"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbar utveckling och strålningsmiljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Sustainable development and environmental radiology

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3RA050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöteknik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-11-07

Innehåll

Vad menas egentligen med hållbar utveckling? Är det något ingenjören behöver bry sig om eller är frasen bara en fluga? För att du som individ, det lokala samhället, det medelstora företaget och den globala industrijätten ska kunna fortsätta utvecklas i en riktning som tar hänsyn till kommande generationer måste det ske på ett hållbart sätt. I denna kurs kommer du att få en kunskapsmässig grund till begreppet hållbar utveckling ur ett perspektiv anpassat till dig som ingenjör.

Kursen utgår från din utbildning och tillsammans lär vi oss förstå hur man med olika styrmedel och metoder kan arbeta i teknikutvecklingens front med ett helhetsperspektiv. Vi kommer att angripa några av konceptets moraliska dilemman och resonera kring dessa ur olika parters synvinkel. Du kommer även att få insikt i hur globala aktörer som internationella organisationer, multinationella företag och offentlig verksamhet arbetar principiellt och praktiskt för ett hållbart samhälle, och lär dig använda verktyg som i dag är vanliga inom näringsliv och offentlig sektor för att analysera miljö och klimatpåverkan under olika faser av en produkts livscykel.

Kursen ger också grundläggande kunskap om strålning i vår miljö tex. från kärnkraft, slutförvar, mark och byggnadsmaterial, där också risker och strategier vid riskuppskattning kommer att belysas. I kursen kommer du att få välja ett teknikområde som du tillsammans med dina gruppmedlemmar följer och belyser ur olika aspekter genom hela kursen i tex. case, paneldebatter och övningar.

Kursen omfattar två moduler:

 1. Presentation, 5,5 hp
 2. Teori, 2 hp

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:

Kunskap och förståelse

 • Ingående redogöra för innebörden i begreppet hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv
 • redogöra för resurser och dess flöden ur ett lokalt och globalt perspektiv 
 • redogöra för metoder som används att kvantifiera produkters och tjänsters miljöpåverkan
 • redogöra för människans naturliga och artificiella strålningsmiljö
 • redogöra för radioaktiva ämnens naturliga transportvägar och basal riskuppskattning med avseende på strålning i miljön
 • beskriva elektromagnetiska fält i miljön, dess tänkbara effekter och strategier vid riskuppskattning.  

Färdighet och förmåga 

 • Självständigt välja bland metoder som finns för att beskriva flöden av resurser och material under en produkts livscykel och genomföra flödesanalyser med hjälp av denna metod kopplat till en ett valt produkt- eller teknikområde. 
 • Argumentera för en given ståndpunkt med tydlig bas i vedertagen kunskap och reflektera över och bemöta motargument ur ett hållbarhetsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över etiska aspekter vid riskhantering.
 • Kunna föra ett kritiskt resonemang runt etiska aspekter, ansvarsfrågor, ekologiska, sociala och ekonomiska incitament kopplade till begreppet hållbar utveckling.
 • Diskutera och reflektera över ingenjörens roll i ett hållbart samhälle.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisning är campusbaserad och bedrivs i form av lektioner, obligatoriska seminarier, paneldebatter, laborationer. Studenterna väljer under kursen ett teknikområde som man följer under kursens gång och belyser utifrån de olika aspekter som tas upp under kursen.

Examination

Modulen PRES 5,5 hp examineras individuellt genom följande prov

 • Muntlig redovisning genom debatt
 • Skriftlig redovisning av caseuppgifter

Den muntliga redovisningen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På de skriftliga redovisningarna av caseuppgifter ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och utgör en sammanfattande bedömning av betygen på de ingående proven. Om något av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört modulens samtliga prov.

Modulen TEOR 2 hp examineras genom följande prov

 • Muntlig redovisning genom debatt
 • Skriftlig tentamen

Den muntliga redovisningen bedöms med godkänd (G) eller underkänd (U). Tentamen bedöms med  något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda och baseras på betyget på den skriftliga tentamen. Modulen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Om något av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört modulens samtliga prov.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på båda modulerna är beslutade. Betyget för hela kursen beräknas genom en sammanvägning av betygen på modulerna PRES och TEORI, där PRES ges viktfaktorn 5,5/7,5 och TEORI ges viktfaktorn 2/7,5. Vedertagna avrundningsregler tillämpas.
 
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.