Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grunderna i byggnadskonstruktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in Structural Engineering

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5BY055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapiga fakultetsnämnden, 2013-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen behandlar dimensionering av byggnadskonstruktioner enligt Eurokod för konstruktion. I kursen behandlas dimensionerande laster, lastnedräkning och stomstabilisering. Vidare ingår dimensionering av konstruktionsdelar med avseende på moment, tvärkraft och normalkraft enligt partialkoefficientmetoden.
Kursen omfattar två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- bestämma de laster som påverkar byggnader och dess delar enligt Eurokod för konstruktion,
- tillämpa praktisk dimensionering med partialkoefficientmetoden,
- dimensionera stål- och träbalkar med avseende på normal-, tvärkraft och moment samt kombinera normalkraft och moment,
-
Laboration:
- tillämpa praktisk dimensionering med partialkoefficientmetoden,
- dimensionera stål- och träbalkar med avseende på normal-, tvärkraft och moment samt kombinera normalkraft och moment.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Tillämpad byggnadsmekanik, 7.5 hp (5BY067) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

ExaminationKunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
En skriftlig tentamen som betygssätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på tentamen. För betyg (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyg (5) krävs minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Moment 2 (Laboration):
Muntlig och en skriftlig redovisning av laboration och inlämningsuppgift. Momentet betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen är överlag korrekt och dokumenterad med relevant resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (3) på moment 1 och (G) på moment 2. För kursbetyget (4) krävs betyget (4) på moment 1 och (G) på moment 2. För kursbetyget (5) krävs betyget (5) på moment 1 och (G) på moment 2.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Byggkonstruktion
  Isaksson Tord, Mårtensson Annika, Thelandersson Sven
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 550 sidor :
  ISBN: 9789144138558
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Byggkonstruktion : regel- och formelsamling
  Isaksson Tord, Mårtensson Annika
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : vi, 170 sidor :
  ISBN: 9789144138565
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heyden Susanne
  Introduktion till strukturmekaniken
  Upplaga 5 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 339 sidor :
  ISBN: 978-91-44-08406-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Byggformler och tabeller
  Johannesson Paul, Vretblad Bengt
  11., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 177 s. :
  ISBN: 978-91-47-10022-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 22

  Byggkonstruktion
  Isaksson Tord, Mårtensson Annika, Thelandersson Sven
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 550 sidor :
  ISBN: 9789144138558
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Byggkonstruktion : regel- och formelsamling
  Isaksson Tord, Mårtensson Annika
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : vi, 170 sidor :
  ISBN: 9789144138565
  Se Umeå UB:s söktjänst