Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande idrottsmedicin för Tränarprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Basic Sport Medicine for the Sports Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID900

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i kroppens basala funktioner och struktur och hur dessa påverkas av fysisk aktivitet.

Modul 1 (Grundläggande idrottsmedicin 4.5 hp) behandlar översiktligt kroppens anatomi med fokus på skelett, leder och muskler. Vidare berörs biomekaniska mekanismer som är relevanta för träning inom idrott samt en grundläggande undervisning om vävnaders skademekanismer, läkningsprocesser och behandlingsprinciper.

Modul 2 (Grundläggande idrottsfysiologi 10.5 hp) behandlar kroppens normala funktion och anpassning till träning samt tillämpbar baskunskap inom tränings- och idrottsfysiologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Modul 1:
1. förklara kroppens anatomi och grundläggande biomekanik
2. beskriva grundläggande principer för förebyggande och hantering av skador vid idrott
3. visa färdigheter för akut omhändertagande

Modul 2:
4. redovisa för grunderna om kroppens normala fysiologiska funktioner
5. visa kunskap om grunderna för kroppens energiomsättning samt muskulaturens, nervsystemets, blod- och cirkulationsorganens och lungornas funktion vid fysisk aktivitet/inaktivitet.
6. förklara grundläggande principer inom fysisk träning
7. förklara fysiologiska testers funktion inom träning och träningsplanering
8. kunna utföra en kravanalys i en specifik idrott eller idrottsprestation

Behörighetskrav

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsning, laborationer i idrottsmiljöer inklusive idrottslabbet (UMEX) samt seminarier och/eller gruppövningar. Informationstekniska inslag finns integrerade i undervisningen. Delar av undervisningen kan också komma att vara Internetbaserad. Vidare kan vissa kursmoment ges på engelska.

Examination

Kursmål för modul 1 examineras genom digitalt skriftligt prov (1-3) samt praktiskt prov (3)

Kursmål för modul 2 examineras genom individuellt digitalt skriftligt prov (4-7) samt en skriftlig gruppuppgift (8)

Studenten examineras skriftligt på en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd på respektive modul. För att erhålla betyget Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd (VG) på båda modulerna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Sixth edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2015] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781450477673 (print)
Se Umeå UB:s söktjänst