämnet geovetenskap/naturgeografi praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta teoretiska kurser och framtida yrkesverksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - självständigt tillämpa sina ämneskunskaper i sin yrkesroll - samarbeta i arbetsgrupper på ett tillfredsställande sätt - verkställa tillhandahållna arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt - planera och organisera sitt arbete - bedöma utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

Behörighetskrav

Univ: Geovetenskap/Naturgeografi 75hp eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatorisk praktik på heltid under 10 veckor och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med praktikhandledaren vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatspraktikhandledare.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig rapport som redogör för praktikens uppläggning, innehåll och genomförande. Rapporten ska innehålla studentens bedömning av utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna. I examinationen ingår också arbetsplatspraktikhandledarens bedömning av hur väl studenten har uppnått målen avseende självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifterna. På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos institutionsstyrelsen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att rapporten och arbetsplatspraktikhandledarens bedömning är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknande-ordning).

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 36

Litteratur väljs i samråd med handledare.