"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbart byggande, livscykelanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Sustainable building, life cycle assessment

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 5BY076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-14

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till begreppet hållbar utveckling där samhällets krav, begränsningar och möjligheter för miljöanpassat byggande tas upp. Betydelsen av ett livscykelperspektiv vid byggprojekt studeras genom metoden för livscykelanalys (LCA) enligt de internationella standarderna i ISO 14040-familjen. LCA är ett sätt att skapa en helhetsbild av miljöpåverkan. Livscykelstudier kommer att genomföras främst genom övningsuppgifter för att jämföra hur olika produkter och verksamheter påverkar miljön. LCA-metodikens möjligheter och begränsningar för att styra enskilda verksamheter mot hållbar utveckling behandlas.     

Kursen är indelad i två moduler:

Modul 1. Teori 4,5 hp. Under teorimomentet går vi igenom grundläggande faktorer för miljöanpassat byggande såsom bakgrund och definitioner av begreppet hållbar utveckling, metoder för miljöcertifiering av byggnader. Produkter och energilösningar studeras utifrån ett livscykelperspektiv där LCA metodiken utgör en central del.

Modul 2. Tillämpning 3,0 hp. Under momentet utvärderas ett byggprojekt baserat på ett livscykelperspektiv som skall omfatta miljökonsekvenser såväl i byggnads- som i driftskedet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Teori:
*    Redogöra för samhällets styrinstrument som reglerar ett miljöanpassat byggande,
*    Beskriva byggbranschens olika miljöcertifieringssystem och ha en övergripande förståelse för deras uppbyggnad,
*    Utvärdera klimatpåverkan från vanliga energibesparingsåtgärder i förvaltningsskedet,
*    Förklara metoden livscykelanalys, samt dess möjligheter och begränsningar,
*    Självständigt genomföra en översiktlig livscykelanalys samt värdera dess resultat,
*    Utföra beräkningar på energitekniska lösningar för ett effektivt utnyttjande av tillgänglig energi.

Tillämpning:
*    Analysera klimatpåverkan från byggmaterial respektive driftskedets klimatpåverkan vid en ombyggnation av ett flerbostadshus,
*    Värdera olika energieffektiviserande åtgärder med avseende på klimatpåverkan,
*    Analysera driftstatistik med hjälp av datorstöd.

Behörighetskrav

60 hp byggnadsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
Skriftlig salstentamen som betygssätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på tentamen. För betyg (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyg (5) krävs minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Modul 2 (Tillämpning):
Muntlig redovisning samt inlämning av skriftlig dokumentation kopplad till tillämpningsuppgiften. Om flera studenter genomför uppgiften tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På Modul 2 ges något betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga redovisningen och den skriftliga dokumentationen är genomförd med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget Godkänd (3) på hela kursen krävs betyget (3) på Modul 1, samt (G) på Modul 2. För betyget (4) krävs därutöver betyget (4) på Modul 1. För betyget (5) krävs därutöver betyget (5) på Modul 1.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.