Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Hållbart skogsbruk, 15 hp

Engelskt namn: Sustainable Forest Management

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 5BI028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-29

Innehåll

Kursen fokuserar på förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Ett skogligt mångbruk beskrivs. Bevarandebiologiska aspekter som hur virkesbruk, betesdrift och odling påverkar skogliga ekosystem behandlas. Olika skogstyper gås igenom, liksom inventeringsmetoder. Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av bränder, torka, stormar, svamp- och insektsangrepp studeras, liksom interaktioner mellan olika skogslevande organismer. En längre exkursion görs, liksom ett eget fördjupningsarbete. Kursen indelas i följande moment: Moment 1, Hållbart skogsbruk, de teoretiska förutsättningarna, 9 högskolepoäng Momentet indelas i följande avsnitt: Avsnitt 1, Skoglig ekologi Olika skogstyper och deras utbredning i landskapet till följd av skiftningar i klimat, jordarter, berggrund och andra ståndortsfaktorer. Interaktioner mellan skogslevande organismer. Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av bränder, torka, stormar, svamp- och insektsangrepp. Exempel ges främst från Sverige men även från andra delar av världen. Avsnitt 2, Skogshistoria Idéhistorisk, skogsbrukshistorisk och vegetationshistorisk översikt över skogens nyttjande, med tonvikt lagd på Sverige men med utblick även mot andra länder. Avsnitt 3, Skogligt mångbruk Uttag av virke ur skogar genom olika former av kalhyggesbruk och olika former av kontinuitetsbruk, för framställning av sågade produkter, papper, energived samt andra vedbaserade produkter. Nyttjande av skogar för betesdrift, jakt, turism, skörd av bär och svamp, samt för rekreation. En inblick ges i metoder för inventering av skogliga bestånd, samt i metoder för förädling av olika skogliga produkter. Trädens naturliga återväxt efter avverkning, samt metoder för artificiell återetablering, belyses. Avsnitt 4, Bevarandebiologiska aspekter Förändringar i skogliga ekosystem i olika delar av världen som uppstår till följd av virkesbruk, betesdrift och odling. Olika grundläggande bevarandebiologiska teorier. Modeller för skogligt brukande i syfte att bevara biodiversitet. Gradering av bevarandevärden utifrån signalarter och utifrån skogens struktur. Betydelsen av olika styrmedel såsom lagstiftning, miljömärkning och opinionsbildning. Avsnitt 5, Skogsbruk i ett hållbarhetsperspektiv Olika definitioner av vad som menas med en hållbar samhällsutveckling. Ekosystemens bärkraft i förhållande till det konsumtionstryck som människan utövar. Skogsbrukarens möjligheter att genom skogsskötsel skapa en typ av skog som ger stor handlingsfrihet i fråga om framtida användande. Moment 2, Skogliga exkursioner, 1 högskolepoäng Moment innefattar exkursioner i olika skogliga miljöer, praktiska fältövningar samt studiebesök. Moment 3, Fördjupningsuppgift, 5 högskolepoäng Under detta moment görs en individuell fördjupning inom någon del av kunskapsområdet hållbart skogsbruk. Valet av fördjupningsarbete anvisas av, eller godkänns av, kursansvarig lärare. Arbetet kan vara enbart litteraturbaserat, men kan även utgå från intervjuer, eller någon annan form av studie. Arbetet med uppgiften skall innefatta källvärderingar, samt hantering av referenser. Fördjupningsuppgiften redovisas muntligt och skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - utifrån vetenskaplig litteratur kritiskt granska olika definitioner av vad som menas med begreppet hållbart skogsbruk, - sammanfatta och förklara grundläggande ekologiska förutsättningar för brukande av skogliga ekosystem, - kritiskt granska olika skogsbruksmetoder, - beskriva olika sätt varmed människor brukar skogar i dag samt hur de har nyttjats i ett historiskt perspektiv, - exemplifiera och kritiskt granska bevarandebiologiska tillämpningar inom skogsbruket, - redogöra för olika skogliga inventeringsmetoder, - genomföra muntliga och skriftliga framställningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, grupparbeten, seminarier och studiebesök. Undervisningen är i många delar av problemorienterad karaktär. Under en längre exkursion besöks olika skogar, samt företag och myndigheter som arbetar med olika aspekter på nyttjande av skog. I ett eget arbete ges studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett speciellt område. Moment två, exkursioner, är obligatoriskt. Studerande som inte kan närvara ges i förekommande fall särskilda kompletterande uppgifter.

Examination

Det första momentet avslutas med skriftligt prov. Fördjupningsuppgiften examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Betyg som ges på moment 1 och 3 samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På moment 2 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 50

  Grundbok för skogsbrukare : fakta om skog och skogsbruk
  Persson Bo, Holmström Jarl, Andersson Royne
  Jönköping : Skogsstyrelsen : cop. 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789187535024
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap
  Niklasson Mats, Nilsson Sven G.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 319 s. :
  ISBN: 91-44-03446-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 5

  Framtidens skogsbruk : vägar till ett miljöanpassat och uthålligt bruk av skogen
  Stockholm : Naturvårdsverket : 1997 : 124 s. :
  ISBN: 91-620-4784-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Ahlander Kristina
  Skogsvårdslagen : handbok
  [Ny uppdaterad utg.] : Jönköping : Skogsstyrelsen : 2006 : 76 s. :

  Grundbok för skogsbrukare
  Enström Jonas, Holmström Jarl, Holmer Martin
  [Ny, rev. utg.] : Jönköping : Skogsstyrelsens förlag : cop. 2005 : 190 s. :
  ISBN: 91-88462-64-1 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2010 vecka 5

  Grönare skog
  de Jong Johnny, Larsson-Stern Marie, Liedholm Hans, Holmer Martin, Ingelög Torleif, Sjögren Hans
  1. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1999 : 208 s. :
  ISBN: 91-88462-38-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Framtidens skogsbruk : vägar till ett miljöanpassat och uthålligt bruk av skogen
  Stockholm : Naturvårdsverket : 1997 : 124 s. :
  ISBN: 91-620-4784-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Ahlander Kristina
  Skogsvårdslagen : handbok
  [Ny uppdaterad utg.] : Jönköping : Skogsstyrelsen : 2006 : 76 s. :