Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Geriatric Care - Diagnostics, Medical Treatment and Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM385

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier av vanliga/centrala problemområden hos den äldre patienten som innefattar såväl etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering. I kursen belyses även läkemedelsbehandling och dess biverkningar av den geriatriska patienten. Åldrandet belyses ur olika vetenskapliga perspektiv, såsom omvårdnad, biopsykosocialt och intersektionellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

1. beskriva vanligt förekommande hälsoproblem och sjukdomar bland äldre personer
2. redogöra för vanliga samt allvarliga sjukdomars etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering av den äldre patienten

Färdighet och förmåga

3. självständigt kunna samla in, analysera och förmedla information för diagnostik och behandling av den äldre patienten
4. självständigt identifiera, planera, åtgärda samt utvärdera effekter av vidtagna omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd bland äldre

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. kritiskt reflektera över specialistsjuksköterskans funktion i omvårdnadsarbete bland äldre utifrån evidensbaserad kunskap och bästa praxis

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen, med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Medicin och omvårdnad introduceras genom inspelade föreläsningar. Detta följs upp med individuella inlämningsuppgifter som tar sin utgångspunkt i ett antal case som är knutna till geriatriska problemområden. I individuella inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Deltagande i uppföljande seminarium är obligatoriskt. Undervisning kan ske på engelska.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en två-gradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

I kursen examineras FSR 2 genom en webbaserad tentamen, FSR 1, 3-4 examineras med ett case-seminarium som genomförs på campus, seminariet avslutas med en skriftlig uppgift (FSR 5).
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.  
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM385 överlappar helt med innehållet i 3OM202
-Kursen 3OM385 ersätter kursen 3OM202

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

Mauk Kristen L.
Gerontological nursing : competencies for care
Fourth edition. : 2018 : xliii, 1009 pages :
Connect to this resource online
ISBN: 9781284104479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Geriatrik
Dehlin Ove, Rundgren Åke
3., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 496 s. :
ISBN: 9789144092058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

FASS
FASS Läkemedel i Sverige : Senaste utgåvan
Stockholm: LINFO :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Apoteket AB
Läkemedelsboken
Senaste upplaga : Apoteket AB :
Obligatorisk
Läsanvisning: alt. Läkemedelsverket, URL: https://lakemedelsboken.se