Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Grundläggande psykologi och idrottspsykologi, 15 hp

Engelskt namn: Basic psychology and sport psychology

Denna kursplan gäller: 2014-12-29 och tillsvidare

Kurskod: 2PS100

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt tränarprogrammet, 2012-12-19

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-18

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i psykologiska och idrottspsykologiska teoribildningar främst inom kognition, utvecklingspsykologi, personlighet och inlärning.Studenten ska utveckla grundläggande färdigheter i att planera, genomföra och rapportera vetenskapliga arbetssätt inom idrottspsykologin och inom idrottspsykologins tillämpningsområden. 

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten ha:
 • Kunskap och förståelse om grundläggande utvecklingspsykologiska teorier.
 • Kunskap och förståelse om teorier om kognitiv utveckling över en människas livsspann.
 • Kunskap och förståelse om de centrala personlighetsteorierna.
 • Kunskap och förståelse om teorier relevanta för inlärning.
 • Kunskap och förståelse om relevanta teorier för idrott, hälsa och friskvård.
 • Kunna diskutera centrala frågor inom det idrottspsykologiska området utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
 • Formulera problem, insamla forskningsmaterial samt att muntligt och skriftligt redovisa sina resultat.

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövning, grupparbeten och grupphandledning. Pm-uppgifter och peer-review uppgifter är obligatoriska och examinerande

Examination

Examinationen är individuell och sker genom arbetsuppgifter, deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig tentamen. Fördjupningsarbeten redovisas skriftligt och/eller muntligt.

Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. 
 
Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. 

Tillgodoräknande:
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Ansökan om tillgodoräknande görs genom ansökan till Studentcentrum. Mer information och ansökningsblankett finns på: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. 
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 46

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.
  Inst för psykologi :
  Obligatorisk

  O'Donoghue Peter
  Research Methods for Sports Performance Analysis [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ca 200 sidor

  Foundations of sport and exercise psychology
  Weinberg Robert S., Gould Daniel
  6th edition. : Leeds : Human Kinetics : 2014. : 664 s. :
  ISBN: 9781450469814
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 45

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.
  Inst för psykologi :
  Obligatorisk

  O'Donoghue Peter
  Research Methods for Sports Performance Analysis [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ca 200 sidor

  Harris Russ
  ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 318 s. :
  ISBN: 978-91-27-12968-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Kåver A
  KBT i utveckling: en introduktion till kognitiv beteendeterapi
  Natur & Kultur : 2006 :