Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande anatomi och embryologi, 8 hp

Engelskt namn: Basic anatomy and embryology, 8.0 Credits

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AN005

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-10-15

Innehåll

Kursen behandlar kunskapen om kroppens form och byggnad hos den friska människan samt dess utveckling. Innehållet inkluderar anatomisk terminologi med medicinskt latin, allmän anatomi inklusive rörelseapparaten, sensoriska och endokrina organen, nervsystemet, cirkulationssystemet, respirationssystemet, digestionssystemet och det urogenitala systemet. Grundläggande embryologi med organogenes och även exempel på de vanligaste missbildningarna ingår.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
 
Studenten skall under kursen tillägna sig kunskap om människokroppens uppbyggnad.
 
Efter avslutad kurs skall studenten:
 
- visa kunskap om anatomisk terminologi och medicinsk latin
- kunna beskriva de vävnader/strukturer/organ som bygger upp rörelseapparaten, sensoriska och endokrina organen, nervsystemet, cirkulationssystemet, respirationssystemet, digestionssystemet och det urogenitala systemet
- kunna beskriva organens lägen i kroppen samt deras relation till kroppsytan
- visa kunskap om de olika organsystemens funktion
- kunna beskriva organutveckling från befruktning till foster
- kunna beskriva hur strukturella störningar kan påverka kroppens funktioner

Färdigheter och förmåga:
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
- tillämpa anatomiska kunskaper genom identifiering av strukturer på bilder, plastmodeller och dissekerade djurorgan samt genom enkla humana palpationsövningar.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
- reflektera över hur förvärvade anatomiska kunskaper kan användas för att främja personlig vetenskaplig utveckling.
 

 

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningsformen är studerandeaktiv med stöd av föreläsningar, grupparbeten med anatomiska modeller och dissektioner samt egna studier. Obligatorisk närvaro gäller på upprop och dissektioner. Undervisning sker båda på svenska och engelska.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen där studentens prestation bedöms efter en tregradig betygsskala: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 60% av maxantalet poäng. För betyget Väl Godkänd måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

 

Övriga föreskrifter

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter
Kursen ges inom biomedicinprogrammet

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Saladin Kenneth S.
Human anatomy
1st ed. : Boston, Ma : McGraw-Hill Higher Education : 2005 : xv, 762, [22] p. :
ISBN: 0-07-039080-0
Se bibliotekskatalogen Album

Principles of Humans Anatomy
Tortora Gerard J., Nielsen Mark T.
11 : John Wiley&Sons : 2008 :
ISBN: 0471789313
Se bibliotekskatalogen Album

Langman's medical embryology.
Sadler T. W.q Sadler, Langman Jan.
11. ed. /b T.W. Sadler. : Baltimore, Md. : Lippincott William & Wilkins : c2009. : p. :
ISBN: 978-0-7817-9069-7
Se bibliotekskatalogen Album