Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Group Counselling

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 6SY031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2013-04-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-14

Innehåll

I kursen studeras teorier om grupper och grupprocesser. Tillämpningar och tillämpningsövningar för gruppvägledning relaterat till karriärutveckling och karriärvägledning utgör viktiga inslag. Särskilt beaktas gruppvägledning för unga och vuxna i behov av särskilt stöd. I kursen beaktas också gruppvägledning med avseende på kön och etnicitet samt konflikthantering och ledarskap. Kursen bygger främst på tidigare kurser som handlar om enskild vägledning, karriärutveckling och människor i behov av särskilt stöd samt utgör en förberedelse inför kommande praktik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för relevanta teorier relaterade till grupper, grupprocesser
  • redogöra för relevanta modeller för karriärvägledning i grupp med betoning på människor i behov av särskilt stöd
  • analysera individ, grupputveckling och ledarskap i gruppvägledning med stöd av centrala teoretiska begrepp
  • analysera konfliktsituationer samt reflektera över möjliga strategier för hantering av konflikter
Färdighet och förmåga
  • använda kommunikationsfärdigheter relevanta för vägledning i grupp
  • utifrån modeller och övningar för gruppvägledning planera karriärvägledning i grupp bl a med hänsyn till ålder, kön och etnicitet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • redogöra för och värdera det egna förhållningssättet och användandet av kommunikationsfärdigheter i gruppvägledningssituationer och dess konsekvenser för grupprocessen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer i grupp, seminarier och individuell handledning. Seminarier och laborationer i grupp är obligatoriska. Planering av gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling samt övningar i och träning av färdigheter lämpliga för att leda grupper utgör centrala delar i kursen.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examinationen sker genom muntlig tentamen samt skriftlig redovisning av gruppvägledningsprogram. Individuella uppgifter betygsätts enligt betygsskalan: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. Övriga uppgifter och examinationer betygssätts enligt betygsskalan: Godkänd, Underkänd.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur