Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk design och Media B, 30 hp

Engelskt namn: Graphic Design and Media B

Denna kursplan gäller: 2019-05-20 och tillsvidare

Kurskod: 1ES015

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-14

Innehåll

Kursen ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupade kunskaper i visuell kommunikation, med särskilt fokus på rörlig bild. Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt genom att analysera, visualisera, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp.
 
Kursen omfattar följande moment:
 
Modul 1 Mediesystem, medierad text och bild 7,5 hp
Momentet består av föreläsningar och textseminarium fördelade över hela kursen. Momentet ger fördjupande kunskaper om mediernas och medieteoriernas historia och utveckling, mediernas roll i samhället, kommunikation, publik, kultur, makt, genus och etik. Särskild vikt läggs vid medier utifrån tre teoretiska perspektiv: retorik, narratologi och semiotik.
 
Modul 2 Fotografi och Digital bild B 7,5 hp
Modulen ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i digitalt fotografi, bildbearbetning, bildframställning, bildgenrer och bildkommunikation.
 
Modul 3 Rörlig bild B 10 hp
Modulen ger studenten förutsättningar att genom gestaltning pröva den rörliga bildens specifika uttryck. Syftet är att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i berättande med rörlig bild, ljud, genrer och bildkommunikation.
 
Modul 4 Grafisk design B 5 hp
Modulen ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i visuell kommunikation, designmetodik, färg, form och typografi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för visuell kommunikation inom olika genrer och olika medier ur ett historiskt- och samtidsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4)
  • kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4)
  • visa kunskap och förståelse om berättartekniker och genrer i medier (moment 2, 3 och 4) 
Färdighet och förmåga
  • visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2)
  • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra en gestaltning i rörligbild (moment 3)
  • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra grafiska designprojekt i olika medier (moment 4) 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • att analysera och värdera såväl egna som andras projekt med utgångspunkt i medieteorier (moment 1 och 4)
  • att analysera och värdera olika etiska-, genus- och maktaspekter inom bildkommunikation, visuell kommunikation och mediaproduktion (moment 1, 2, 3 och 4)
  • att visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till media, bild, design och lärande byggt på vetenskaplig grund (moment 1, 2, 3 och 4)

Behörighetskrav

Grafisk design och media A, med godkänt resultat på minst 20 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Under kursen arbetar de studerande kontinuerligt med att integrera praktiska, teoretiska och didaktiska frågeställningar. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att undersöka och synliggöra olika medieringars specifika uttryck och didaktiska möjligheter. Seminarier och laborativa moment är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.  För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs Väl godkänd på mer än hälften av kursens poäng.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 45

Wells Liz
Photography : a critical introduction
Fifth edition : London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2015 : xxi, 419 pages :
ISBN: 9780415854283
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Davis Meredith
Graphic design theory
London : Thames & Hudson : 2012 : 256 p. :
ISBN: 9780500290491
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skåreus Eva
"Vinna deras hjärtan! Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A"
Tidskrift för Genusvetenskap, nr 2-3 :
Obligatorisk

Visuell lust och narrativ film
Mulvey Laura-, Wallenstein Sven-Olov
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Obligatorisk

Film art : an introduction
Bordwell David, Thompson Kristin
10th ed. : London : McGraw-Hill : 2012. : xviii, 526 s. :
ISBN: 978-0-07-131831-0 (Paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Koivunen Anu
Film och andra rörliga bilder : en introduktion
Stockholm : Raster : 2008 : 315 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-87215-87-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

New vocabularies in film semiotics : structuralism, post-structuralism, and beyond
Stam Robert, Burgoyne Robert, Flitterman-Lewis Sandy
London : Routledge : 1992 : xv, 239 p. :
ISBN: 0415065941
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Thoughtful interaction design : a design perspective on information technology
Löwgren Jonas 1964-, Stolterman Erik
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2005 : xiii, 198 s. :
ISBN: 0-262-12271-5 (alk. paper)
Se bibliotekets söktjänst