Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Grafisk design och media B, 30 hp

Engelskt namn: Graphic Design and Media B

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1ES008

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-09-30

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i att uttrycka, konstnärligt gestalta och kommunicera budskap genom rörlig bild, ljud och animation så väl på skärm som inom webpublicering. Kursen ger den studerande förutsättningar och kunskap att via eget material, medieteorier och egna projekt iaktta, visuellt föreställa sig, förstå, planera, producera och kritiskt granska olika texter i ett vidgat textbegrepp. Kursen omfattar följande moment:

Moment 1. Rörlig bild och ljud (Moving Pictures and Sound ) 15 hp
Momentet omfattar grundläggande kunskaper, färdigheter och förståelse i rörlig bild, ljudteknik, genrer, produktion och redigering samt den rörliga bildens och ljudets berättande möjligheter. 

Moment 2. Animation (Animation) 6,5 hp
Momentet omfattar grundläggande kunskaper i animering, storyboard, berättartekniker, produktion, programvara samt medieringens historik och användningsområden i ett kritiskt perspektiv. 

Moment 3. Mediesystem, medierad text och bild (Media System, mediated text and image) 5,5 hp
Momentet ger fördjupande kunskaper om mediernas och medieteoriernas historia och utveckling, mediernas roll i samhället, kommunikation, publik, kultur, makt, genus och etik. Särskild vikt läggs vid medier utifrån tre teoretiska perspektiv: retorik, narratologi och semiotik. 

Moment 4. Digital publicering (Digital publishing) 3 hp
Momentet omfattar grundläggande kunskaper om digital publicering på olika plattformar som t.ex. TV, web, film, bloggar samt i sociala medier. Inom momentet aktualiseras även frågor kring upphovsrätt, god publicistisk sed och etiska frågor i relation till webpublicering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande
ha kunskap och förståelse om:
 • konst/medieteori knutet till kursens medieringar som rörlig bild och skärmkulturer
 • mediaproduktion med avseende på rörlig bild och olika presentationstekniker 
ha färdighet och förmåga i:
 • att planera och genomföra medieproduktioner 
visa på värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • över såväl den egna som kollegornas projekt med utgångspunkt i medieteorier
 • genom att kunna analysera och kritiskt granska etik-, genus- och maktaspekter inom mediaproduktioner 
Efter avklarat moment 1, Rörlig bild och ljud skall den studerande:
 • förstå den rörliga bildens och ljudets tekniska grunder
 • kunna tillämpa den rörliga bildens och ljudets berättarspråk och teknik för att producera videomateria
 • ha förmåga till att analysera rörliga bilder, ljud och stillbilder ur ett kompositions-, motiv- och berättarperspektiv
 • ha färdighet och förmåga att tillämpa olika ljussättningar i videoproduktion
 • omfatta de grundläggande funktionerna i avancerade digitala bildbehandlingsprogram 
Efter avklarat moment 2, Animation skall den studerande:
 • förstå animationers tekniska grunder
 • kunna tillämpa animationer och ljudets berättarspråk och teknik för att producera material
 • ha förmåga till att analysera animationer ur ett kompositions-, motiv- och berättarperspektiv
 • ha färdighet och förmåga att omsätta egna idéer i en animation
 • omfatta de grundläggande funktionerna i avancerade digitala animationsprogram
Efter avklarat moment 3, Mediesystem, medierad text och bild skall den studerande:
 • ha kunskap om medieteorier och dess terminologi
 • kritiskt kunna granska medielandskapet i ett makt- och könsperspektiv
 • kunna tillämpa medieteorier i analys av egna och andras arbeten
 • ha kunskap om berättartekniker och genrer 
Efter avklarat moment 4, Digital publicering skall den studerande:
 • ha förståelse och kunna redogöra för grundläggande teorier om texters läsbarhet och den grafiska designens betydelse för perception och förståelse vid webpublicering
 • kunna tillämpa teorierna vid produktion av webbsidor
 • kunna använda aktuell och relevant programvara i produktionen för digital publicering

