Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global and Regional Governance, 15 hp

Engelskt namn: Global and Regional Governance

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SV031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2010-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Syftet med kursen är att ge både generell överblick samt specialisering inom fältet global och regional styrning. Kursen behandlar moderna teorier kring globalisering, regionalisering och flernivåstyre, och berör såväl förutsättningar för styrning på global och regional nivå som förändringar i styret av den traditionella nationalstaten och dess demokratiska struktur. Kursen ska ge studenterna möjlighet att utveckla kunskap och kompetens som är relevant för ett framtida arbete på olika förvaltningsnivåer inom Sverige såväl som i andra länder eller internationellt. Kursen ska också bidra till att förbereda studenterna för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
 • beskriva och jämföra institutioner och processer i global och regional styrning,
 • beskriva och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och analyserar global och regional styrning,
 • redogöra för och kritiskt diskutera olika perspektiv på global och regional styrning,
 • definiera, operationalisera och använda relevanta teoretiska begrepp för att analysera styrning på global och regional nivå,
 • identifiera, samla in och analysera empiriskt såväl som teoretiskt material som är relevant för att analysera global och regional styrning.

Behörighetskrav

Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) eller Statsvetenskap 90 hp (60p) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger i hög utsträckning på självständigt arbete. Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar och seminarier med muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro är obligatorisk vid seminarierna. Kursen avslutas med ett större skriftligt eget arbete. Skriftlig återkoppling ges på slutuppgiften.

Examination

 • Obligatoriska seminarier med muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (U/G)
 • Individuell skriftlig rapportuppgift (U-VG)
Betyg på kursen sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd(U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och på det längre skriftliga arbetet som skrivs som slutexamination. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och övningar samt Väl godkänd (VG) på slutexaminationen.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Global governance

  Auld G.
  Confronting trade-offs and interactive effects in the choice of policy focus: Specialized versus comprehensive private governance
  Ingår i:
  Regulation & governance [Elektronisk resurs]
  2007- : 8 : sid. 126-148 :
  Obligatorisk

  Rules for the world : international organizations in global politics
  Barnett Michael N., Finnemore Martha
  Ithaca, N.Y. : Cornell University Press : 2004 : 226 s. :
  ISBN: 0-8014-8823-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnett Michael
  Humanitarianism Transformed
  Ingår i:
  Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
  New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 3 : sid. 723-740 :
  Obligatorisk

  Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence
  Bernstein Steven, Cashore Benjamin
  Ingår i:
  International affairs [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 88 : sid. 585–604 :
  Obligatorisk

  Betts Alexander
  Institutional Proliferation and the Global Refugee Regime
  Ingår i:
  Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
  New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 7 : sid. 323-336 :
  Obligatorisk

  Follow the money: Assessing Women, Peace, and Security through financing for gender-inclusive peace
  Davies Sara E, True Jacqui
  Cambridge University : 2022 :
  Artikel online
  Obligatorisk

  Waiting for What? The Feminization of Asylum in Protracted Situations
  Hyndman Jennifer, Giles Wenona
  Ingår i:
  Gender, place and culture [Elektronisk resurs]
  Abingdon : Routledge : 1995 : 18 : sid. 361-379 :
  Obligatorisk

  Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC: Exit, Voice, and Loyalty
  Kuyper Jonathan, Bäckstrand Karin, Schroeder Heike
  Ingår i:
  The review of policy research [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  34 : sid. 88–109 :
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  International organization and global governance
  Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
  ISBN: 978-0-415-62743-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellmüller Sara
  “Peacemaking in a shifting world order: A macro-level analysis of UN mediation in Syria
  Cambridge University : 2022 :
  Artikel online
  Obligatorisk

  Karlsrud John
  From Liberal Peacebuilding to Stabilization and Counterterrorism”, International Peacekeeping
  Taylor & Francis : 2019 :
  Artikel online
  Obligatorisk

  Additional articles may be added.

  Regional governance

  Aguilar-Støen Mariel
  Better Safe than Sorry? Indigenous Peoples, Carbon Cowboys and the Governance of REDD in the Amazon
  Ingår i:
  Forum for development studies [Elektronisk resurs]
  1997- : 44 : sid. 91-108 :
  Obligatorisk

  Regional agreements in international environmental politics
  Balsiger J., Williams P. D.
  Ingår i:
  International environmental agreements : politics, law and economics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 239-260 :
  Obligatorisk

  Conca Ken
  The rise of the region in global environmental politics
  Ingår i:
  Global environmental politics [Elektronisk resurs]
  Cambridge, MA : MIT Press : 2001- : 12 : sid. 127-133 :
  Obligatorisk

  Regional powers and regional orders
  Godehardt Nadine, Nabers Dirk
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2011. : xv, 255 s. :
  ISBN: 0-415-60383-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Huysmans J.
  The European Union and the securitization of migration
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 38 : sid. 751-777 :
  Obligatorisk

  Klepp S.
  A contested asylum system: The European Union between refugee protection and border control in the Mediterranean Sea
  Ingår i:
  European journal of migration and law [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  12 : sid. 1-21 :
  Obligatorisk

  Broader, Deeper and Greener: European Union Environmental Politics, Policies, and Outcomes
  Selin Henrik, VanDeveer Stacy D.
  Ingår i:
  Annual review of environment and resources [Elektronisk resurs].
  Palo Alto, Calif. : Annual Reviews : 2003- : 40 : sid. 309-335 :
  Obligatorisk

  Why Indonesia Adopted ‘Quiet Diplomacy’ over R2P in the Rohingya Crisis : The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and ASEAN
  Smith Claire Q., Williams Susannah
  Ingår i:
  Global responsibility to protect [Elektronisk resurs]
  2009- : sid. 1-28 :
  Obligatorisk

  Spijkerboer Thomas
  Bifurcation of people, bifurcation of law: externalization of migration policy before the EU Court of Justice
  Ingår i:
  Journal of refugee studies. [Elektronisk resurs]
  Oxford : Oxford University Press : 1988- : 31 : sid. 216–239 :
  Obligatorisk

  Great-Power Politics, Order Transition, and Climate Governance: Insights from International Relations Theory
  Terhalle Maximilian, Depledge Joanna
  Ingår i:
  Climate policy. [Elektronisk resurs]
  13 : sid. 572-588 :
  Obligatorisk

  International organization and global governance
  Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
  ISBN: 978-0-415-62743-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Abboud Samer
  Making peace to sustain war: the Astana Process and Syria’s illiberal peace
  Taylor & Francis : 2021 :
  Artikel online
  Obligatorisk

  Women, Peace and Security as an ASEAN priority
  E. Davies Sara, Nackers Kimberly, Teitt Sarah
  Ingår i:
  Australian journal of international affairs [Elektronisk resurs]
  Canberra, A.C.T. : Australian Institute of International Affairs : 1990- : 68 : sid. 333-355 :
  Obligatorisk

  Additional articles may be added.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Global governance

  Auld G.
  Confronting trade-offs and interactive effects in the choice of policy focus: Specialized versus comprehensive private governance
  Ingår i:
  Regulation & governance [Elektronisk resurs]
  2007- : 8 : sid. 126-148 :
  Obligatorisk

  Rules for the world : international organizations in global politics
  Barnett Michael N., Finnemore Martha
  Ithaca, N.Y. : Cornell University Press : 2004 : 226 s. :
  ISBN: 0-8014-8823-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnett Michael
  Humanitarianism Transformed
  Ingår i:
  Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
  New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 3 : sid. 723-740 :
  Obligatorisk

  Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence
  Bernstein Steven, Cashore Benjamin
  Ingår i:
  International affairs [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 88 : sid. 585–604 :
  Obligatorisk

  Betts Alexander
  Institutional Proliferation and the Global Refugee Regime
  Ingår i:
  Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
  New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 7 : sid. 323-336 :
  Obligatorisk

  Women, Peace and Security as an ASEAN priority
  E. Davies Sara, Nackers Kimberly, Teitt Sarah
  Ingår i:
  Australian journal of international affairs [Elektronisk resurs]
  Canberra, A.C.T. : Australian Institute of International Affairs : 1990- : 68 : sid. 333-355 :
  Obligatorisk

  Waiting for What? The Feminization of Asylum in Protracted Situations
  Hyndman Jennifer, Giles Wenona
  Ingår i:
  Gender, place and culture [Elektronisk resurs]
  Abingdon : Routledge : 1995 : 18 : sid. 361-379 :
  Obligatorisk

  Kivimäki Timo
  East Asian relative peace and the ASEAN Way
  Ingår i:
  International relations of the Asia-Pacific [Elektronisk resurs]
  Oxford : Oxford University Press : 2001-9999 : v. : 11 : sid. 57-85 :
  Obligatorisk

  Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC: Exit, Voice, and Loyalty
  Kuyper Jonathan, Bäckstrand Karin, Schroeder Heike
  Ingår i:
  The review of policy research [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  34 : sid. 88–109 :
  Obligatorisk

  The Role of the Externalin Local Peacebuilding : Enabling Action—Managing Risk
  Lilja Jannie, Höglund Kristine
  Ingår i:
  Global governance [Elektronisk resurs]
  1995- : 24 : sid. 411–430 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260224/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  Richmond Oliver P
  A genealogy of mediation in international relations : From ‘analogue’ to ‘digital’ forms of global justice or managed war?
  Ingår i:
  Cooperation and conflict [Elektronisk resurs]
  London : SAGE Publications : 1992- : 53 : sid. 301-319 :
  Obligatorisk

  The Great Disconnect : Global Governance and Localised Conflict in the Cases of India and the EU
  Pogodda Sandra, Richmond Oliver P, Ginty Mac
  Ingår i:
  Global society [Elektronisk resurs]
  Abingdon, Oxfordshire, UK : Carfax : c1996- : 29 : sid. 551-573 :
  Obligatorisk

  International organization and global governance
  Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
  ISBN: 978-0-415-62743-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional articles may be added.

  Regional governance

  Aguilar-Støen Mariel
  Better Safe than Sorry? Indigenous Peoples, Carbon Cowboys and the Governance of REDD in the Amazon
  Ingår i:
  Forum for development studies [Elektronisk resurs]
  1997- : 44 : sid. 91-108 :
  Obligatorisk

  Regional agreements in international environmental politics
  Balsiger J., Williams P. D.
  Ingår i:
  International environmental agreements : politics, law and economics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 239-260 :
  Obligatorisk

  Conca Ken
  The rise of the region in global environmental politics
  Ingår i:
  Global environmental politics [Elektronisk resurs]
  Cambridge, MA : MIT Press : 2001- : 12 : sid. 127-133 :
  Obligatorisk

  Regional powers and regional orders
  Godehardt Nadine, Nabers Dirk
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2011. : xv, 255 s. :
  ISBN: 0-415-60383-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Huysmans J.
  The European Union and the securitization of migration
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 38 : sid. 751-777 :
  Obligatorisk

  Klepp S.
  A contested asylum system: The European Union between refugee protection and border control in the Mediterranean Sea
  Ingår i:
  European journal of migration and law [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  12 : sid. 1-21 :
  Obligatorisk

  Broader, Deeper and Greener: European Union Environmental Politics, Policies, and Outcomes
  Selin Henrik, VanDeveer Stacy D.
  Ingår i:
  Annual review of environment and resources [Elektronisk resurs].
  Palo Alto, Calif. : Annual Reviews : 2003- : 40 : sid. 309-335 :
  Obligatorisk

  Why Indonesia Adopted ‘Quiet Diplomacy’ over R2P in the Rohingya Crisis : The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and ASEAN
  Smith Claire Q., Williams Susannah
  Ingår i:
  Global responsibility to protect [Elektronisk resurs]
  2009- : sid. 1-28 :
  Obligatorisk

  Spijkerboer Thomas
  Bifurcation of people, bifurcation of law: externalization of migration policy before the EU Court of Justice
  Ingår i:
  Journal of refugee studies. [Elektronisk resurs]
  Oxford : Oxford University Press : 1988- : 31 : sid. 216–239 :
  Obligatorisk

  Great-Power Politics, Order Transition, and Climate Governance: Insights from International Relations Theory
  Terhalle Maximilian, Depledge Joanna
  Ingår i:
  Climate policy. [Elektronisk resurs]
  13 : sid. 572-588 :
  Obligatorisk

  International organization and global governance
  Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
  ISBN: 978-0-415-62743-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional articles may be added.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Global governance

  Auld G.
  Confronting trade-offs and interactive effects in the choice of policy focus: Specialized versus comprehensive private governance
  Ingår i:
  Regulation & governance [Elektronisk resurs]
  2007- : 8 : sid. 126-148 :
  Obligatorisk

  Rules for the world : international organizations in global politics
  Barnett Michael N., Finnemore Martha
  Ithaca, N.Y. : Cornell University Press : 2004 : 226 s. :
  ISBN: 0-8014-8823-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnett Michael
  Humanitarianism Transformed
  Ingår i:
  Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
  New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 3 : sid. 723-740 :
  Obligatorisk

  Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence
  Bernstein Steven, Cashore Benjamin
  Ingår i:
  International affairs [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 88 : sid. 585–604 :
  Obligatorisk

  Betts Alexander
  Institutional Proliferation and the Global Refugee Regime
  Ingår i:
  Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
  New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 7 : sid. 323-336 :
  Obligatorisk

  Cunliffe Philip
  The Politics of Global Governance in UN Peacekeeping
  Ingår i:
  International peacekeeping [Elektronisk resurs]
  Abingdon : Taylor & Francis : 2001- : 16 : sid. 323-336 :
  Obligatorisk

  Waiting for What? The Feminization of Asylum in Protracted Situations
  Hyndman Jennifer, Giles Wenona
  Ingår i:
  Gender, place and culture [Elektronisk resurs]
  Abingdon : Routledge : 1995 : 18 : sid. 361-379 :
  Obligatorisk

  Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC: Exit, Voice, and Loyalty
  Kuyper Jonathan, Bäckstrand Karin, Schroeder Heike
  Ingår i:
  The review of policy research [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  34 : sid. 88–109 :
  Obligatorisk

  Mac Ginty Roger
  Against Stabilization
  Ingår i:
  Stability [Elektronisk resurs]
  London : Ubiquity Press : 2012- : 1 : sid. 20-30 :
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
  Obligatorisk

  Reeves Audrey
  Feminist Knowledge and Emerging Governmentality in UN Peacekeeping
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 14 : sid. 348-369 :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  International organization and global governance
  Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
  ISBN: 978-0-415-62743-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional articles may be added.

  Regional governance

  Aguilar-Støen Mariel
  Better Safe than Sorry? Indigenous Peoples, Carbon Cowboys and the Governance of REDD in the Amazon
  Ingår i:
  Forum for development studies [Elektronisk resurs]
  1997- : 44 : sid. 91-108 :
  Obligatorisk

  Regional agreements in international environmental politics
  Balsiger J., Williams P. D.
  Ingår i:
  International environmental agreements : politics, law and economics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 239-260 :
  Obligatorisk

  The new politics of protection? Côte d'Ivoire, Libya and the responsibility to protect
  Bellamy A. J., Williams P. D.
  Ingår i:
  International affairs [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 87 : sid. 825-850 :
  Obligatorisk

  Beswick Danielle
  Peacekeeping, Regime Security and ‘African Solutions to African Problems’: exploring motivations for Rwanda's involvement in Darfur
  Ingår i:
  Third world quarterly [Elektronisk resurs].
  [Abingdon] : Carfax : 1990- : 31 : sid. 739-754 :
  Obligatorisk

  Conca Ken
  The rise of the region in global environmental politics
  Ingår i:
  Global environmental politics [Elektronisk resurs]
  Cambridge, MA : MIT Press : 2001- : 12 : sid. 127-133 :
  Obligatorisk

  Regional powers and regional orders
  Godehardt Nadine, Nabers Dirk
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2011. : xv, 255 s. :
  ISBN: 0-415-60383-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Huysmans J.
  The European Union and the securitization of migration
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 38 : sid. 751-777 :
  Obligatorisk

  Klepp S.
  A contested asylum system: The European Union between refugee protection and border control in the Mediterranean Sea
  Ingår i:
  European journal of migration and law [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  12 : sid. 1-21 :
  Obligatorisk

  Broader, Deeper and Greener: European Union Environmental Politics, Policies, and Outcomes
  Selin Henrik, VanDeveer Stacy D.
  Ingår i:
  Annual review of environment and resources [Elektronisk resurs].
  Palo Alto, Calif. : Annual Reviews : 2003- : 40 : sid. 309-335 :
  Obligatorisk

  Spijkerboer Thomas
  Bifurcation of people, bifurcation of law: externalization of migration policy before the EU Court of Justice
  Ingår i:
  Journal of refugee studies. [Elektronisk resurs]
  Oxford : Oxford University Press : 1988- : 31 : sid. 216–239 :
  Obligatorisk

  Great-Power Politics, Order Transition, and Climate Governance: Insights from International Relations Theory
  Terhalle Maximilian, Depledge Joanna
  Ingår i:
  Climate policy. [Elektronisk resurs]
  13 : sid. 572-588 :
  Obligatorisk

  International organization and global governance
  Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
  ISBN: 978-0-415-62743-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Williams Paul D.
  Reflections on the Evolving African Peace and Security Architecture
  Ingår i:
  African Security [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 7 : sid. 147-162 :
  Obligatorisk

  Additional articles may be added.