Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

GIS för miljöarkeologi och arkeologi, 7,5 hp

Engelskt namn: GIS for environmental archaeology and archaeology

Denna kursplan gäller: 2016-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 1AR060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-12-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-10-13

Innehåll

Miljöarkeologiska data har geografiska, kronologiska och mänskliga dimensioner som är en förutsättning för att förstå människans forntida aktiviteter, landskap och miljö. Analys av dessa dimensioner kräver kunskap om hur man bearbetar och utvärderar dessa data och deras relationer. Under kursens gång får du lära dig avancerad hantering av geografiska databaser, analys och visualisering. Fallstudier hämtas från SEAD-projektet vid Miljöarkeologiska laboratoriet samt andra digitala kart- och geodatabaser.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:


Kunskap och förståelse:
  • Visa på en god förståelse av GIS-konceptet

Färdighet och förmåga:

  • Kunna använda GIS och relaterade mjukvaror för att lösa problem inom miljöarkeologin
  • Designa databaser med miljödata som kan analyseras via GIS

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  •  Analysera, dra slutsatser från och presentera rumsliga-temporala miljöarkeoalogiska data med hjälp av GIS

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, geologi, miljökemi, naturgeografi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att baseras på en serie av inledande föreläsningar med tillhörande gruppseminarier samt eget praktiskt arbete. Fallstudier med fokus på miljöarkeologi från antingen publicerade vetenskapliga artiklar, rapporter eller studenters egenproducerade data kommer ligga till grund för lärandet och användas för att skapa presentationer. En lärplattform kommer att användas för att hantera undervisningsmaterial kunder kursens gång. Eleverna kommer att förväntas ha tillgång till en dator men kan även använda datorresurser vid HUMlab.

Examination

Examination sker genom bedömning av presentationer och av grad av aktivit deltagande vid redovisningar och seminarier samt skriftlig uppgift. Som slutbetyg ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Slutbetyg utgörs av en summering av alla delar och beslutas efter genomförande av kursens obligatoriska delar.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterigarew prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande
Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.