Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande laboratorievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Basic Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2020-07-06 och tillsvidare

Kurskod: 3BL201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-01-17

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2020-05-14

Innehåll

Kursen består av tre moduler 
Modul 1: Introduktion till universitetsstudier 3 hp 
I momentet ingår genomgång av regler och riktlinjer för studier vid programmet, studieteknik och universitets organisation samt en genomgång av nationell kompetensbeskrivning för biomedicinsk analytiker. Momentet behandlar även kognitiv psykologi där den studerande ges insikt i och medvetenhet om gruppstrukturer och gruppers utveckling över tid. Dessutom belyses jämställdhet.  Deltagande i den fakultetsgemensamma dagen är obligatorisk. 
 
Modul 2: Laboratorievetenskap 8 hp  
I momentet ingår grundläggande kemi, stökiometriska beräkningar, kemisk jämvikt samt pHberäkningar på syra-, bas- och buffertsystem samt kemikaliehantering. 
 
Modul 3: Statistik 4 hp  
Momentet omfattar vetenskapsteori där kunskapsbegrepp, forskning, hypotesbildning och hypotesprövning samt källkritik och kritiskt tänkande tas upp. Grundläggande beskrivande statistik ingår med anknytning till laborationer vilka belyser precisions- och riktighetsbestämningar, felsökning, redovisning av felkällor, angivande av mätosäkerhet samt vetenskaplig dokumentation med fokus på tabeller och diagram.

Förväntade studieresultat

Modul 1
Kunskap och förståelse:
Studenten ska  
 • ha kännedom om kompetensbeskrivning för yrkesområdet 
 • känna till förutsättningarna för lärande, arbete i grupp samt ha insikter i gruppdynamik
Färdigheter och förmåga: 
Studenten ska  
 • kunna sammanställa och presentera information om lika villkor inom sjukvården i ett nationellt och internationellt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Studenten ska 
 • kunna diskutera och reflektera över hur individens personlighet, erfarenheter och föreställningar samt kroppsspråk påverkar bemötandet i relationer med andra
Modul 2
Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • ha grundläggande kunskap om grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och struktur samt kemiska och fysikaliska egenskaper  
 • ha kännedom om kemikaliehantering
Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • kunna utföra kemiska beräkningar i relation till experimentellt arbete för att i praktiken kunna använda sig av de beräknade resultaten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • kunna genomföra riskbedömning och utifrån detta ha ett säkert arbetssätt
Modul 3
Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • ha insikt i grunderna för vetenskaplig dokumentation  
 • kunna tolka och presentera resultat med rätt antal signifikanta siffror
Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • kunna utföra mätningar och avläsningar med riktighet och precision samt kunna bedöma eventuella signifikanta skillnader mellan olika mätinstrument eller metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • förstå grunderna för kritiskt vetenskapligt förhållningssätt inkluderande hypotesprövning som grundar sig på observationer och experiment samt källkritik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Obligatoriska moment är upprop, laborationsgenomgångar, laborationer, seminarier samt Medicinska fakultetens gemensamma dag för termin 1 studenter.

Examination

Examination av modul 1 sker via individuella inlämningsuppgifter samt deltagande vid fakultetens gemensamma dag. Vid frånvaro från den obligatoriska fakultetens gemensamma dag måste 
studenterna ta del av filminspelning av seminariet och inlämna svar på uppgifter. Deltagande och medverkan vid grupparbeten, gruppdiskussioner samt seminariepresentationer rörande lika villkor inom sjukvården är obligatoriskt. 
 
Examination av modul 2 sker genom individuella skriftliga tentamina i kemi samt skriftliga redovisningar av laborationsmoment. På de skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).   

Examination av modul 3 sker genom individuella skriftliga tentamina i statistik och inlämnade uppgifter. På de skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G).
 
Betyg på modul 1 ges med Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på modul 2 ges med (U), (G) eller (VG). Betyg på modul 3 ges med (U) eller (G).  
 
På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs G på modul 1 och 3 samt VG på modul 2. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov, laborationer, laborationsrapporter och obligatoriska moment är godkända.    För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tentamenstillfällen är begränsade till totalt fem. Antalet tillfällen att fullgöra laborationer för att nå godkänt är begränsat till tre. Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. 
 
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 23

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Se Umeå UB:s söktjänst

Kognitiv psykologi
Lundh Lars-Gunnar, Montgomery Henry, Waern Yvonne
Lund : Studentlitteratur : 1992 : 221 s. :
ISBN: 91-44-35931-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduction to general, organic, and biochemistry
Bettelheim Frederick A., Brown William Henry, Campbell Mary K., Farrell Shawn O., Torres Omar J., Madsen Sara
Twelfth edition : Boston, MA : Cengage : [2019] : xxvii, 901 pages, [121] variously numbered pages :
ISBN: 1337571350
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst