Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global hälsa för vårdutbildade, 7,5 hp

Engelskt namn: Global Health for the Health Sciences

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 3FH076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2017-03-15

Innehåll

Kursen är en fristående kurs som riktar sig till studenter med grundläggande studier inom vårdområdet, som vill förbereda sig för framtida internationellt sjukvårdsarbete i låg- och medelinkomstländer och för avancerade kurser och forskning inom ämnesområdet internationell/global hälsa. Internationella studenter välkomnas.

Utgångspunkt för kursen är den multidisciplinära ansats som präglas av ”One Health” konceptet vilket innebär att kursen berör olika faktorer som påverkar hälsosituationen i låg- och medelinkomstländer. Det inkluderar betydelsen av socioekonomiska förhållanden, utbildningsnivå, klimatförändringar och konkreta barnvaccinationsprogram.

Kursen består av två moment: Global hälsa-epidemiologi (4,5 hp), Specifika sjukdomar (3 hp). Den bedrivs på deltid (7,5 hp under höstterminen). Den organiseras av enheten för Epidemiologi och Global Hälsa samt Institutionen för klinisk mikrobiologi i samverkan.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • beskriva hur kulturella, geografiska och socio-ekonomiska faktorer påverkar levnadsförhållanden i låg- och medelinkomstländer (Mom 1)
 • redogöra för olika hälsodeterminanter och hälsoindikatorer och deras betydelse för folkhälsan (Mom 1)
 • redogöra för de basala begreppen inom epidemibekämpning (Mom 1)
 • redogöra för barnvaccinationsprogram och massvaccinationsprogram i låg- och medelinkomstländer (Mom 2)
 • beskriva viktiga enskilda hälsoproblemen och sjukdomar, framför allt infektionssjukdomar, som malaria och andra parasitsjukdomar, tuberkulos, HIV. Det gäller såväl klinik som diagnostik, behandling och prevention, katastrofmedicin och rehabilitering.  (Mom 2)
 • redogöra för sjukdomspanoramat i låg- och medelinkomstländer (Mom 1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • på ett initierat sätt välja metod att mäta och följa hälsotillstånd i en viss befolkning (Mom 1)
 • på ett informationspedagogiskt ?? sätt informera inom hälsoområdet (Mom 2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • reflektera kring barn- och mödrasjuklighetens betydelse för det totala sjukdomspanoramat i låg- och medelinkomstländer (Mom 1 & 2).
 • värdera betydelsen av kvinnors förbättrade ekonomi och utbildning i låg och medelinkomst länder, som ett medel för förbättrad hälsoutveckling för barn och kvinnor.  (Mom 1)
 • reflektera kring socioekonomiska faktorers betydelse för sjukdomspanoramat och dess utveckling i olika samhällen (Mom 1 & 2)

Behörighetskrav

För sökande till kursen krävs minst 90 hp grundläggande utbildning inom vårdområdet eller motsvarande utländsk högskoleutbildning. Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen sker med fördröjd studietakt under höstterminen. Undervisning kan ske på engelska om engelskspråkiga studenter deltar.
 
Undervisningen bedrivs i form av kvällsföreläsningar, gruppträffar, seminarier, grupparbeten och workshops. Gruppvisa demonstrationer med praktiska övningar på tropikmedicinskt laboratorium sker också.
 
Obligatoriska moment beskrivs vid kursstart och kan bestå av examinerande gruppträffar, grupparbeten, laborationer och eget arbete.
 

Examination

Betygsskalan består av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) för moment och hel kurs. Kunskapskontroll sker genom grupptentamen, hemtentamen och workshops.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG krävs att skriftliga uppgifter bedömts väl godkända.
 
Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling).  Studerande som två gånger underkänts i prov för viss kurs har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Skriftlig begäran inges till studierektor. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.