Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gruppsykologi och organisationspsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Group psychology and organizational psychology

Denna kursplan gäller: 2014-12-29 och tillsvidare

Kurskod: 2PS701

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2013-11-11

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-18

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig färdigheter och fördjupade kunskaper i att belysa interpersonella relationer och gruppsykologi utifrån olika teoretiska begrepp och perspektiv. Inom dessa perspektiv behandlas teoretiskt och via egna erfarenheter följande områden: interpersonell påverkan, individen och gruppen, gruppers sociala miljö, roller, gruppers mål och uppgifter samt gruppers dynamik. Kursen ger de studerande möjlighet att praktiskt tillämpa och integrera de teorier och kunskaper de förvärvar under kursen, samt tidigare förvärvat under kursen Idrottspsykologi I & II.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna:
  • Redogöra för teorier om grupper, speciellt gruppers livscykler och roller i grupper.
  • Beskriva och förklara orsaker till grupprelaterade konflikter och faktorer som bidrar till gruppers framgång eller misslyckande.
  • Diskutera och reflektera över möjligheter och problem som självstyrande grupper ställs inför.
  • Identifiera normer och kommunikationsmönster som kan underlätta respektive försvåra för en grupp att samarbeta kring den primära uppgiften.
  • Leda en reflektionsgrupp utifrån uppsatta syften för arbetet med gruppen.
  • Tillämpa relevanta teorier och begrepp genom att intervenera i en grupps process.
  • Redogöra för verktyg som kan hjälpa en grupp att utnyttja sina egna resurser och ta eget ansvar.

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, reflektionsgrupp, basgruppsarbete och seminarier. Kursen baseras på PBL-metodik (problembaserat lärande) vilket innebär att en central del är att i mindre grupper arbeta utifrån vissa utgångspunkter, ramar och centrala begrepp. Syftet är att stimulera de studerande till ett aktivt kunskapssökande och en integrering av teori och praktik genom erfarenhetsbaserade upplevelser. Med hjälp av föreläsningar, baslitteratur, egen litteratursökning i databaser och centrala begrepp producerar de studerande PM på sin PBL-uppgift tillsammans med sina kamrater i arbetsgruppen. 

Examination

Obligatoriskt deltagande i basgruppsarbete, seminarier och handledning innebär förutom närvaro att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. PM-uppgifter och peer-review uppgifter är obligatoriska och examinerande. Den enskilde studenten ska ansvara för att göra sig synlig och bidra med sina kunskaper, erfarenheter och reflektioner så att handledaren / seminarieledaren ska kunna säkerställa att den enskilde studenten förstått och praktiskt kan tillämpa innehållet i undervisningen och de teoretiska begreppen. Kursen examineras även individuellt i form av hemtentamen.
Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. 

Tillgodoräknande:
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Ansökan om tillgodoräknande görs genom ansökan till Studentcentrum. Mer information och ansökningsblankett finns på: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. 
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 1

Gilovich Thomas
Social psychology
3. international ed. : New York : W.W. Norton & Company : 2012 : 621 s. :
ISBN: 978-0-393-92081-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 100 sidor

Wheelan Susan A.
Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 174 s. :
ISBN: 978-91-44-08818-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 174 sidor

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 200 sidor

Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning
Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders
2., [kompletterade och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 226 s. :
ISBN: 978-91-44-01751-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 200 sidor

Senge Peter M.
Den femte disciplinen : den lärande organisationens konst
8. tr. : Stockholm : Fakta info direkt : 2000 : 364 s. :
ISBN: 91-7610-212-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 50 sidor

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
ISBN: 978-91-44-01983-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 150 sidor

Williams Jean M.q (Jean Marie)
Applied sport psychology : personal growth to peak performance
6th ed. : Boston : McGraw-Hill Higher Education : c2010. : xxvi, 614 p. :
ISBN: 978-0-07-337653-0 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ca 50 sidor

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.