Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbart skogsbruk, 15 hp

Engelskt namn: Sustainable Forest Management

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 5BI239

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-05

Innehåll

Kursen fokuserar på förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Olika skogstyper gås igenom. Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av bränder, virkesbruk, jordbruk, betesdrift, torka, stormar, etc. belyses, liksom interaktioner mellan olika skogslevande organismer. En längre exkursion görs, samt ett eget fördjupningsarbete.

Modul 1: Hållbart skogsbruk, de teoretiska förutsättningarna, 10 högskolepoäng.
Avsnitt 1, I avsnittet behandlas skoglig ekologi, den historiska bakgrunden, nuvarande nyttjande av skogar, samt olika skogstyper och deras utbredning i landskapet till följd av skiftningar i klimat, jordarter, berggrund och andra ståndortsfaktorer. Vidare behandlas interaktioner mellan skogslevande organismer. Skogshistoria, en idéhistorisk, skogsbrukshistorisk och vegetationshistorisk översikt ges över skogens nyttjande. Avsnittet tar också upp det nuvarande skogliga mångbruket,; nyttjande av skogar för virkesuttag, betesdrift, jakt, turism, rekreation. Trädens naturliga återväxt efter avverkning, samt metoder för artificiell återetablering diskuteras. En  inblick ges i metoder för inventering av skogliga bestånd. Exempel ges främst från Sverige men även från andra delar av världen.

Avsnitt 2, Skogsbruk i ett hållbarhetsperspektiv.En beskrivning görs av det konsumtionstryck som människan utövar i förhållande till ekosystemens bärkraft. Olika definitioner ges  av vad som menas med en hållbar samhällssituation, samt hur vägarna dit kan te sig. De möjligheter som skogsbrukaren har att bidra till en hållbar samhällssituation diskuteras, exempelvis att genom skogsskötsel skapa en mer varierad skog, som medför ökad riskspridning inför en okänd framtid. Specifik vikt läggs vid skogens roll i att klara den pågående klimatkrisen.

Avsnitt 3, Bevarandebiologiska aspekter. Olika grundläggande bevarandebiologiska teorier. Förändringar i skogliga ekosystem som uppstår till följd av mänsklig aktivitet i olika delar av världen. Modeller för skogligt brukande i syfte att bevara och restaurera biodiversitet. Betydelsen av olika styrmedel,  såsom lagstiftning, miljömärkning och opinionsbildning, för hållbart skogsbruk, diskuteras.

Modul 2: Skogliga exkursioner, 1 högskolepoäng
Modulen innefattar exkursioner i olika skogliga miljöer, praktiska fältövningar samt studiebesök.

Modul 3: Fördjupningsuppgift, 4 högskolepoäng.
Under denna modul görs en individuell fördjupning inom någon del av kunskapsområdet hållbart skogsbruk.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:

Modul 1

1.  Exemplifiera och diskutera  vad som menas med begreppet hållbart skogsbruk 
2. Sammanfatta och förklara grundläggande ekologiska förutsättningar för brukande av skogliga ekosystem.
3. Beskriva olika sätt varmed människor brukar skogar i dag, samt hur de nyttjades historiskt.
4. Exemplifiera och diskutera bevarandebiologiska tillämpningar inom skogsbruket.

Modul 3
5. Skriftligt och muntlig presentera en rapport inom ämnesområdet

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1

6. Övergripande diskutera skogsbrukets klimatpåverkan, samt olika skogsskötselmodellers  möjligheter att öka skogens motståndskraft mot förväntade skador till följd av klimatförändringen 
7. Värdera olika skogskötselmodellers möjligheter att bidra till olika skogliga ekosystemtjänster

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier och studiebesök. Undervisningen är i många delar av problemorienterad karaktär. Under en längre exkursion besöks olika skogar, samt företag och myndigheter som arbetar med olika aspekter på nyttjande av skog. I ett eget arbete ges studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett speciellt område. Modul två, exkursioner, är obligatoriskt. Studerande som inte kan närvara ges i förekommande fall särskilda kompletterande uppgifter.

Valet av fördjupningsarbete ska godkännas av kursansvarig lärare. Arbetet kan vara enbart litteraturbaserat, men kan även utgå från intervjuer, eller någon annan form av studie. Arbetet med uppgiften skall innefatta källvärderingar, samt hantering av referenser. Fördjupningsuppgiften redovisas muntligt och skriftligt.

Examination

Den första modulen avslutas med skriftligt prov. Fördjupningsuppgiften examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Betyg som ges på modul 1  samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Modul 2 examineras genom aktivt deltagande och ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På modul tre ges betygen Underkänd, (U) eller Godkänd (G). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 35

Grundbok för skogsbrukare : fakta om skog och skogsbruk
Persson Bo, Holmström Jarl, Andersson Royne
Jönköping : Skogsstyrelsen : cop. 2013 : 200 s. :
ISBN: 9789187535024
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap
Niklasson Mats, Nilsson Sven G.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 319 s. :
ISBN: 91-44-03446-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album