Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning, 7,5 hp

Engelskt namn: Foundations of psychotherapeutic theory and metod: Clinical assessment

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS270

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-17

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om psykoterapeutisk teori och metod med fokus på psykisk ohälsa och bedömning av psykisk ohälsa, samt en förståelse för områdets vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Dessutom ger kursen kunskap om metoder för bedömning av mild till måttlig psykisk ohälsa, och dess relation till val av behandlingsmetod, samt träning i tillämpningar av kunskaperna utifrån fallexempel.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa grundläggande kunskap och förståelse för psykisk ohälsa, samt bedömning av psykisk ohälsa hos vuxna.
*    Visa grundläggande kunskap och förståelse för diagnosklassificeringssystem som används för bedömning av psykisk ohälsa.

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att tillämpa kunskaper om psykisk ohälsa på kliniska fallbeskrivningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykisk ohälsa utifrån aktuell forskning, etiska frågeställningar, juridiska perspektiv samt kritiska perspektiv om makt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, medicinska- eller vårdvetenskapliga utbildningsområdet innehållande minst 15 hp självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Svenska och engelska för grundläggande högskolebehörighet.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som campuskurs på halvfart. Undervisningsformer kommer att vara föreläsningar, rollspel, grupparbeten och workshops. Undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär att vissa inslag kan kräva att egen dator används.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga och skriftliga uppgifter i grupp samt genom hemtentamen.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen  Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykisk ohälsa : ett biopsykosocialt perspektiv
  Sarkohi Ali, Andersson Gerhard
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 495 sidor :
  ISBN: 9789144131160
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.