Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Global and Regional Governance, 15 hp

Engelskt namn: Global and Regional Governance

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SV031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2010-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Syftet med kursen är att ge både generell överblick samt specialisering inom fältet global och regional styrning. Kursen behandlar moderna teorier kring globalisering, regionalisering och flernivåstyre, och berör såväl förutsättningar för styrning på global och regional nivå som förändringar i styret av den traditionella nationalstaten och dess demokratiska struktur. Kursen ska ge studenterna möjlighet att utveckla kunskap och kompetens som är relevant för ett framtida arbete på olika förvaltningsnivåer inom Sverige såväl som i andra länder eller internationellt. Kursen ska också bidra till att förbereda studenterna för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • beskriva och jämföra institutioner och processer i global och regional styrning,
  • beskriva och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och analyserar global och regional styrning,
  • redogöra för och kritiskt diskutera olika perspektiv på global och regional styrning,
  • definiera, operationalisera och använda relevanta teoretiska begrepp för att analysera styrning på global och regional nivå,
  • identifiera, samla in och analysera empiriskt såväl som teoretiskt material som är relevant för att analysera global och regional styrning.

Behörighetskrav

Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) eller Statsvetenskap 90 hp (60p) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger i hög utsträckning på självständigt arbete. Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar och seminarier med muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro är obligatorisk vid seminarierna. Kursen avslutas med ett större skriftligt eget arbete. Skriftlig återkoppling ges på slutuppgiften.

Examination

  • Obligatoriska seminarier med muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (U/G)
  • Individuell skriftlig rapportuppgift (U-VG)
Betyg på kursen sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd(U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och på det längre skriftliga arbetet som skrivs som slutexamination. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och övningar samt Väl godkänd (VG) på slutexaminationen.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Global governance

Auld G.
Confronting trade-offs and interactive effects in the choice of policy focus: Specialized versus comprehensive private governance
Ingår i:
Regulation & governance [Elektronisk resurs]
2007- : 8 : sid. 126-148 :
Obligatorisk

Rules for the world : international organizations in global politics
Barnett Michael N., Finnemore Martha
Ithaca, N.Y. : Cornell University Press : 2004 : 226 s. :
ISBN: 0-8014-8823-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barnett Michael
Humanitarianism Transformed
Ingår i:
Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 3 : sid. 723-740 :
Obligatorisk

Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence
Bernstein Steven, Cashore Benjamin
Ingår i:
International affairs [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 88 : sid. 585–604 :
Obligatorisk

Betts Alexander
Institutional Proliferation and the Global Refugee Regime
Ingår i:
Perspectives on politics [Elektronisk resurs]
New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 7 : sid. 323-336 :
Obligatorisk

Cunliffe Philip
The Politics of Global Governance in UN Peacekeeping
Ingår i:
International peacekeeping [Elektronisk resurs]
Abingdon : Taylor & Francis : 2001- : 16 : sid. 323-336 :
Obligatorisk

Waiting for What? The Feminization of Asylum in Protracted Situations
Hyndman Jennifer, Giles Wenona
Ingår i:
Gender, place and culture [Elektronisk resurs]
Abingdon : Routledge : 1995 : 18 : sid. 361-379 :
Obligatorisk

Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC: Exit, Voice, and Loyalty
Kuyper Jonathan, Bäckstrand Karin, Schroeder Heike
Ingår i:
The review of policy research [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
34 : sid. 88–109 :
Obligatorisk

Mac Ginty Roger
Against Stabilization
Ingår i:
Stability [Elektronisk resurs]
London : Ubiquity Press : 2012- : 1 : sid. 20-30 :
Obligatorisk

Olivius Elisabeth
Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
Ingår i:
International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
Obligatorisk

Reeves Audrey
Feminist Knowledge and Emerging Governmentality in UN Peacekeeping
Ingår i:
International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
London : Routledge : 1999- : 14 : sid. 348-369 :
Obligatorisk

Reimerson Elsa
Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
Ingår i:
Environmental politics [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
Obligatorisk

International organization and global governance
Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
ISBN: 978-0-415-62743-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Additional articles may be added.

Regional governance

Aguilar-Støen Mariel
Better Safe than Sorry? Indigenous Peoples, Carbon Cowboys and the Governance of REDD in the Amazon
Ingår i:
Forum for development studies [Elektronisk resurs]
1997- : 44 : sid. 91-108 :
Obligatorisk

Regional agreements in international environmental politics
Balsiger J., Williams P. D.
Ingår i:
International environmental agreements : politics, law and economics. [Elektronisk resurs]
16 : sid. 239-260 :
Obligatorisk

The new politics of protection? Côte d'Ivoire, Libya and the responsibility to protect
Bellamy A. J., Williams P. D.
Ingår i:
International affairs [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 87 : sid. 825-850 :
Obligatorisk

Beswick Danielle
Peacekeeping, Regime Security and ‘African Solutions to African Problems’: exploring motivations for Rwanda's involvement in Darfur
Ingår i:
Third world quarterly [Elektronisk resurs].
[Abingdon] : Carfax : 1990- : 31 : sid. 739-754 :
Obligatorisk

Conca Ken
The rise of the region in global environmental politics
Ingår i:
Global environmental politics [Elektronisk resurs]
Cambridge, MA : MIT Press : 2001- : 12 : sid. 127-133 :
Obligatorisk

Regional powers and regional orders
Godehardt Nadine, Nabers Dirk
Abingdon, Oxon : Routledge : 2011. : xv, 255 s. :
ISBN: 0-415-60383-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Huysmans J.
The European Union and the securitization of migration
Ingår i:
Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
Oxford : Blackwell : 1997- : 38 : sid. 751-777 :
Obligatorisk

Klepp S.
A contested asylum system: The European Union between refugee protection and border control in the Mediterranean Sea
Ingår i:
European journal of migration and law [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
12 : sid. 1-21 :
Obligatorisk

Broader, Deeper and Greener: European Union Environmental Politics, Policies, and Outcomes
Selin Henrik, VanDeveer Stacy D.
Ingår i:
Annual review of environment and resources [Elektronisk resurs].
Palo Alto, Calif. : Annual Reviews : 2003- : 40 : sid. 309-335 :
Obligatorisk

Spijkerboer Thomas
Bifurcation of people, bifurcation of law: externalization of migration policy before the EU Court of Justice
Ingår i:
Journal of refugee studies. [Elektronisk resurs]
Oxford : Oxford University Press : 1988- : 31 : sid. 216–239 :
Obligatorisk

Great-Power Politics, Order Transition, and Climate Governance: Insights from International Relations Theory
Terhalle Maximilian, Depledge Joanna
Ingår i:
Climate policy. [Elektronisk resurs]
13 : sid. 572-588 :
Obligatorisk

International organization and global governance
Weiss Thomas G., Wilkinson Rorden
London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2014. : xxv, 700 pages :
ISBN: 978-0-415-62743-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Williams Paul D.
Reflections on the Evolving African Peace and Security Architecture
Ingår i:
African Security [Elektronisk resurs]
Taylor & Francis : 7 : sid. 147-162 :
Obligatorisk

Additional articles may be added.