"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global and Regional Governance, 15 hp

Engelskt namn: Global and Regional Governance

Denna kursplan gäller: 2019-09-09 och tillsvidare

Kurskod: 2SV031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2010-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Syftet med kursen är att ge både generell överblick samt specialisering inom fältet global och regional styrning. Kursen behandlar moderna teorier kring globalisering, regionalisering och flernivåstyre, och berör såväl förutsättningar för styrning på global och regional nivå som förändringar i styret av den traditionella nationalstaten och dess demokratiska struktur. Kursen ska ge studenterna möjlighet att utveckla kunskap och kompetens som är relevant för ett framtida arbete på olika förvaltningsnivåer inom Sverige såväl som i andra länder eller internationellt. Kursen ska också bidra till att förbereda studenterna för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och jämföra institutioner och processer i global och regional styrning,
  • beskriva och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och analyserar global och regional styrning,
  • redogöra för och kritiskt diskutera olika perspektiv på global och regional styrning,
  • definiera, operationalisera och använda relevanta teoretiska begrepp för att analysera styrning på global och regional nivå,
  • identifiera, samla in och analysera empiriskt såväl som teoretiskt material som är relevant för att analysera global och regional styrning.

Behörighetskrav

Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) eller Statsvetenskap 90 hp (60p) eller motsvarande. Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger i hög utsträckning på självständigt arbete. Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar och seminarier med muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro är obligatorisk vid seminarierna. Kursen avslutas med ett större skriftligt eget arbete. Skriftlig återkoppling ges på slutuppgiften.

Examination

  • Obligatoriska seminarier med muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (U/G)
  • Individuell skriftlig rapportuppgift (U-VG)

Betyg på kursen sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd(U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och på det längre skriftliga arbetet som skrivs som slutexamination. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och övningar samt Väl godkänd (VG) på slutexaminationen.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Global governance

Auld G.
Confronting trade-offs and interactive effects in the choice of policy focus: Specialized versus comprehensive private governance
Ingår i:
Regulation & governance
2007- : 8 : sid. 126-148 :
Obligatorisk

Rules for the world : international organizations in global politics
Barnett Michael N., Finnemore Martha
Ithaca, N.Y. : Cornell University Press : 2004 : 226 s. :
ISBN: 0-8014-8823-0 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barnett Michael
Humanitarianism Transformed
Ingår i:
Perspectives on politics
New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 3 : sid. 723-740 :
Obligatorisk

Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence
Bernstein Steven, Cashore Benjamin
Ingår i:
International affairs
Oxford : Blackwell Publishing : 2000- : 88 : sid. 585–604 :
Obligatorisk

Betts Alexander
Institutional Proliferation and the Global Refugee Regime
Ingår i:
Perspectives on politics
New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association : 2003- : 7 : sid. 323-336 :
Obligatorisk

Waiting for What? The Feminization of Asylum in Protracted Situations
Hyndman Jennifer, Giles Wenona
Ingår i:
Gender, place and culture
Abingdon : Routledge : 1995 : 18 : sid. 361-379 :
Obligatorisk

Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC: Exit, Voice, and Loyalty
Kuyper Jonathan, Bäckstrand Karin, Schroeder Heike
Ingår i:
The review of policy research [electronic resource].
34 : sid. 88–109 :
Obligatorisk

Olivius Elisabeth
Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
Ingår i:
International feminist journal of politics
London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
Obligatorisk

Hellmüller Sara
“Peacemaking in a shifting world order: A macro-level analysis of UN mediation in Syria
Cambridge University : 2022 :
Artikel online
Obligatorisk

Karlsrud John
From Liberal Peacebuilding to Stabilization and Counterterrorism”, International Peacekeeping
Taylor & Francis : 2019 :
Artikel online
Obligatorisk

International Organization and Global Governance
Weiss Thomas G, Wilkinson Rorden
Taylor & Francis Ltd : 2023 :
Obligatorisk

Holmes Georgina
Situating Agency, Embodied Practices and Norm Implementation in Peacekeeping Training
The Open University : 2019 :
PDF

SYNTHESIS REPORT OF THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT (AR6)
IPCC : 2023 :
PDF

Kenkel Kai
Five generations of peace operations: from the “thin blue line” to “painting a country blue"
Scielo Brazil : 2013 :
PDF

UN peace operations in a multipolar order: Building peace through the rule of law and bottom-up approaches
Osland Kari, Mateja Peter
Taylor & Francis : 2021 :
PDF

Additional articles may be added.

Regional governance

Aguilar-Støen Mariel
Better Safe than Sorry? Indigenous Peoples, Carbon Cowboys and the Governance of REDD in the Amazon
Ingår i:
Forum for development studies
1997- : 44 : sid. 91-108 :
Obligatorisk

Regional agreements in international environmental politics
Balsiger J., Williams P. D.
Ingår i:
International environmental agreements : politics, law and economics.
16 : sid. 239-260 :
Obligatorisk

Conca Ken
The rise of the region in global environmental politics
Ingår i:
Global environmental politics
Cambridge, MA : MIT Press : 2001- : 12 : sid. 127-133 :
Obligatorisk

Regional powers and regional orders
Godehardt Nadine, Nabers Dirk
Abingdon, Oxon : Routledge : 2011. : xv, 255 s. :
ISBN: 0-415-60383-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Huysmans J.
The European Union and the securitization of migration
Ingår i:
Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
Oxford : Blackwell : 1997- : 38 : sid. 751-777 :
Obligatorisk

Klepp S.
A contested asylum system: The European Union between refugee protection and border control in the Mediterranean Sea
Ingår i:
European journal of migration and law [electronic resource].
12 : sid. 1-21 :
Obligatorisk

Broader, Deeper and Greener: European Union Environmental Politics, Policies, and Outcomes
Selin Henrik, VanDeveer Stacy D.
Ingår i:
Annual review of environment and resources [Elektronisk resurs].
Palo Alto, Calif. : Annual Reviews : 2003- : 40 : sid. 309-335 :
Obligatorisk

Why Indonesia Adopted ‘Quiet Diplomacy’ over R2P in the Rohingya Crisis : The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and ASEAN
Smith Claire Q., Williams Susannah
Ingår i:
Global responsibility to protect
2009- : sid. 1-28 :
Obligatorisk

Spijkerboer Thomas
Bifurcation of people, bifurcation of law: externalization of migration policy before the EU Court of Justice
Ingår i:
Journal of refugee studies.
Oxford : Oxford University Press : 1988- : 31 : sid. 216–239 :
Obligatorisk

Great-Power Politics, Order Transition, and Climate Governance: Insights from International Relations Theory
Terhalle Maximilian, Depledge Joanna
Ingår i:
Climate policy.
13 : sid. 572-588 :
Obligatorisk

Blanco Ramon
The UN peacebuilding process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste
Semantic Scholar : 2015 :
PDF

Greenburg Jennifer
The “Strong Arm” and the “Friendly Hand”: Military Humanitarianism in Post-earthquake Haiti
Journal of Haitian Studies : 2013 :
PDF

Jennings Kathleen
Conditional Protection? Sex, Gender, and Discourse in UN Peacekeeping
International Studies Quarterly : 2019 :
PDF

Karlsrud John
The UN at war: examining the consequences of peace-enforcement mandates for the UN peacekeeping operations in the CAR, the DRC and Mali
Taylor & Francis : 2015 :
PDF

Additional articles may be added.