Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande humananatomi och idrottstraumatologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Fundamentals of Human Anatomy and Sports Traumatology

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3ID101

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-11-13

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i människokroppens anatomi med fokus på rörelseapparaten med tillhörande medicinsk terminologi. Vidare ger kursen en orientering om vanliga idrotts- och motionsrelaterade skador kring uppkomst, läkningsprocess och behandlingsprinciper. Praktisk tillämpning sker i form av palpationsövningar samt genomförande av styrkeövningar i gym-lokal. Utbildning i grundläggande massage (teori och praktik) ingår också, där även ett etiskt och professionellt förhållningssätt med respekt för klienters integritet och säkerhet beaktas.

Förväntade studieresultat

  1. Beskriva rörelseapparatens anatomi via medicinsk terminologi och identifiera och lokalisera skelettdelar, muskler och leder
  2. Analysera enkla rörelser och beskriva hur musklerna samverkar för att stabilisera och utföra en rörelse samt i förhållande till olika rörelseplan
  3. Beskriva vanliga kännetecken och symtom vid vanligt förekommande muskuloskeletala idrotts- och motionsskador
  4. Översiktligt redogöra för vävnaders skademekanismer, läkningsprocesser och behandlingsprinciper relaterat till vanligt förekommande muskuloskeletala idrotts- och motionsskador
  5. Praktiskt utföra massage samt beskriva effekterna av och kontraindikationerna för denna behandling
  6. Självständigt utföra akut omhändertagande av en mjukdelsskada, i muskel, sena och ligament

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer och "Umeå Movement and Exercise Laboratory" (UMEX) samt seminarier och gruppövningar. I kursen ingår praktiska uppgifter som inkluderar fysisk kontakt med klient. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Kursmål 1-2 examineras via digital tentamen och bedöms som Godkänd och Underkänd.

Kursmål 3-4 examineras via skriftliga salstentamen och bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd

Kursmål 5-6 examineras individuellt via praktiska examinationer och bedöms som Godkänd eller Underkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som  har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedöminingsunderlag för betyg. Bedömingskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges nå got av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obigatoriska moment är genomförda med minst godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas sstudenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om koplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet at tuppnå ett högre betyg än godkänt.

Om kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar garanteras prov/förnyat prov baserat på samma kursplan som ordinarie tentamen under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoräknanden. Ett negativt beslut om tillfodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.