Behörighetskrav

Grafisk design och media A, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, text- och projektredovisningsseminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Under kursens gång ges inblick i den professionella mediesfären. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Genom samtliga moment arbetar de studerande kontinuerligt, individuellt eller i grupp, med projektarbeten i olika medieringar för att förankra såväl teoretisk som praktisk förvärvad kunskap. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att synliggöra och undersöka olika medieringars specifika uttryck. Introduktioner, seminarier och praktiska moment är obligatoriska.

Examination

De studerandes kunskaper examineras muntligt, skriftligt och genom uppvisande av färdigheter och förmågor i form av gestaltning/redovisning. Examinationen sker individuellt och i grupp samt med uppgifter knutna till olika produktioner. Vid examination sätts betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Gruppuppgifter bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs bedömningen för betyget Väl Godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens teoretiska och praktiska delar. Vidare skall den studerande kunna bedöma och argumentera för val, utveckla olika angreppsätt och uttrycka medvetna ställningstaganden. Projekten/gestaltningarna skall även visa på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 3

Litteratur

Observera att kurslitteraturen kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart. Viss litteratur kan förekomma inom flera moment.

Moment 1. Rörlig bild och ljud

Cristiano Giuseppe
Storyboard design course : principles, practice, and techniques : the ultimate guide for artists, directors, producers, and scriptwriters
1st ed. : Hauppauge, NY : Barron's : cop. 2007 : 192 s. :
ISBN: 0-7641-3732-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Berätta i bild : så tar du bilder som berör
DuChemin David, Wibom Jan
Sundbyberg : Pagina : 2010 : xvi, 254 s. :
ISBN: 978-91-636-0959-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fagerholm Erik
Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 176 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707652o.jpg
ISBN: 91-47-07652-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Katz Steven Douglas
Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen
Studio City, CA : Michael Wiese Productions in conjunction with Focal Press : 1991 : 371 s. :
ISBN: 0-941188-10-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Filma HD-video med digital systemkamera
Kraus Helmut, Steinmüller Uwe, Formgren Elsie, Sundström Sten
Sundbyberg : Pagina : 2010 : 234 s. :
ISBN: 9789163609718
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lundgren Pär E.
Effektiv kommunikation med video & interaktiva media
Karlstad : Lundgren information : 1999 : 166 s. :
ISBN: 91-630-7990-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Medietexter och medietolkningar : läsningar av massmediala texter : en antologi
Holmberg Claes-Göran, Svensson Jan
Nora : Nya Doxa : 1995 : [6] s., s. 9-253, [1] s. :
ISBN: 91-88248-64-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S.79-100 Anders Marner "Musikvideo och semiotik" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:154588

Marner Anders
Tema: Bildanalys
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 108 s. :
http://www.estet.umu.se/digitalAssets/41/41243_tilde_12.pdf
Obligatorisk

Sundstedt Kjell
Att skriva för film
Stockholm : Ordfront : 2000,g (1999) : 270, [2] s. :
ISBN: 91-7324-611-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Urnaiz Piotr
Redigering och skuld
Institutionen för kultur-och medievetenskaper,Umeå Universitet :
Obligatorisk
Läsanvisning: Diss. Kap.7 och 8.

Ljudinspelningens ABC
Zetterberg Lennart, Dahlström Rolf
[2. uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/LT : 1998 : 252 s. :
ISBN: 91-27-35214-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2. Animation

Cristiano Giuseppe
Storyboard design course : principles, practice, and techniques : the ultimate guide for artists, directors, producers, and scriptwriters
1st ed. : Hauppauge, NY : Barron's : cop. 2007 : 192 s. :
ISBN: 0-7641-3732-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kelby Scott.
The Adobe Photoshop CS6 book for digital photographers
[Berkeley, CA] : New Riders : cop. 2013. : xvii, 453 p. :
ISBN: 978-0-321-82374-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Blum Geoffrey
Carl Barks : de tecknade filmerna : animationsarbete vid Walt Disney Studios 1935-1942
Malmö : Egmont Kärnan : 2010 : 232 s. :
ISBN: 91-7405-430-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3. Mediesystem, medierad text och bild

Boëthius Maria-Pia
Mediernas svarta bok : en kriminografi
Stockholm : Ordfront : 2001 : [4] s., s. 7-272, [2] s. :
ISBN: 91-7324-810-X (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda sidor

Remediation : understanding new media
Bolter Jay David, Grusin Richard
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 1999 : xi, 295 s. :
ISBN: 0-262-02452-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Film art : an introduction
Bordwell David, Thompson Kristin
10th ed. : London : McGraw-Hill : 2012. : xviii, 526 s. :
ISBN: 978-0-07-131831-0 (Paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S.68-74 (samt tillkommande sidor)

Kleberg Madeleine
Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap
Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2006 :
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf
Obligatorisk

Koivunen Anu
Film och andra rörliga bilder : en introduktion
Stockholm : Raster : 2008 : 315 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-87215-87-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Leffler Yvonne
"Genre begreppet i ett intermedialt perspektiv",
Ingår i:
Genrer och genreproblem
Göteborg : Daidalos : 2003 : 524 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: S.427-433

Liliequist Marianne
Våp, bitchor och moderliga män : kvinnligt och manligt i såpoperans värld
1. uppl. : Umeå : Boréa : 2000 : 145, [4] s. :
ISBN: 91-89140-14-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nya medier och kommunikation : Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern
Lischinsky Alon, Gustrén Cia, Carlsson Erik, Lindenius Erik, J:sson Lönn Eva, Enbom Jesper, Ljuslinder Karin, Engström Kerstin, Lundström Ragnar
Gleerups : 2012 :
ISBN: 978-91-40-68151-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Manovich Lev
The language of new media
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2001 : xxxix, 354 s. :
ISBN: 0-262-63255-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (vissa sidor)

Medietexter och medietolkningar : läsningar av massmediala texter : en antologi
Holmberg Claes-Göran, Svensson Jan
Nora : Nya Doxa : 1995 : [6] s., s. 9-253, [1] s. :
ISBN: 91-88248-64-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S.79-100 Anders Marner , "Musikvideo och Semiotik" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:154588

Marner Anders
Tema: Bildanalys
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 108 s. :
http://www.estet.umu.se/digitalAssets/41/41243_tilde_12.pdf
Obligatorisk

Skåreus Eva
"Vinna deras hjärtan! Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A"
Tidskrift för Genusvetenskap, nr 2-3 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S.117-143

Practices of looking : an introduction to visual culture
Sturken Marita, Cartwright Lisa
2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
ISBN: 978-0-19-531440-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (valda sidor, meddelas senare)

Moment 4. Digital publicering

Bergström Bo
Bild & budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation
3., rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2011 : 201 s. :
ISBN: 978-91-7331-432-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bergström Bo
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur
8., [rev.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2012 : 319 s. :
ISBN: 978-91-7331-507-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alenäs Peter
Det grafiska uttrycket-
[Lidingö] : Stockholms typografiska gille : 2000 : 271 s. :
ISBN: 91-631-0284-6 ;
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S.180-197 Stefan Lundhem "Webbtypografi inför 2000"

Referenslitteratur

Blum Geoffrey
Carl Barks : de tecknade filmerna : animationsarbete vid Walt Disney Studios 1935-1942
Malmö : Egmont Kärnan : 2010 : 232 s. :
ISBN: 91-7405-430-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Myebridge Eadweard
The Human Figure in Motion
Dover Publications Inc : 1995 :

Öhman Lisa
Laddade bilder:representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms Universitet : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Diss.