"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Group Counselling with Focus on Career Development

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 6SY050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2022-09-07

Innehåll

I Kursen breddas tillämpningen av tidigare förvärvade kunskaper om enskild vägledning och karriärutveckling. Under kursen ges den studerande möjlighet att förbereda sig för att vägleda individer, med utgångspunkt i både teorier och praktisk tillämpning av gruppvägledning. Teorier om ledarskap, grupprocesser och grupputveckling studeras. Design av gruppvägledningsprogram för olika grupper och syften belyses. Tillämpningsövningar för gruppvägledning relaterat till karriärutveckling utgör viktiga inslag.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra övergripande för relevanta teorier relaterade till grupper, grupprocesser och ledarskap 
  • analysera individ-, grupputveckling och ledarskap i gruppvägledning med stöd av centrala begrepp

Färdighet och förmåga

  • tillämpa kommunikativa färdigheter för vägledning i grupp
  • planera karriärvägledning för olika typer av grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera olika modeller för gruppvägledning utifrån individers olika behov av stöd
  • reflektera över och värdera fortsatt behov av egen utveckling 

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp och Kommunikation och undervisning, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt laborativ vägledningsträning under handledning. 

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform. 

Examination sker genom bedömning av studerandes tillämpning av gruppvägledningsfärdigheter och metoder samt en muntlig tentamen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). 

Den muntliga tentamen betygsätts enligt betygsskalan: väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Övriga examinationer betygsätts enligt skalan godkänd (G) eller underkänd (U).

För att få betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den muntliga tentamen samt godkänd (G) på övriga examinationer.  

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling (6SY031) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 2

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Att leda grupper : när resultatet beror på bra teamprestationer
Lundin Josi, Lallo Rein
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 238 sidor :
ISBN: 9789144126029
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Group counseling : strategies and skills
Jacobs Edward E., Schimmel Christine J., Masson Robert L., Harvill Riley L.
Eighth edition : Boston, MA : Cengage learning : [2016] : xviii, 478 pages :
ISBN: 1305087305
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid
Hwang Philip, Nilsson Björn
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 255 s. :
ISBN: 978-91-27-13368-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och övningsmaterial tillkommer.

Referenslitteratur

Amundson Norman E.
Active engagement : the being and doing of career counselling
Anniversary edition : [Richmond, Canada] : Ergon Communications : 2018 : 371 sidor :
ISBN: 9789198454000
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Lars
Psykologins grunder
Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 696 sidor :
ISBN: 9789144152011
Se Umeå UB:s söktjänst