Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande tvådimensionell formgivning, 15 hp

Engelskt namn: Basic two-dimensional formgiving

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5ID205

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-27

Innehåll

Kursen är en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor, med fokus på traditionell tvådimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis grafik, typografi, fotografi, teckning m.m.).
Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till exempel kunna söka designutbildningar och/eller andra konstnärligt baserade utbildningar eller yrken.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • redogöra för och tillämpa olika tekniker inom tvådimensionell design
  • redogöra och förklara grundläggande begrepp inom grafisk form, färg och tvådimensionell formlära
  • experimentera med tvådimensionella formelement för att uppnå ett personligt uttryck
  • analysera och diskutera olika stilepoker och relatera det till en samtida kontext

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av introducerande föreläsningar, genomgångar, handledning och praktiska övningar.

Examination

Kursen examineras i en utställning av personlig portfölj där kursens uppgifter utvärderas.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till rektor/prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.