Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Foundations of psychotherapeutic theory and metod: Treatment

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS271

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Reviderad av: Prefekten, 2020-12-14

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om psykologisk behandling och psykoterapeutisk teori och metod utifrån två inriktningar: kognitiv beteendeterapeutisk och psykodynamisk. Fokus ligger på metodernas vetenskapliga förankring och klinisk tillämpbarhet. Kursen tar upp psykoterapeutisk behandling på individ- och gruppnivå.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse
*    Visa översiktlig kunskap och förståelse för olika psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder.
*    Visa grundläggande kunskap och förståelse för KBT-teorier och PDT-teorier och behandlingsmetoder för individer och grupper.
*    Visa kunskap och förståelse för hur de studerade teorierna är kopplade till bedömning av psykisk ohälsa.
*    Visa kunskap och förståelse för terapeutiskt förhållningssätt.
*    Visa kunskap och förståelse för etik och juridik kopplat till psykoterapi.

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga till att tillämpa teoretiska kunskaper på kliniska fallbeskrivningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande kritiska perspektiv om makt och psykoterapi.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, medicinska- eller vårdvetenskapliga utbildningsområdet innehållande minst 15 hp självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Svenska och engelska för grundläggande högskolebehörighet.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som campuskurs på halvfart. Undervisningsformer kommer att vara föreläsningar, rollspel, grupparbeten och seminarium. Undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär att vissa inslag kan kräva att egen dator används.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp samt genom salstentamen.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
ISBN: 978-91-44-07959-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåver Anna
KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 382 s. :
ISBN: 9789127147447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bergsten Katja
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
ISBN: 978-91-27-13558-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Psykoterapi : de sex grundläggande kompetenserna
Havnesköld Leif, Elmquist Birgitta
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 379 sidor :
ISBN: 9789144117607
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Anknytningsteori
Broberg Anders, Risholm Mothander Pia, Granqvist Pehr
Andra utökade utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 567 sidor :
ISBN: 9789127827271
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.