Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gynekologisk och sexuell hälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Gynecological and Sexual Health

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM423

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Gynekologi och sexualitet är viktiga områden för barnmorskor, och i kursen introduceras och fördjupas kunskapen om gynekologiska sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner (STIs), samt infertilitet och abort vilka alla påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor och män. Kursen belyser även normala förändringar i kvinnans endokrinologi/fertilitet under livscykeln samt ger en introduktion i området antikonception. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom gynekologisk verksamhet ingår, inkluderande rådgivning, gynekologisk undersökning, provtagning och behandling. Kursen inkluderar gynekologiska fall-studier och utforskar perspektiv som exempelvis etik, genus, klass och kultur och hur de påverkar hälsan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara olika benigna och maligna gynekologiska sjukdomar, förändringar och tillstånd, identifiera och formulera frågeställningar avseende sexuell och reproduktiv hälsa - samt kunskap om hur sexualiteten kan påverkas och förändras
  • beskriva och förklara orsaker till infertilitet, samt identifiera problemområden rörande infertilitet och dess behandling
  • beskriva och informera om olika antikonceptionsmetoder, dess verkan och användningsområde i enlighet med gällande rekommendationer och lagstiftning
Färdighet och förmåga
  • identifiera problem och diskutera relevanta åtgärder och rådgivning vid misstanke om eller konstaterad sexuellt överförbar infektion (STI) där även gällande lagstiftning inom ämnesområdet integreras
  • förklara frågeställningar rörande inducerad abort, kvinnans/mannens behov av stöd samt handläggning utifrån relevanta åtgärder och lagstiftning
  • genomföra gynekologisk undersökning och adekvat provtagning under handledning samt förmedla relevant kunskap till patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över sin egen kunskapsutveckling och värderingar om aborter, STI, infertilitet och antikonceptionsmetoder samt sexualitetens betydelse för individens hälsa
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation
  • självständigt bedöma, kritiskt analysera och värdera fakta och frågeställningar samt ta ställning för relevant åtgärd i relation till kvinnans situation, där etiska, genus- klass- och transkulturella aspekter beaktas

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kursen Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs under två veckor inom gynekologi med fortlöpande handledning. Obligatoriska moment utgörs av träning vid kliniskt träningscentrum (KTC), och aktivt deltagande i seminarier. Genomförd träning vid KTC är en förutsättning för att gå ut på VFU.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig hemtentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift samt VFU med individuell checklista över genomförda moment.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM423 överlappar helt med innehållet i 3OM344
-Kursen 3OM423 ersätter kursen 3OM344

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Antikonception Behandlingsrekommendation
Läkemedelsverket :
www.lakemedelsverket.se
Obligatorisk
Läsanvisning: Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14-28.

Franck Martina
Multikulturell kvinnohälsa : med fokus på gynekologi och obstetrik
2. uppl. : Stockholm : Gothia : 2010 : 88 s. :
ISBN: 978-91-7205-724-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gynekologi
Janson Per Olof, Landgren Britt-Marie
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 376 s. :
ISBN: 9789144092591
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läkemedelsboken.
Stockholm : Apoteket AB : 2009 : 1 PDF-fil (1236 s.) :
Online via Läkemedelsverket
Obligatorisk

Problemorienterad gynekologi och obstetrik
Bixo Marie, Bäckström Torbjörn
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 476 s. :
ISBN: 9789147117253
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sexologi
Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Ungdomar, sexualitet och relationer
Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
ISBN: 9789144108568
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer.