"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk design & Media A för lärare, 30 hp

Engelskt namn: Graphic Design and Media for Teachers A

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 6ES106

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-09

Innehåll

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper i att kommunicera genom bild och text i olika medier. Kursen syftar även till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt att genom analys och visualisering, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp. Vidare ska studenten utveckla ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt till kursinnehållet.

Kursen omfattar följande moment:
 
Moment 1 Medie- och kommunikationsteori 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla en grundläggande förståelse för samtida kommunikations teorier, relevanta för kursens olika moment. Detta görs genom föreläsningar och textseminarier fördelade över hela kursen.
 
Moment 2 Fotografi och Digital bild A 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i digitalt fotografi, bildbearbetning, ljussättning, bildgenrer och bildkommunikation.
 
Moment 3. Rörlig bild A 5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i berättande med rörlig bild, genrer och bildkommunikation.
 
Moment 4. Grafisk design A 10 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i visuell kommunikation, designmetodik, färg, form och typografi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • visa förståelse för visuell kommunikation ur ett historiskt och samtida perspektiv (moment 1, 2, 3 och 4)
  • visa kunskap om berättartekniker och genrer i olika medier (moment 1, 2, 3 och 4) 

 Färdighet och förmåga

  • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra grafiska designprojekt i olika medier (moment 4)
  • kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4)
  • visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2)
  • visa förmåga att analysera och tolka medielandskapet ur ett makt- och könsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera såväl egna som andras projekt med utgångspunkt i medieteorier (moment 1 och 4)
  • förhålla sig till olika köns- och maktaspekter inom bildkommunikation, visuell kommunikation och mediaproduktion (moment 1, 2, 3 och 4)
  • visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till media, bild, design och lärande byggt på vetenskaplig grund (moment 1, 2, 3 och 4)

Behörighetskrav

60 högskolepoäng i huvudämne.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Under kursen arbetar de studerande kontinuerligt med att integrera praktiska, teoretiska och didaktiska frågeställningar. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att undersöka och synliggöra olika medieringars specifika uttryck och didaktiska möjligheter. Seminarier och laborativa moment är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på mer än hälften av kursens poäng.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningdledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.