Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundlärare som profession (UK), 6 hp

Engelskt namn: Professional Aspects of Teaching

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 6PE264

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-13

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-05

Innehåll

Kursen ger en introduktion till den kommande yrkesutövningen som grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, grundskolans årskurs 4-6, eller fritidshem. Kursen förbereder de lärarstuderande för en yrkesspecifik identitet samt ett yrkesliv i samverkan mellan de tre grundlärarinriktningarna. I kursen fokuseras skolans organisation och uppdrag utifrån relevanta styrdokument, myndighetsutövning och skoljuridik. I kursen introduceras och behandlas pedagogisk-didaktiska frågor och olika teoretiska, praktiska och estetiska perspektiv på lärande och undervisning.

Att studera, kommunicera, läsa och skriva i en högskolemiljö bildar upptakten till ett vetenskapligt förhållningssätt som sedan löper som en sammanhållande tråd genom utbildningen, bland annat genom kursinslag med vetenskapligt skrivande och kontinuerlig reflektion över den kommande professionsutvecklingen. Särskilt fokus läggs på ledarskapsuppdraget i olika lärmiljöer, vilket praktiseras och dokumenteras ytterligare i påföljande verksamhetsförlagda kurs, Att vara grundlärare (VFU).

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om skolväsendets organisation och relevanta styrdokument samt visa kännedom om skolväsendets historia,
 • visa kännedom om grundläggande skoljuridik och läraren som myndighetsutövare,
 • identifiera det gemensamma och det specifika i professionsuppdraget för de tre grundlärarinriktningarna,
 • redogöra för didaktiska, praktiska och estetiska perspektiv på lärande och undervisning,
 • visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
Färdigheter och förmåga
 • identifiera och praktisera det demokratiska ledarskapet i olika lärmiljöer,
 • beskriva språkets och kommunikationens betydelse för lärandet,
 • skriva en text där ett antal kriterier som utmärker en vetenskaplig text ingår,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över betydelsen av samverkan i det pedagogiska uppdraget mellan de tre grundlärarinriktningarna, samt
 • kritiskt granska kommunikationens, ledarskapets och lärmiljöns betydelse för lärande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt tillämpade gruppövningar i olika lärmiljöer.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid seminarier,
 • skriftliga indivuella inlämningsuppgifter inför seminarier,
 • praktiska gruppövningar, samt
 • individuell skriftlig rapport.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven seminarium, parktiska övningar och inlämningsuppgifter inför seminarier ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
Skriftlig rapport bedöms med någotdera av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). 

Slutbetyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G), även att den individuella rapporten bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U) sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen
(inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 9

Att bli lärare
Insulander Eva, Selander Staffan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 342 sidor :
ISBN: 9789147122851
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter
Dewey John, Hartman Ros Mari, Hartman Sven G.
4., [utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 223, [1] s. :
ISBN: 91-27-09799-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Behind the Mirror: Inquiry based storying in teacher education
Kubler Laboskey Vicki, Cline Sarah
Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 1:3 : 2000 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 359-375

Lindström Lars
Estetiska lärprocesser om i och genom slöjd
Tidsskriften Krut : 2008 :
NR 133/134
Obligatorisk
Läsanvisning: sid 57-70

Lärare som ledare : i och utanför klassrummet
Berg Gunnar, Sundh Frank, Wede Christer
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-07545-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar tillkommer som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album