Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa, miljö och hållbarhet, 7,5 hp

Engelskt namn: Health, environment and sustainability

Denna kursplan gäller: 2016-11-28 och tillsvidare

Kurskod: 3FH068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-09-26

Innehåll

Målet med kursen är att fördjupa förståelsen för hur hälsa samspelar med globalisering och miljöförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar. Kursens olika delar innefattar:
  • Processer och ramverk inom miljö- och klimat politik
  • Miljöepidemiologi
  • Hälsokonsekvensanalys
  • Klimatanpassning
  • Hälsoperspektiv på klimatpolicy

Innehållet belyser miljöförändringar beroende på mänskliga och naturliga orsaker, och avhandlar hur kunskap & lösningar tas fram i ett samspel mellan olika aktörer. Initialt kommer kursen behandla hur världen och miljön förändras, därefter fokuseras på övergripande policy och hållbarhetsprocesser, för att sedan övergå i teori och metoder för miljöepidemiologiskt arbete och hälsokonsekvensbeskrivningar

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter fullföljd kurs förväntas studenten:

- Förklara sambanden mellan globalisering, miljöförändringar och hälsa
- Förstå arbetsmodeller och globala processer för hållbar utveckling samt bedöma hur de kan påverka hälsoutvecklingen
- Ha kunskap om miljöepidemiologiska arbetssätt och metoder,

Färdighet och förmågor
Efter fullföljd kurs förväntas studenten:

- Självständigt beskriva och diskutera hur processer och globala frågor om miljöförändring och hälsa utvecklas och drivs framåt
- Designa och utföra miljöepidemiologiska studier och konsekvensbeskrivningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullföljd kurs förväntas studenten:

- Kritiskt reflektera runt hållbarhetsmål och global utveckling med utgångspunkt i hälsa och miljöförändringar
- Kritiskt bedöma miljöepidemiologiska studier och konsekvensberäkningar samt utvärdera hur dessa kan bistå beslutsfattande
- samt tolkning av miljökonsekvensbeskrivningar


 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

 

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, rollspel, dator och gruppövningar

Examination

Examinationen består av två delar; 1) bedömning av inlämnade hemuppgifter, samt 2) skriftlig och muntlig presentation av projektarbete. På den första delen av examinationen sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På presentation av projektarbete sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar av examinationen är godkända. För att få betyget väl godkänd krävs att studenten får betyget på den skriftliga tentamen.

Om projektarbetet underkänns får studenten komplettera examinationen i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen. Ett projektarbete som initialt fått betyget underkänd men som därefter reviderats kan som högst tilldelas betyget godkänd. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.


 

Övriga föreskrifter

Studenten har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.