Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbar utveckling och strålningsmiljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Sustainable development and environmental radiology

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 till 2022-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5RA029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöteknik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-09-11

Innehåll

Vad menas egentligen med hållbar utveckling? Är det något ingenjören behöver bry sig om eller är frasen bara en fluga? För att du som individ, det lokala samhället, det medelstora företaget och den globala industrijätten ska kunna fortsätta utvecklas i en riktning som tar hänsyn till kommande generationer måste det ske på ett hållbart sätt. I denna kurs kommer du att få en kunskapsmässig grund till begreppet hållbar utveckling ur ett perspektiv anpassat till dig som ingenjör.
Kursen utgår från din utbildning och tillsammans lär vi oss förstå hur man med olika styrmedel och metoder kan arbeta i teknikutvecklingens front med ett helhetsperspektiv. Vi kommer att angripa några av konceptets moraliska dilemman och resonera kring dessa ur olika parters synvinkel. Du kommer även att få insikt i hur globala aktörer som internationella organisationer, multinationella företag och offentlig verksamhet arbetar principiellt och praktiskt för ett hållbart samhälle, och lär dig använda verktyg som i dag är vanliga inom näringsliv och offentlig sektor för att analysera miljö och klimatpåverkan under olika faser av en produkts livscykel.
Kursen ger också grundläggande kunskap om strålning i vår miljö tex. från kärnkraft, slutförvar, mark och byggnadsmaterial, där också risker och strategier vid riskuppskattning kommer att belysas. I kursen kommer du att få välja ett teknikområde som du tillsammans med dina gruppmedlemmar följer och belyser ur olika aspekter genom hela kursen i tex. case, paneldebatter och övningar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • förklara innebörden i begreppet hållbar utveckling ur ett globalt, lokalt och individuellt perspektiv
 • redogöra för metoder som används att kvantifiera produkters och tjänsters miljöpåverkan
 • redogöra för människans naturliga och artificiella strålningsmiljö
 • redogöra för radioaktiva ämnens naturliga transportvägar och basal riskuppskattning med avseende på strålning i miljön
 • beskriva elektromagnetiska fält i miljön, dess tänkbara effekter och strategier vid riskuppskattning. 
  
Färdighet och förmåga 
 • känna till vilka metoder som finns för att beskriva flöden av resurser och material under en produkts livscykel och att genomföra analyser av flöden med hjälp av en av dessa metoder kopplat till en ett valt produkt- eller teknikområde. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över etiska aspekter vid riskhantering
 • kunna föra ett kritiskt resonemang runt etiska aspekter, ansvarsfrågor, ekologiska och ekonomiska incitament kopplade till begreppet hållbar utveckling
 • diskutera och reflektera över ingenjörens roll i ett hållbart samhälle
 • redogöra för resurser och dess flöden ur ett lokalt och globalt perspektiv

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av lektioner, obligatoriska seminarier, paneldebatter, laborationer. Studenterna väljer under kursen ett teknikområde som man följer under kursens gång och belyser utifrån de olika aspekter som tas upp under kursen.
 

Examination

Obligatoriska seminarier, paneldebatter, laborationer. Tentamen och skriftlig rapport kan också ingå som examinering. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Mulder Karel
  Sustainable development for engineers : a handbook and resource guide [Elektronisk resurs]
  Greenleaf Publishing Limited : 2006 :
  ISBN: 978-1-907643-38-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mulder Karel
  Sustainable development for engineers : a handbook and resource guide
  Sheffield : Greenleaf : 2006 : 288 s. :
  ISBN: 1-874719-19-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Boken kan även finnas som elektronisk resurs via UB.

  Pål Andersson
  Strålmiljön i Sverige, SSI rapport 2007:2
  Strålsäkerhetsmyndigheten, fd SSI : 2007 :

 • Giltig från: 2015 vecka 32

  Mulder Karel
  Sustainable development for engineers : a handbook and resource guide [Elektronisk resurs]
  Greenleaf Publishing Limited : 2006 :
  ISBN: 978-1-907643-38-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mulder Karel
  Sustainable development for engineers : a handbook and resource guide
  Sheffield : Greenleaf : 2006 : 288 s. :
  ISBN: 1-874719-19-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Boken kan även finnas som elektronisk resurs via UB.

  Pål Andersson
  Strålmiljön i Sverige, SSI rapport 2007:2
  Strålsäkerhetsmyndigheten, fd SSI : 2007 :