Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk design 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Graphic Design 1

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-04-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger praktisk träning i att tillämpa metoder för användartestning. Grafisk design med inriktning mot grafiska användargränssnitt (GUI) och solida användargränssnitt (SUI) är centrala avsnitt i kursen.
 1. Framtagning av enkla GUI prototyper, 3 hp.
  Momentet introducerar tekniker som används vid iterativ testning av GUI- och SUI-gränssnitt. I momentet ingår ett projektarbete bestående av en kortare produktanalys, en skissfas, en framtagning av skissprototyper samt en slutpresentation.
 2. Grafisk design för interaktiva media, 3 hp.
  Momentet ger grundläggande kunskaper i grafisk formgivning, typografi, framtagning av logotyper samt piktogram för användning i interaktiva medier. Vidare ingår ett antal praktiska uppgifter som framtagandet av en grafisk profil, en layout av skärmgränsavsnitt för olika typer av interaktiva media, animationer samt grafisk design för tryckta media.
 3. Mjukvaruprototyper I, 1,5 hp.
  Momentet ger en introduktion till programvaran Flash, eller motsvarande, för framtagning av animerade GUI-gränssnitt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för olika tillvägagångssätt och metoder inom området användarcentrerad design.
 • diskutera utmaningar och risker med att använda sig av användarcentrerad design.
 • använda skissprototypmetodik för iterativ utvärdering av GUI- och SUI-gränssnitt tillsammans med användare.
 • beskriva och använda grundläggande principer för typografi och grafisk formgivning.
 • tillämpa en designprocess för formgivning av användargränssnitt med början i enkla skissprototyper och avslutning i en förfinad slutlig formgivning.
 • animera ett GUI-gränssnitt med hjälp av relevanta programvaror, som exempelvis Flash.
 • använda sig av programvaror för att producera och manipulera digitala bilder, grafisk form och illustrationer.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan. Engelska B/6.
Kursen förutsätter därutöver att studenten kan hantera programvarorna Photoshop, Illustrator och InDesign. Introduktions- och självstudiematerial till dessa programvaror tillhandahålls.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och praktisk träning under ledning av handledare. Såväl kvalificerade professionella designers, som lärare från Designhögskolan fungerar som handledare. Kursmoment som rör nätverk och telekommunikation utförs i samarbete med ledande IT-företag. Alla moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker i form av presentation av arbeten och uppgifter.
För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) sätts på varje moment, samt på kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.