Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gerodonti, 8 hp

Engelskt namn: Oral Gerontology

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OT177

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2022-02-23

Innehåll

Det normala åldrandet och dess konsekvenser
Diagnostisk och behandling av en åldrande patient
Planering av profylaktiska insatser till en åldrande patient
Koppling mellan oral hälsa, allmän hälsa och livskvalitet
Den åldrande patienten med begränsad autonomi

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna:
  • redogöra för det normala åldrandet och de odontologiska konsekvenserna av åldrandet
  • redogöra för utredning, behandling och bedömning av prognos av orala sjukdomar utifrån aktuell vårdambition för den åldrande patienten
  • redogöra för ett etiskt och hållbart förhållningssätt relaterat till tandvård för den åldrande patienten med begränsad autonomi.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska:
  • utifrån ett helhetsperspektiv bedöma och värdera oral hälsa hos den åldrande patienten.
  • självständigt kunna utreda, diagnosticera, behandla samt rehabilitera orala tillstånd hos den åldrande patienten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska:
  • reflektera över samverkan mellan medicinska och odontologiska faktorer för den åldrande och sköra patienten.
  • uppvisa ett professionellt och empatiskt förhållningssätt vid behandling av sköra och omsorgsberoende åldrande patienter med begränsad autonomi.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom Tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser till och med termin 9 eller ha motsvarande kunskaper.Valbar kurs.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier samt auskultation.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Skriftlig inlämningsuppgift och redovisning av caseuppgifter.
Den studerande som underkänts vid praktiska eller teoretiska prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om den studerande efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

Lindmark Ulrika
Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2019] : 126 sidor :
ISBN: 9789177410782
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Textbook of geriatric dentistry
Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
ISBN: 9781405153645
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utlämnat undervisningsmaterial och vetenskapliga artiklar.
Tandläkarutbildningen :
Obligatorisk