"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande miljökemi, 15 hp

Engelskt namn: Fundamental Environmental Chemistry

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5KE187

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-07

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ämnet miljökemi, inklusive en översikt av miljökemiska begrepp och definitioner. Kursen kommer att beskriva och problematisera kemiska reaktioner och processer som sker i vår omgivning, samt kemiska aspekter på miljöproblem. Kursen behandlar organiska och oorganiska ämnens struktur och egenskaper, källor och utsläpp, spridning, fördelning och omvandling i miljön samt ämnens metabolism. Kritiska miljökemiska processer i biota, mark, sediment, vatten och luft studeras och diskuteras med utgångspunkt i föreningarnas kemiska strukturer och egenskaper. Särskilt fokus läggs på miljökemiska aspekter förknippade med svårnedbrytbara organiska miljögifter. Vidare behandlas avfallsproblematik, resursnyttjande ur ett hållbarhetsperspektiv, och grön kemi. 
Kursen utgör en bas för fortsatta studier inom ämnet miljökemi, för framtida miljörelaterat kemiskt arbete, samt som en bas för undervisning i ämnet i grundskolan och gymnasiet.

 

Förväntade studieresultat


Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • beskriva och diskutera de naturliga och antropogena processer som orsakar de miljöproblem som behandlas inom ramen för kursen, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att för att begränsa och motverka skadeverkningarna av dessa miljöproblem
  • redogöra för och resonera kring centrala begrepp och definitioner inom miljökemi
  • kategorisera, jämföra och förklara miljökemiskt relevanta organiska (exv dioxiner, PCBer, PAHer) och oorganiska (exv tungmetaller) miljöföreningars struktur, funktion, bildning, transport, omvandling och förekomst i miljön utifrån kemiska egenskaper
  • känna till och kunna resonera kring miljökemiska utmaningar kopplade till avfall, kemikalier och resursnyttjande, och hur grön kemi kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av resurser
  • självständigt och inom givna tidsramar, förklara och kritiskt diskutera miljökemiska principer, problem och forskningsresultat som ligger inom kursens innehåll.
     

Behörighetskrav

30 hp kemi

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och med 50% studietakt. Undervisningen är i huvudsak baserad på studentaktiva lärandemetoder vilket inkluderar självstudier, online-föreläsningar, inlämningsuppgifter, samt projektarbete. Projektarbetet är individuellt och redovisas skriftligt. Inga kurstillfällen är förlagda till Umeå universitet utan kursen är helt nätbaserad.

Examination

Kursen examineras genom tre skriftliga tentamina och en skriftlig presentation av projektarbetet. På de skriftliga tentamina ges bedömning Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På projektarbetet ges bedömning Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen måste alla examinationsmoment vara godkända. För VG krävs bedömningen VG på projektarbetet samt minst ett VG på resterande examinationer. Den som blir godkänd på en examination får inte göra om den för att få en högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Kemiska institutionen.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Hanif Muhammad A.
Environmental Chemistry: A Comprehensive Approach [Elektronisk resurs]
John Wiley & Sons, Inc. : 2020 :
Online access for UMUB

Raff Jonathan Daniel
Elements of environmental chemistry / Jonathan Daniel Raff and Ronald Atlee Hites [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781119434894
Se Umeå UB:s söktjänst